perunkirjoitus

Pe­run­kir­joi­tus val­ta­kir­ja

Tatu Mäenpää

Kuinka hoitaa kuolinpesän asioita valtakirjalla?

Kuolinpesän tulee tehdä kaikki päätökset yksimielisesti. Tämän vuoksi usein yksi tai useampi pesän osakkaista valtuutetaan hoitamaan asioita kuolinpesän puolesta. Valtakirjalla voidaan siis valtuuttaa jonkun henkilön hoitaan kuolinpesän asioita.

Valtakirja on siis asiakirja, jolla perunkirjoituksen osakkaat pystyvät hoitamaan pesän asioita ja saattamaan perunkirjoituksen päätökseen. Kuolinpesän valtakirjassa ei ole kyseessä niin sanottu yleisvaltakirja tai avoin valtakirja vaan kyse on yksilöidystä valtakirjasta.

Valtakirjassa määritellään mitä tiettyjä kuolinpesän asiakkaita valtuutettu saa hoitaa. Valtakirjalla voidaan valtuuttaa toisen henkilön kuin kuolinpesän osakkaan. Tälläinen henkilö voi olla esimerkiksi osakkaan puoliso tai muu sukulainen.

Ketkä allekirjoittavat valtakirjan?

Uskottujen miesten ei tarvitse allekirjoittaa valtakirjaa. Uskotut miehet eivät ole pesän osakkaita vaan heidän tehtävä on arvioida pesän varat. Omaisuuden arvo määritellään käyvän arvon periaatteella.

Mitä valtakirjassa yleensä määrätään?

Valtakirjaan merkitään aina tiedot siitä kenen kuolinpesästä on kyse eli vainajan tiedot. Lisäksi tarvitaan tiedot kaikista kuolinpesän osakkaista. Kuolinpesä tekee päätöksiä yksimielisesti eli kaikilta kuolinpesän osakkailta tarvitaan valtakirjaan allekirjoitus.

Jos vainaja omisti esimerkiksi kiinteistön, niin kiinteistön myyntiin valtuuttaminen edellyttää, että valtakirja sisältää yksilöidy tiedot vainajan kiinteistöomistuksesta.

Yleensä yhdelle kuolinpesän osakkaalle annetaan valtuutus hoitaa kuolinpesän osakkaita valtakirjalla. Perukirjaa varten on vainajan varoista ja veloista hankittava selvitystä.

Valtakirja pankkiin

Esimerkiksi pankkitileistä tai sijoituksista tietoa hankittaessa tarvitsee yksi osakas sekä vainajan sukuselvityksen että valtakirjan, jossa muut pesän osakkaat ovat valtuuttaneet hänet hoitamaan pesän asioita.

Valtakirjalla voidaan antaa suppeat tai laajat käyttöoikeudet kuolinpesän asioiden hoitamiseen. Se voi koskea vaikka vain asiointia pankissa vainajan tileillä. Asiointi voi olla esimerkiksi laskun maksu kuolinpesän tililtä. Tilin varoilla ei voi tehdä maksua ilman, että siihen on on kaikki osakkaiden suostumus.

Perunkirjoitus ja kuolinpesä

Pesän ilmoittaja on henkilö, joka tuntee pesän tilanteen parhaiten. Yleensä pesän ilmoittaja on puoliso tai vainajan lapsi.

Perukirja tulee lähettää veroviranomaiselle kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittamiseen kannattaa ryhtyä mahdollisimman pian.

Erilaisten pakollisten, perukirjaan liitettävien, viranomaistodistusten tilaamisessa voi mennä useita viikkoja. Pesän selvittämistä on hankala aloittaa ennen kuin nämä todistukset on hankittu. Ne ovat tarpeellisia esimerkiksi pankissa asioidessa valtakirjan lisäksi.

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamiseksi

Osakas voidaan valtuuttaa esimerkiksi:

  • saamaan tietoja omistuksista ja sopimuksista
  • käyttämään pankkitilejä ja maksamaan laskuja
  • käyttämään tallelokeroa
  • myymään arvopapereita ja arvo-osuuksia
  • myymään asuntoja ja kiinteistöjä
  • myymään ajoneuvoja
  • myymään irtainta omaisuutta
  • siirtämään kuolinpesän postiosoitteen

Aatos-perunkirjoituspalvelussa voit luoda maksutta kaikki tarvittavat kuolinpesän valtakirjat. Valtakirjoihin on mahdollista kerätä allekirjoitukset sähköisesti. Tämä nopeuttaa huomattavasti valtakirjojen luomista ja käyttöä, jos osakkaat asuvat eri paikkakunnilla.

Voit pyytää kuolinpesän osakkailta allekirjoitukset valtakirjaan myös Aatos Sign -palvelun kautta. Aatos Signin käyttö on aina maksutonta.