avioliitto

Avio­eh­to ja avio­eh­to­so­pi­mus

Tatu Mäenpää

Mikä on avioehto ja avioehtosopimus?

Avioehto, tai toiselta nimeltään avioehtosopimus, on aviopuolisoiden välinen sopimus, jolla voidaan rajoittaa puolison oikeutta toisen omaan omaisuuteen avioliiton päättyessä. Avioehtosopimuksella määrätään siis miten puolisoiden omaisuus jaetaan, kun avioliitto päättyy. Avioliitto voi päättyä avioeroon tai kuolemaan, ja avioehdolla voidaan määrätää omaisuuden jakautuminen molemmissa tilanteissa. Myös rekisteröidyssä parisuhteessa voi tehdä avioehdon.

Koska avioehdolla poiketaan avio-oikeuden perinteisestä omaisuudenjaosta, avio-oikeuden puolittamisperiaatteesta, edellyttää avioehtosopimuksen laatiminen molempien aviopuolisoiden suostumusta. Avioehtoa ei voi myöskään muuttaa ilman toisen osapuolen suostumusta.

Avio-oikeus - miten omaisuus jakautuu ilman avioehtoa?

Vihkimishetkellä aviopuolisoiden välille syntyy avio-oikeus. Tällöin kummallakin aviopuolisolla on oikeus puoleen pariskunnan yhteenlasketusta omaisuudesta. Kaikki netto-omaisuus siis lasketaan yhteen ja jaetaan tasan puolisoiden kesken. Näin ollen avioliiton päättyessä tehtävässä osituksessa varat tasataan aviopuolisoiden kesken ja varakkaampi osapuoli joutuu käytännössä maksamaan erotuksen, eli "maksamaan tasinkoa", vähempi varaiselle puolisolle. Tämä koskee myös rekisteröityä parisuhdetta, jossa avio-oikeus syntyy kun suhde rekisteröidään.

Missä tilanteissa avioehto kannattaa tehdä?

Avioehdon voi tehdä ennen avioliiton solmimista tai missä tahansa vaiheessa avioliiton aikana. Avioehto alkaa avioliittoon vihkimisen jälkeen.

Avioehtosopimuksen tekemistä kannattaa harkita oikeastaan aina kun puolisoilla on mitään omaa omaisuutta. Erityisen tärkeä avioehto voi olla tilanteissa, joissa toinen puolisoista omistaa esimerkiksi yrityksen tai hänellä on merkittävä määrä omaisuutta. Usein myös saatetaan haluta rajata puolison oikeutta esimerkiksi suvun yhteiseen kesämökkiin tai muuhun perheen omaisuuteen.

Myös velka voi olla painava peruste avioehdon tekoon. Jos toinen puolisoista on velkaisempi, voidaan avioehdolla välttää velkataakan jakautuminen kun avioliitto purkautuu.

Avioehto ja avioliiton päättyminen

Avioliitto voi päättyä joko eroon, tai toisen tai molempien avioliiton osapuolien kuolemaan. Avioliiton päättyessä suoritetaan avio-omaisuuden ositus. Ilman avioehtoa omaisuuden jaon kannalta ei siis ole väliä päättyikö avioliitto eroon vai kuolemaan.

Avioehtosopimus voidaan määrätä samanlaiseksi sekä erossa, että kuolemassa. Tai siinä voidaan erikseen määrittää omaisuuden jakautuminen kummassakin tilanteessa.

Avioehto ja kuolema

Kun toinen puolisoista kuolee, voivat jäljelle jäänyt aviopuoliso tai kuolleen puolison perilliset vaatia omaisuuden jakamista. Tätä kutsutaan ositukseksi. Mikäli avioparilla oli avioehto, puretaan avioliiton varallisuus avioehtosopimuksen mukaisesti. Avioehdolla ei voi kuitenkaan rajoittaa lesken oikeutta kuoleman jälkeen käyttää puolisoiden yhteistä kotia tai asuinirtaimistoa. Avio-omaisuuden ositus tehdään aina ennen perinnönjakoa, eikä tässä jaetusta omaisuudesta ei siis makseta perintöveroa, koska se ei ole perintöä.

Minkälainen avioehto?

Avioehtoja voi tehdä erilaisia ja onkin tärkeää, että avioehto vastaa aviopuolisoiden tilannetta, haluja ja tarpeita. Avioehtoja on pääpiirteiltään kolmenlaisia: täysin poissulkeva avioehto, osittainen tai ehdollinen avioehto ja yksipuolinen avioehto.

Täysin poissulkeva avioehto

Kokonaan poissulkevalla avioehdolla aviopuolisot sulkevat kokonaan avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Tämä on kaikista yleisin ja suoraviivaisin avioehdon muoto. Sen avulla kummallakaan puolisolla ei siis ole oikeutta toisen omaisuuteen ja näin puolisoiden oma omaisuus pysyy heillä itsellään avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan.

Osittainen avioehto tai ehdollinen avioehto

Osittainen tai ehdollinen avioehto on mukautettu pariskunnan tilanteeseen ja siinä voidaan joustavasti sopia rajoituksista avio-oikeuteen. Sillä voidaan rajoittaa avio-oikeutta tiettyyn omaisuuserään, tai esimerkiksi tiettyyn tilanteeseen. Aviopuolisoilla voi esimerkiksi olla halu rajoittaa avio-oikeutta avioerossa, mutta silti he haluavat turvata kumppaninsa taloudellista tilannetta kuolemassa. Silloin avioehto voidaan määrätä olemaan voimassa vain avioerossa.

Yksipuolinen avioehto

Yksipuolisella avioehdolla rajoitetaan vain toisen kumppanin avio-oikeutta. Näin toisella puolisoista säilyy avioliiton purkautuessa oikeus puoleen toisen aviopuolison omaisuudesta, mutta toisella puolisolla ei.

Avioehtosopimuksen tekeminen

Avioehdon voi tehdä ennen avioliiton solmimista tai missä tahansa vaiheessa avioliiton aikana. Se tosin astuu voimaan vasta kun avioehto on rekisteröity ja aviopari on vihitty avioon. Sitä ei kuitenkaan voida tehdä enää kun avioero on saatettu vireille tai kun toinen osapuoli on jo menehtynyt.

Avioehto tulee aina tehdä kirjallisesti ja siitä tulee löytyä päiväys sekä allekirjoitukset. Tämän lisäksi kahden esteettömän todistajan tulee avioehto todistaa oikeaksi. Avioehto tulee myös rekisteröidä. Rekisteröinti on maksullista ja avioehdon rekisteröi Digi- ja väestötietovirasto.

Avioehdon rekisteröinti

Avioehdon voi jättää rekisteröitäväksi Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Lisätietoa rekisteröinnistä ja DVV:n palvelupisteistä löydätte täältä. Tehdessänne avioehdon Aatoksessa, voitta ostaa avioehdon rekisteröinnin myös Aatoksen kautta, jolloin Aatos hoitaa avioehdon rekisteröinnin puolestanne.

Millainen avioehtomalli ja mitkä ovat avioehdon muotovaatimukset?

Avioehdolla on tiettyjä laista johtuvia muotovaatimuksia. Ilman muotovaatimusten täyttymistä avioehto ei ole pätevä. Avioehdon rekisteröivä viranomainen ei valvo avioehdon muotovaatimusten täyttymistä.

Avioehdon muotovaatimukset ovat:

  1. Sopimus tulee aina tehdä kirjallisesti
  2. Sopimuksen tulee olla päivätty
  3. Sopimuksen tulee olla molempien puolisoiden allekirjoittama
  4. Kahden esteettömän todistajan tulee todistaa sopimus oikeaksi

Aatoksessa tehty avioehto täyttää aina avioehdon muotovaatimukset, jonka lisäksi sen mukana tulee ohjeet avioehdon todistamista varten. Todistajat voi myös ostaa Aatokselta.

Avioehdon todistajana ei voi toimia aviopuolisoiden nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai lähisukulainen. Todistajan tulee myös olla vähintään 15-vuotias.

Mikä on avioehdon hinta?

Avioehdon tekeminen pankissa tai lakitoimistossa maksaa usein useita satoja euroja. Tämän lisäksi avioehdon rekisteröinti viranomaisella maksaa 49€. Aatoksen kautta tehty avioehto maksaa 89€, jonka lisäksi siihen voi hankkia todistajat ja rekisteröinnin Aatoksen kautta.

Avioehdosta poikkeaminen ja kohtuullistaminen

Avioehtosopimuksen määräyksistä voidaan luopua, jos sen noudattaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Tällaisessa tilanteessa avioehto voidaan jättää huomioimatta osittain tai kokonaan. Jos kohtuullistamista harkitaan, otetaan siinä huomioon muun muassa avioliiton kesto ja puolisoiden yhteisen omaisuuden karttumisen eteen tekemä työ. Avioehdon muuttaminen on kuitenkin poikkeuksellinen keino. Lähtökohtaisesti avioliittosopimus on molempia osapuolia sitova ja avioliittovarallisuus tulee periaatteessa jakaa sen mukaisesti.