perunkirjoitus

Kuo­lin­pe­sä - mikä se on ja mi­ten sen asioi­ta hoi­de­taan?

Tatu Mäenpää

Kuinka kuolinpesässä tehdään päätöksiä?

Kuolinpesän päätökset tehdään kuolinpesän osakkaiden kesken yksimielisesti. Päätösten tekeminen ja pesän hallinto edellyttää osakkaiden välistä yhteisymmärrystä. Sopuisassa kuolinpesässä asioita voidaan hallita yksityisoikeudellisilla sopimuksilla ja valtakirjoilla.

Riitaisissa kuolinpesissä, jossa osakkaat ovat erimieltä pesän hallinnosta ja asioiden hoitamisesta, kannattaa hakea pesänselvittäjä. Pesänselvittäjän määräämistä haetaan vainajan kotipaikan käräjäoikeudelta. Tuomioistuimen määräyksen nojalla pesänselvittäjällä on oikeus aloittaa pesän selvittämiseen liittyvät toimet.

Kuolinpesän osakkaille saatetaan joutua määrämään edunvalvojia. Esimerkiksi alaikäistä lasta edustaa kuolinpesän asioissa lasten huoltajat. Jos alaikäisen lapsen vanhemmat ovat myös kuolinpesän osakkaita, tulee lapselle hankkia eturistiriidan vuoksi edunvalvoja.

Kuolinpesän hallinnosta voidaan määrätä testamentilla, jossa määrätään joku tietty pesänselvittäjä vastaamaan pesän hallinnosta.

Miten kuolinpesä jaetaan?

Vainajan valat ja verat sekä perilliset selvitetään perunkirjoituksen aikana. Perunkirjoituskokouksessa perukirja käydään läpi ja se allekirjoitetaan. Perukirja toimii kuolinpesän jakamisen eli perinnönjaon pohjana.

Perinnönjaossa ei olla sidottuja perukirjan arvoihin. Nämä arvot ovat kuitenkin hyvä pohja perinnönjaon suunnittelua varten. Perinnönjaossa määritellään mitä omaisuutta kellekin tulee.

Perinnönjako ja perinnönjakokirja

Kuolinpesää hallitaan yhteishallinnolla, johon osallistuvat kaikki pesän osakkaat. Jokaisella osakkaalla on kuitenkin oikeus vaatia yhteishallinnon purkamista ja jäämistön jakamista eli oikeus tehdä jakovaade.

Jaon jälkeen kuolinpesän osakkaasta eli perillisestä tulee saamansa esineen ainoa omistaja. Kun perinnönjako on tullut lainvoimaiseksi, kuolinpesän osakkaiden osakkuus lakkaa.

Laillinen perinnönjako edellyttää, että omaisuus tosiasiassa jaetaan. Pelkkä perintöosuuksien suhteellinen tai arvomääräinen määrittäminen ei ole perinnönjakoa.

Perinnönjakokirjaan kirjataan mitä omaisuutta kellekin perillisille tulee. Perinnönjaon edellytys on se, että kaikki pesän velat on maksettu ja legaatit eli erityistestamentit on täytetty. Näistä asioista otetaan merkintä myös jakokirjaan. Jakokirjaan merkitään kuolinpesän osakkaiden tiedot ja heidän suhteellinen osuutensa pesästä.

Jaetun omaisuuden osalta merkitään mitä kukin osakas saa. Omaisuuksien osalta merkitään omaisuuden nimi, lisätiedot ja omaisuuden arvo. Perinnönjakokirjan allekirjoittavat kaikki pesän osakkaat ja sen todistavat kaksi esteetöntä todistajaa.

Kuolinpesän aseet

Kuolinpesän ampuma-aseista on oma säännös ampuma-aselain 108 §:ssä.

Vastuu vainajan aseista on kuolinpesän haltijalla. Hänen tulee ottaa ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset välittömästi haltuunsa vainajan kuoltua.

Kuolinpesän haltijalla on oikeus säilyttää aseita hallussaan kuuden kuukauden ajan kuolinpäivästä lukien. Sen jälkeen aseisiin tulee hankkia hallussapitolupa tai ne tulee luovuttaa eteenpäin. Aseet voi luovuttaa myös poliisille.

Vaihtoehtoisesti ampuma-aseet voidaan pysyvästi muuttaa ampumakelvottomiksi.

Kuolinpesän auto ja moottoripyörä

Vainajan autoista ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta millekään viranomaistaholle. Tietoa tarvitsevat tahot saavat tiedon kuolemasta automaattisesti. Traficom, eli liikenne- ja viestintävirasto, muuttaa vainajan nimissä olevan auton omatoimisesti vainajan kuolinpesän nimiin. Samalla myös rekisteröityyn autoon liittyvien maksujen, kuten ajoneuvoveron, maksuvelvollisuus siirtyy kuolinpesälle.

Auton myymistä varten kuolinpesä tarvitsee auton rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan (II-osa). Myymistä varten riittää yhden osakkaan allekirjoitus. Puuttuvan ilmoitusosan voi hankkia sellaisesta katsastuspisteestä, joka tekee auton rekisteröintejä. Ilmoitusosan hankkimista varten tarvitaan perukirja tai vainajan sukuselvitys, joka osoittaa ilmoitusosaa hankkivan olevan kuolinpesän osakas.

Vainajan moottoripyörästä ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta millekään viranomaistaholle, vaan tietoa tarvitsevat saavat tiedon vainajan kuolemasta automaattisesti. Liikenne- ja viestintävirasto eli Traficom rekisteröi vainajan nimissä olevan moottoripyörän omatoimisesti vainajan kuolinpesän nimiin. Myös rekisteröityyn moottoripyörään liittyvien maksujen, kuten ajoneuvoveron, maksuvelvollisuus siirtyy kuolinpesälle.

Moottoripyörän myymistä varten tarvitaan moottoripyörän rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan (II-osa). Myymistä varten riittää yhden osakkaan allekirjoitus. Jos ilmoitusosaa ei ole, voi sen hankkia sellaisesta katsastuspisteestä, joka tekee moottoripyörän rekisteröintejä. Ilmoitusosan hankkimista varten tarvitaan perukirja tai muu asiakirja, kuten sukuselvitys, joka osoittaa ilmoitusosaa hankkivan olevan kuolinpesän osakas.