perunkirjoitus

Pe­ru­kir­ja­mal­li

Tatu Mäenpää

Voiko perukirjan tehdä mallista?

Perukirja on tehtävä kolmen kuukauden kuluttua vainajan kuolemasta. Verottajalta voi hakea lisäaikaa perukirjan toimittamista varten.

Valmiilla perukirjalla on kaksi roolia ja perukirja kannattaa tehdä vähintään kaksin kappalein.

Ensinnäkin perukirja lähetetään verottajalle. Tähän perukirjaan ei tarvitse liittää mukaan virkatodistuksia tai sukuselvitystä. Vainajalta jääneestä testamentista tai avioehdosta liitetään mukaan kopio. Jos perinnönjako on jo tehty tai jos vainajan puoliso oli kuollut aiemmin, liitetään mukaan hänen jälkeensä tehty perinnönjakokirja ja osituskirja.

Toiseksi perukirja arkistoidaan kuolinpesän tai perikunnan arkistoon, sillä sitä voidaan tarvita tulevaisuudessa. Tähän perukirjaan liitetään alkuperäinen kappale tai vähintään oikeaksi todistettu jäljennös testamentista, avioehdosta, sukuselvityksestä, perinnönjakokirjasta ja osituskirjasta.

Perukirjamallin vaarat

Perukirjan mallille ei ole tarkkoja vaatimuksia. Muotovaatimukset täyttävän perukirjan voi laatia kuka vain.

Perintöverojen vähentäminen ja lain vaatimusten noudattaminen perunkirjoitusmenettelyssä on perukirjan muotoa tärkeämpää. Jos perukirja laaditaan väärin tai menettely perunkirjoituksessa ei ole täyttänyt lain vaatimuksia, on vaarana, että sen pätevyys myöhemmin riitautetaan.

Viranomaiset eivät tarjoa valmiita malleja tai tyhjiä lomakkeita perukirjaa varten tästä syystä.

Perunkirjoituksen tärkeä tehtävä on, että kaikkien pesän osakkaiden oikeudet tulevat täytetyksi ja, että omaisuus jaetaan asiallisesti osakkaiden kesken.

Leskellä on oikeus pitää hallinnassaan kaikkea pesän omaisuutta tai vähintään kuolinpesässä olevaa asuntoa. Rintaperillisten eli lasten oikeus perintöön ei ole automaattista vaan lakiosaa pitää perunkirjoituksessa ja perukirjassa erikseen vaatia. Sama koskee testamentilla perintöä saavia henkilöitä.

Perunkirjoituspalvelu netissä

Aatos-perunkirjoituspalvelu varmistaa, että perunkirjoitusmenettely hoituu asianmukaisesti. Palvelun käyttäminen on helpompaa ja nopeampaa kuin ulkopuolisen asiantuntijan hankkiminen.

Ulkopuoliselle asiantuntijalle kuten pankille tai asianajajalle täytyy toimittaa tietoja vainajasta sekä esimerkiksi vainajan laskuja ja muista sitoumuksia.

Aatos-perunkirjoituspalveluun pesän osakkaat voivat lisätä nämä tiedot verkon kautta. Palvelu toimii tietokoneella, kannettavalla, tabletilla ja kännykällä. Saat tarvittaessa apua Aatoksen lakimieheltä.

Aatos-perunkirjoituspalvelu opastaa koko perunkirjoituksen läpi ja lopuksi palvelu luo perukirjan. Perukirjan voi tulostaa ja lähettää itse verottajalle tai sen voi lähettää suoraan sähköisesti verottajalle OmaVero-palvelun kautta.

Yleistä perunkirjoituksesta

Henkilön kuoltua häneltä jääneitä varoja ja velkoja kutsutaan kuolinpesäksi. Kuolinpesän omistajia eli osakkaita ovat henkilön perilliset. Kuolinpesän osakkuus vahvistetaan tekemällä perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa omaisuuksia ei vielä jaeta perillisille. Omaisuus siirtyy perillisille vasta perinnönjakoa tehtäessä.

Perunkirjoitus tehdään jokaisen kuoleman jälkeen. Edellytys on, että vainajalla oli Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Perunkirjoitus täytyy tehdä vaikka vainaja olisi ollut varaton tai velkainen. Vastuu perunkirjoituksen järjestämisestä kuuluu sille henkilölle, joka parhaiten tuntee vainajan varallisuuden. Käytännössä vainajan lähipiiri sopii keskenään kuka ottaa vastuun perunkirjoituksen järjestämistä. Usein vastuu on leskellä tai lapsilla. Perunkirjoituksen laiminlyönti voi johtaa veronkorotukseen tai ääritapauksessa perillisten vastuuseen vainajan veloista.

Perunkirjoitus täytyy tehdä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Verohallinnolta voi hakea lisäaikaa perunkirjoituksen suorittamiselle. Perunkirjoituksen lopputuloksena laaditaan asiakirja, jota kutsutaan perukirjaksi. Perukirja täytyy toimittaa Verohallinnolle kuukauden kuluttua perukirjan laatimisesta. Verohallinto määrää perukirjan perusteella perintöveron perinnönsaajille. Perintövero määrätään kullekin perilliselle erikseen.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan erilaisia viranomaisilta tilattavia asiakirjoja. Virkatodistuksilla ja sukuselvityksillä osoitetaan perillisasema eli osakkuus kuolinpesässä. Myös esimerkiksi kopio avioehdosta täytyy tilatat avioehtoasioiden rekisteristä.

Perunkirjoitukseen ja pesänselvittämiseen kuluneet varat vähennetään kuolinpesän varoista niin, että perillisten maksaman perintöveron määrä laskee.

Perukirjaan merkitään vainajan omaisuus ja velat sekä tiedot perillisistä. Perukirja allekirjoitetaan perunkirjoituskokouksessa, johon pesän osakkaat on kutsuttua paikalla. Kokoukseen kutsutaan myös kaksi uskottua miestä, jotka vahvistavat perukirjaan merkityt omaisuuksien arvot. Perunkirjoituskokouksen voi järjestää myös etänä ja tarvittavat allekirjoitukset voi kerätä sähköisesti.