avioliitto

Asu­muse­ro - mikä se on ja mitä se oi­keas­ti tar­koit­taa?

Tatu Mäenpää

Mikä on asumusero?

Asumuserossa aviopuolisot ovat muuttaneet erilleen yhteisestä kodista ja asuvat eri osoitteissa. Asumusero on monille puolisoille tapa ottaa etäisyyttä toisiinsa ja harkita lopullisen avioeron mahdollisuutta.

Toisin kuin avioerolla, asumuserolla ei enää nykyään ole oikeudellisia vaikutuksia puolisoihin. He ovat edelleen virallisesti naimisissa, vaikka asuvatkin erillään.

Puolisoilla on edelleen samat taloudelliset velvoitteet toisiaan kohtaan kuin yhdessä asuessaankin. Asumusero ei myöskään vaikuta puolisoiden avio-oikeuteen, joka heillä on toistensa omaisuuteen.

Asumuserolle ei ole laissa tarkemmin määriteltyjä säännöksiä. Puolisoiden kannattaa siis sopia yhteiset säännöt ja keskustella siitä, mitä kumpikin asumuserolta haluaa.

Suomessa asumuserolla on nykyään juridisesti merkitystä ainoastaan, jos avioliitossa on jokin kansainvälinen yhteys. Esimerkiksi tilanteissa, joissa toinen puolisoista ei ole Suomen kansalainen. Euroopan unionin sivuilta voit lukea lisää asumuseron toteuttamisesta EU-maiden rajat ylittävissä tapauksissa.

Mitä tarkoittaa keskinäinen elatusvelvollisuus?

Puolisoilla on avioliitossa ollessaan elatusvelvollisuus toisiaan kohtaan. Elatusvelvollisuus alkaa avioliiton solmimisesta ja päättyy pääosin eroon tai kun toinen puolisoista kuolee.

Keskinäinen elatusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että molemmat puolisoista osallistuvat omien mahdollisuuksiensa mukaan yhteisen talouden hoitamiseen sekä toistensa elättämiseen. Puolisot ovat avioliitossa yhdenvertaisia keskenään ja siksi heillä tulisi olla samanlainen elintaso.

Puolisoilla on sopimusvapaus eli he voivat keskenään sopia miten he toteuttavat keskinäisen elatusvelvollisuutensa käytännössä. Tämä on hyvin tapauskohtaista ja riippuu molempien elämäntilanteesta.

Keskinäinen elatusvelvollisuus ei lakkaa asumuseroon. Asumuserossa elävät puolisot ovat edelleen avioliitossa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös asumuserossa elävien puolisoiden elintason tulisi olla samankaltainen toisiinsa nähden.

Miksi elatusmaksua maksetaan?

Asumuserossa voi syntyä tarve erillisen elatusavun maksamiselle. Jos esimerkiksi toinen puolisoista ei ole ollut töissä, voi hänen olla vaikea aloittaa toisesta riippumaton elämä asumuserossa. Tällöin voidaan sopia, että varakkaampi puoliso maksaa elatusapua toiselle puolisolle, joko sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Myös kulujen tasaaminen on mahdollista silloin, kun molemmat ovat olleet töissä, mutta toinen puolisoista on varakkaampi. Jos puolisoilla on lapsia, sovitaan lasten huollosta ja elatusavusta erikseen.

Onko puolisoiden omaisuus yhteistä?

Puolisoilla on oma omaisuutensa avioliiton aikana. Se omaisuus, joka puolisoilla on avioliittoa solmittaessa ja jonka he hankkivat avioliiton aikana, kuuluu heille itselleen. Puolisot voivat kuitenkin hankkia omaisuutta myös täysin yhteiseen omistukseen.

Avioerossa tai kun toinen puolisoista kuolee, on toisella avio-oikeus hänen omaisuuteensa. Molempien puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan tasan molempien kesken. Suoritetaan siis ositus. Jos puolisot ovat kirjoittaneet avioehdon, vaikuttaa se avio-oikeuteen. Toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta avioehdon määrittelemään omaisuuteen.

Kuten sanottu, asumusero ei vaikuta puolisoiden avio-oikeuteen, joka heillä on toistensa omaisuuteen. Puolisoilla on avio-oikeus myös siihen omaisuuteen, jonka toinen puolisoista ansaitsee asumuseron aikana. Omaisuuteen, joka ansaitaan sen jälkeen kun avioeroasia laitetaan vireille, ei puolisoilla yleensä enää ole avio-oikeutta.

On hyvä huomioida, että asumuserossa elävillä pareilla ei ole oikeutta periä kumppaniaan, ellei mahdollinen testamentti toisin määrää.

Asumusero ja Kela

Jos puolisot saavat Kelalta tukia, voi asumusero vaikuttaa tukien maksamiseen. Kela tulkitsee puolisot, jotka elävät välien rikkoutumisen takia asumuserossa erillisiksi talouksiksi. Siitä miten asumusero vaikuttaa erilaisiin tukiin voit lukea lisää Kelan sivuilta.

Miten avioero hoidetaan?

Asumuserossa asuvat puolisot voivat päättää asumuseron koska tahansa. Asumusero voidaan päättää joko

  • muuttamalla takaisin yhteen tai
  • hakemalla avioeroa.

Jos puolisot päättävät jatkaa yhteistä elämää avioliitossa, voivat he päättää asumuseron yksinkertaisesti muuttamalla yhteiseen kotiin.

Jos asumusero halutaan päättää avioeroon, on se tehtävä virallista tietä. On haettava avioeroa. Avioeroprosessi alkaa avioerohakemuksella. Avioerohakemus toimitetaan käräjäoikeudelle. Hakemuksen voi viedä itse tai sen voi toimittaa sähköisesti. Molempien ei tarvitse tehdä hakemusta, riittää kuin toinen puolisoista hakee avioeroa.

Avioeroon kuuluu yleensä kuuden kuukauden harkinta-aika. Sen tarkoituksena on antaa puolisoille tarpeeksi aikaa harkita avioeroa. Harkinta-ajan jälkeen on käräjäoikeudelle toimitettava toisen vaiheen hakemus, jotta avioliitto voidaan lopullisesti purkaa. Jos toista hakemusta ei tehdä vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta, jää avioliitto voimaan.

Avioeron saa ilman harkinta-aikaa jos puolisot ovat asuneet erillään yhtäjaksoisesti vähintään viimeiset kaksi vuotta ennen ensimmäistä avioerohakemusta. Näin ollen asumusero voi mahdollistaa avioeron saamisen heti ensimmäisen hakemuksen jälkeen.