perunkirjoitus

Pe­run­kir­joi­tus ja us­kot­tu mies

Tatu Mäenpää

Mitä tarkoittaa uskottu mies?

Perunkirjoitusta varten valitaan kaksi uskottua miestä. Heille ei ole laissa asetettu pätevyysvaatimuksia. Uskotun miehen tulee kuitenkin olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen.

Uskottujen miesten tehtävä on arvioida vainajan varallisuuden arvo. Uskotut miehet antavat perukirjaan todistuksen siitä, että he ovat arvioineet pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan.

Uskottujen miesten tulee olla esteettömiä vaikka tätä vaatimusta ei suoraan laista löydy. Esteettömien uskottujen miesten valinta vähentää mahdollisuutta osakkaiden välisiin riitoihin ja tekee perukirjasta uskottavamman.

Esteellisyys ei kuitenkaan tee perukirjasta pätemätöntä. Esteellisinä uskottuina miehinä pidetään kuolinpesän osakkaiden lähisukulaisia.

Perunkirjoituksessa on oltava aina kaksi uskottua miestä, jotka yhdessä arvioivat perukirjaan ilmoitetun omaisuuden. Arviointia ei lain mukaan voi suorittaa vain yksi uskottu mies.

Uskottujen miesten ei tarvitse olla yhtä aikaa läsnä perunkirjoitustilaisuudessa. Uskotut miehet voivat erikseen arvioida omaisuuden, jolloin molempien uskottujen miesten samanaikainen läsnäolo perunkirjoitustilaisuudessa ei ole tarpeellista.

Pesän osakas uskottuna miehenä

Suositus on, että pesän osakkaat eivät toimi uskottuina miehinä. Kuvitellaan tilanne, jossa on kolme perillistä ja uskottuina miehinä toimivat näistä kaksi. Voisi syntyä tilanteita, joissa esimerkiksi kesämökin arvostus vaikuttaa perinnönjaossa, koska kolmas osakas ei ole kiinnostunut omistamaan kesämökkiä yhdessä. Kun jaon yhteydessä kaksi muuta lunastaisivat kolmannen osuuden, voisi kolmas saada mielestään liian alhaisen hinnan.

Uskotut miehet periaatteessa antavat siis viimeisen vahvistuksen omaisuuksien hinnoille. Tosiasiassa pesän osakkaat keräävät varallisuustiedot ja uskotut miehet toimivat eräänlaisina perunkirjoituksen todistajina. Mitään ongelmaa, ei tule siitä, että uskotut miehet ovat myös pesän osakkaita, varsinkin jos pesän osakkaat ovat keskenään hyvissä väleissä.