edunvalvontavaltuutus

Mikä on edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja - opi tär­keim­mät asiat

Tatu Mäenpää

Mikä on edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirja, tai edunvalvontavaltuutus, on valtakirja, jolla valtuuttaja määrittelee etukäteen kenet hän valtuuttaa hoitamaan asioitaan. Valtuuttaja voi oikeuttaa valtuutetun edustamaan valtuutettua tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa tai valtuutetun henkilöä koskevissa asioissa. Valtuutuksen voi yksilöidä koskemaan vain osaa valtuuttajan omaisuudesta tai määrättyjä oikeustoimia. Laki edunvalvontavaltuutuksesta säätelee edunvalvontavaltuutuksen toimintaa.

Edunvalvontavaltakirja astuu voimaan valtuuttajan ollessa kykenemätön huolehtimaan asioistaan esimerkiksi sairauden, häiriintyneen henkisen toiminnan tai heikentyneen terveydentilan vuoksi. Tällaisia tilanteita voivat olla onnettomuus, muistisairaus tai vanhuuteen liittyvä alentunut toimintakyky.

Voiko edunvalvontavaltakirjan tehdä itse?

Valtuutus tulee tehdä vielä kun henkilön pystyy toimimaan ja ymmärtää mitä tekee. Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä myös itse. Laki edellyttää, että valtuuttaja on 18-vuotta täyttänyt henkilö joka pystyy ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Näin ollen edunvalvontavaltakirjan tekeminen ei vaadi lakimiehen tapaamista. Esimerkiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja voi valtuuttaa jonkun hoitamaan hänen yritystoimintaansa edunvalvontavaltakirjalla. Jotta edunvalvontavaltuutus olisi pätevä, tulee sen sisältää lain säätämät muotovaatimukset.

Meillä Aatoksessa teet laadukkaan edunvalvontavaltuutuksen helposti netissä.

Miten edunvalvontavaltakirja tehdään?

Lain mukaan edunvalvontavaltakirja tulee laatia kirjallisena. Edunvalvontavaltakirjasta on käytävä ilmi:

  • kuka on valtuuttaja ja kuka valtuutettu,
  • mikä on valtuuttamisen tarkoitus, sekä
  • asiat joissa valtuutettu saa edustaa valtuuttajaa.

Edunvalvontavaltuutuksen tulee myös sisältää määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Joidenkin oikeustointen osalta vaaditaan, että ne yksilöidään edunvalvontavaltakirjassa, jotta valtuuttaja saa edustaa valtuutettua näissä kyseisissä oikeustoimissa. Esimerkiksi valtuuttaja saa antaa lahjoituksen valtuutetun omaisuutdesta vain jos lahjan antamisen perusteet on yksilöity valtakirjassa. Myös kiinteistön myyminen edellyttää, että valtakirjassa nimenomaan määrätään valtuutetulla olevan oikeus myydä valtuuttajan kiinteistöjä.

Kahden todistajan tulee tunnustaa valtuuttajan allekirjoitus. Todistajien on oltava läsnä valtuuttajan kanssa samaan aikaan todistaakseen valtakirjan allekirjoituksillaan. Todistajien ei tarvitse tuntea edunvalvontavaltuutuksen sisältöä vaan riittää, että todistajat tietävät kyseessä olevan edunvalvontavaltuutus. Todistaja ei saa olla esteellinen. Esimerkiksi vanhempi, puoliso tai sisarus on esteellinen. Kriteerit edunvalvontavaltuutuksen todistajien osalta muistuttavat testamentin todistajille asetettuja kriteereitä.

Kuka voi toimia valtuutettuna?

Henkilö, joka on täyttänyt 18-vuotta ja on oikeustoimikelpoinen voi toimia valtuutettuna. Oikeustoimikelpoinen henkilö voi solmia sitovia sopimuksia, jolloin oikeustoimet siis myös sitovat vastapuolta. Edellytyksenä on siis, että valtuutetulla on oikeus edustaa itseään samanlaisissa toimenpiteissä kuin valtuutaajakin. Oikeushenkilö ei voi lain mukaan olla valtuutettu.

Valtuutetulla on oikeus kieltäytyä tehtävästä. Valtuutettu voi osaltaan olla estynyt hoitamaan tehtävää ja siksi on hyvä olla useampi varavaltuutettu nimetty valtuutukseen. Laki edellyttää valtuutetulta, että hän edistää valtuuttajan parasta. Valtuutettu voi olla esimerkiksi vanhempi, puoliso tai sisarus.

Edunvalvontavaltakirjaan on hyvä merkitä valtuutetun lisäksi myös yksi tai useampi varavaltuutettu tai toissijainen valtuutettu. Myös esteetön valtuutettu on hyvä nimetä siltä varalta, että tehtävän hoito vaatii esteettömyyttä

Holhousviranomainen ei vahvista valtuutusta, jos on perusteltua aihetta epäillä että valtuutettu on kykenemätön tai sopimaton tehtävään. Viranomainen, joka valvoo valtuutettuja on Digi- ja väestötietovirasto. Valvonta voi esimerkiksi kohdistua valtuuttajan omaisuuden suuruuteen omaisuusluettelon muodossa.

Valtuutetulla on oikeus saada valtuuttajan varoista korvaus tarpeellisista kuluista sekä tehtävään nähden kohtuullinen palkkio. Palkkion suuruuden voi myös määrätä edunvalvontavaltuutuksessa.

Edunvalvontavaltuutuksen hinta

Edunvalvontavaltuutuksen hinta vaihtelee riippuen siitä missä se on tehty.

Mihin edunvalvontavaltakirja toimitetaan?

Valtakirja säilytetään itsellä, esimerkiksi tallelokerossa. Edunvalvontavaltuutetun on hyvä tietää valtakirjasta ja määrätty paikka josta se löytyy. Valtakirja toimitetaan holhousviranomaiselle kun valtakirjan vahvistamiselle tulee tarve. Holhousviranomaiselle tulee antaa alkuperäinen valtakirja sekä lääkärinlausunto. Tämän vuoksi on tärkeää pitää valtakirja niin, että edunvalvontavaltuutettu löytää sen tarvittaessa.

Miten edunvalvontavaltakirja astuu voimaan?

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan valtuuttajan ollessa kykenemätön huolehtimaan asioistaan esimerkiksi sairauden, häiriintyneen henkisen toiminnan tai heikentyneen terveydentilan vuoksi. Tällaisia tilanteita voivat olla onnettomuus, muistisairaus tai vanhuuteen liittyvä alentunut toimintakyky.

Valtuutetun tulee hakiessa esittää lääkärin lausunto tai muu luotettava selvitys että valtuuttaja ei ole kykenevä hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden, häiriintyneen henkisen toiminnan tai heikentyneen terveydentilan vuoksi. Holhousviranomainen vahvistaa valtuutuksen lausunnon pohjalta. Vahvistava viranomainen on Digi- ja väestötietovirasto.

Kun edunvalvontavaltuutus on vahvistettu ja astunut voimaan voi valtuutettu ryhtyä valtuutuksen sallimiin toimenpiteisiin.

Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen

Edunvalvontavaltuutus lakkaa kun

  • valtuutus peruutetaan,
  • jos valtuuttaja kuolee tai
  • kun valtuutettu ilmoittaa holhousviranomaiselle luopuvansa tehtävästä

Miksi edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirja on tärkeä olla jokaisella. Se antaa mahdollisuuden valtuuttajalle päättää kenet haluaa edunvalvontavaltuutetuksi edustamaan valtuuttajaa asioissaan. Laatimalla edunvalvontavaltakirjan voi järjestää asioiden hoidon halutulla tavalla etukäteen.

Valtakirjan avulla voi varautua tulevaisuuteen. Mikäli tarve edunvalvonnalle ilmenee, on valtakirjan rekisteröinti helpompi, kuin holhousviranomaisen toimesta yleisen edunvalvojan määräämiseen vaadittava prosessi. Tällöin edunvalvontavaltuutettu voi olla läheinen henkilö jonka valtuuttaja on itse valinnut. Valtuuttaja määrittelee kuka asioiden hoidosta vastaa, mitä asioita edunvalvontavaltuutettu hoitaa ja miten valtuuttaja haluaa asiat hoidettavan.

Muutamalla käytännön esimerkillä voi huomata milloin edunvalvontavaltakirjaa tarvitaan.

👨 22-vuotias nuori joutui vakavaan auto-onnettomuuteen ja häntä pidettiin kuukausia koomassa. Nuorella oli edunvalvontavaltakirja, jossa äiti oli nimetty edunvalvontavaltuutetuksi. Äiti järjesti valtuutuksen holhousviranomaiselle, joka vahvisti sen. Edunvalvontavaltakirjan ansiosta nuoren äiti pystyi esimerkiksi maksamaan nuoren laskuja ja sopimaan vastapuolen kanssa lisää maksuaikaa.

👵 Vanhemmalla rouvalla todettiin muistisairaus. Hän ei ollut enää kykenevä huolehtimaan esimerkiksi laskujen maksusta. Rouva oli ennen muistisairautta laatinut edunvalvontavaltakirjan, jolla hänen sisarensa alkoi huolehtimaan hänen asioistaan kun holhousviranominen oli sen v.

Lisää tietoa edunvalvontavaltuutuksesta löytyy esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston sivuilta sekä Muistiliiton sivuilta.

Edunvalvontavaltakirja Aatoksessa

Aatoksessa teet edunvalvontavaltakirjan helposti netissä edulliseen hintaan. Aatos-edunvalvontavaltakirja on laadukas ja juridisesti pätevä. Valtuutus säilyy Aatoksessa ja pääset siihen käsiksi sähköpostisi kautta.