perunkirjoitus

Pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä

Tatu Mäenpää

Perunkirjoituksen tekeminen verkossa

Perunkirjoitus on aikaa vievä prosessi. Se on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.

Perunkirjoitus on ensisijaisesti tiedon keräämistä. Kerättyä tietoa tulkitaan perintöä koskevien lakien kannalta. Tämän perusteella tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat esimerkiksi perintöveron määrään.

Ratkaisut, kuten omaisuuden arvostukset, perinnöstä luopumiset lapsen sijaan ja lakiosavaatimukset kirjataan perukirjaan, joka lähetetään verottajalle.

Ohjeet, mallit ja lomakkeet perunkirjoitusta varten

Netissä on paljon erilaisia ohjeita tai malleja perukirjaa varten. Ohjeet saattavat opastaa mitä kaikkea perunkirjoitukseen liittyen tulee muistaa. Ohjeissa ja malleissa on kaksi merkittävää heikkoutta:

 1. Vainajasta ja tarvittaessa aviopuolisosta kerätty tieto ei tallennu mihinkään. Kaikki laskutoimitukset tehdään itse.
 2. Kerättyyn tietoon pitää soveltaa veroja, perintöä ja avioliittoa koskevia lakeja. Mallit tai ohjeet eivät ole räätälöity, joten niitä käyttävän on aina opiskeltava lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.

Näiden kaikkien ongelma on, että ne jättävät paljon tilaa virheille. Aatos Perunkirjoitus on suunniteltu niin, että kuka tahansa voi tehdä asiantuntijatasoisen perunkirjoituksen itse. Siinä on myös useita etuja verrattuna perinteiseen asianajotoimistossa tai pankissa tehtyyn perunkirjoitukseen.

Perunkirjoitus nettipalvelussa vai pankissa tai lakitoimistossa

Ohjeiden ja mallien ongelma on niiden alttius virheille ja se, että ne eivät helpota perunkirjoitukseen liittyvien tietojen käsittelemistä.

Pankissa tai lakitoimistossa perunkirjoitusta hoitaa usein lakimiehen koulutuksen saanut henkilö. Lakimieheltä menee kuitenkin suurin osa perunkirjotukseen käyttämästään ajasta rutiininomaiseen tietojen kirjaamiseen ja laskujen tekemiseen.

Aatos -perunkirjoituspalveluun perunkirjoituksen laatija voi kirjata tiedot samaan tapaan kuin pankin tai lakitoimiston asiantuntija.

Tietojen kirjaamisen jälkeen palvelu ehdottaa esimerkiksi verotuksen kannalta järkevimmät ratkaisut sekä tekee kaikki, usein erittäin monimutkaiset, perintöön, ennakkoperintöön ja avio-osaan liittyvät laskut automaattisesti.

Perunkirjoituksen vaiheet Aatoksessa

Perunkirjoituksen voidaan aloittaa Aatoksen palvelussa maksutta. Perillisten selvittämisen jälkeen luodaan Aatos-tunnus, jotta perunkirjoitukseen liittyvät tehdyt tehtävät voidaan tallentaa.

Perunkirjoitus maksetaan vasta, kun haluat luoda perukirjan. Kaikki Aatos-palvelun kulut voidaan vähentää ennen perintöverotusta.

Perunkirjoitus etenee Aatoksessa seuraavasti:

 1. Selvitetään vainajan perilliset eli kuolinpesän osakkaat yksinkertaisilla kysymyksillä.
 2. Kutsutaan muut osakkaat seuraamaan ja osallistumaan perunkirjoitukseen.
 3. Lisätään kaikkien osakkaiden henkilötiedot pakollisten viranomaisasiakirjojen tilausta varten.
 4. Tilataan kaikki pakolliset asiakirjat yhdellä klikkauksella.
 5. Luodaan valtakirjat pesän selvitystä ja asioiden hoitamista varten. Allekirjoitukset voidaan kerätä sähköisesti.
 6. Hankitaan ja kirjataan tiedot vainajan omaisuudesta ja veloista.
 7. Päätetään perunkirjoituksen aika ja paikka sekä uskotut miehet.
 8. Luodaan perukirja yhdellä klikkauksella.
 9. Järjestetään perunkirjoitustilaisuus tai kerätään allekirjoituksen sähköisesti.
 10. Perukirja lähetään verottajalle.

Milloin perunkirjoitus järjestetään ja kuka sen järjestää?

Henkilön, jolla oli Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka, kuoleman jälkeen täytyy järjestää perunkirjoitus.

Perunkirjoituksen järjestämisestä vastaa se henkilö, jonka hoidettavana pesän omaisuus on. Käytännössä kuolleen henkilön lähipiiri ja omaiset sopivat perunkirjoituksen järjestämisestä.

Huom! Perunkirjoituksen järjestämisen laiminlyönti voi johtaa perillisten henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista ja perintöveron korottamiseen.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan kaksi uskottua miestä. Uskotuiksi miehiksi voidaan valita kaksi ketkä tahansa täysi-ikäistä ihmistä. Myös kuolinpesän osakas eli perillinen voi toimia uskottuna miehenä, mutta tätä ei suositella.

Aatoksen kautta tehty perunkirjoitus on vainajan omaisille huoleton. Kaikki tarvittavat perunkirjoitukseen liittyvät vaiheet ja tehtävät voidaan tehdä palvelun kautta. Palvelu on suunniteltu niin, että perunkirjoitus tehdään aina oikein.