perunkirjoitus

Pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus - mitä siel­lä ta­pah­tuu?

Tatu Mäenpää

Mitä perunkirjoitus on?

Kuolemantapauksen jälkeen pitää selvittää, että kenelle vainajan omaisuus siirtyy perintönä. Tätä varten laaditaan perukirja, joka allekirjoitetaan perunkirjoitustilaisuudessa.

Perunkirjoitus tarkoittaa henkilön kuoleman jälkeen tehtävää toimitusta, jossa kerätään tietoja vainajan perillisistä ja sekä hänen omaisuuksistaan ja veloistaan.

  • Perilliset selvitetään tilaamalla niin sanotut virkatodistukset. Virkatodistuksia joudutaan usein tilaamaan useasta paikasta eli esimerkiksi väestörekisteristä, seurakunnista ja Kansallisarkistosta. Todistusten tilaaminen on yksi perunkirjoituksen työläimmistä vaiheista. Nykyään kaikki tarvittavat todistukset voi kuitenkin tilata helposti Aatos-palvelun kautta.
  • Vainajan varat ja velat saadaan tietoon pyytämällä tiedot esimerkiksi pankeista ja vainajalle tulevien laskujen perusteella. Asunnosta tai kiinteistöstä pyydetään arvio välittäjältä tai tehdään hintavertailu muiden vastaavien myynnissä olevien perusteella.

Perunkirjoituksen voi tehdä myös kokonaan itse mutta ongelmia voi tulla esimerkiksi siitä, että mitä kaikkea perukirjassa pitää ilmoittaa. Perukirjaa varten ei ole olemassa mallia vaan jokainen perukirja sisältää tiedot riippuen vainajan tilanteesta.

Ammattitaidoton perukirjan tekeminen voi aiheuttaa ongelmia myöhemmin, kun perukirjaa tarvitaan pankissa tai viranomaisissa. Perunkirjoitusta tehdessä herää myös usein muutamia kysymyksiä, joihin tarvitaan vastaus lakimieheltä tai muulta asiantuntijalta. Perukirjan laatimiseen kannattaa käyttää nettipalvelua, joka varmistaa, että se on tehty oikein ja jonka kautta saa tarvittaessa kysymyksiinsä vastaukset.

Miten perunkirjoitustilaisuus toimitetaan?

Tarvittavien tietojen keräämisen jälkeen järjestetään perunkirjoitustilaisuus eli perunkirjoituskokous.

Perunkirjoitustilaisuutta ei tarvitse lain mukaan järjestää fyysisesti vaan se voidaan pitää kokonaan etänä.

Ennen kokouksen järjestämistä kaikille kuolinpesän osakkaille lähetetään todisteellisesti kutsu perunkirjoituskokoukseen. Todisteellisuus tarkoittaa sitä, että kutsu on lähetetty esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kutsussa ilmoitetaan perunkirjoitustilaisuuden aika ja paikka sekä, että järjestetäänkö se etänä. Jos tilaisuus pidetään etänä, niin paikaksi merkitään vainajan kotiosoite.

Kokouksen järjestämiseen ei vaadita Zoom, Meet, Teams-sovellusta tai mitään muutakaan videokonferenssisovellusta. Jos perunkirjoituksen järjestää etänä, niin riittää, että perukirja luodaan sähköisesti ja se allekirjoitetaan sähköisesti. Kun kaikki ovat allekirjoittaneet perukirjan, niin perunkirjoitus on valmis.

Halutessaan voi toki käyttää esimerkiksi yhteispuhelua tai muuta tapaa olla yhteydessä kuolinpesän kesken.

Perukirja käydään tilaisuudessa läpi. Perukirjassa pitää olla tieto esimerkiksi siitä, että vaativatko perilliset lakiosaa, vetoaako puoliso hallintaoikeuksiinsa ja oliko vainaja antanut ennakkoperintöä.

Perukirja allekirjoitetaan sen jälkeen kun perukirja on käyty läpi ja sisältö on arvioitu vastaavan perukirjan tarpeita. Perukirjaan otetaan allekirjoitukset pesän osakkailta ja uskotuilta miehiltä. Kaikkien osakkaiden ei kuitenkaan ole pakko allekirjoittaa perukirjaa.

Allekirjoitukset tarvitaan pesän ilmoittajalta ja kahdelta uskotulta mieheltä.

Vainajalta jäi leski ja kolme lasta. Leski eli eloonjäänyt puoliso toimii pesän ilmoittajana. Perukirjan allekirjoittaa leski sekä kaksi uskottua miestä. Allekirjoitusten jälkeen perukirja on juridisesti pätevä eikä siihen tarvitaan kenenkään viranomaisen vahvistusta.

Uskotuille miehille ei ole laissa esteettömyysvaatimuksia. He voivat olla pesän osakkaita mutta usein he ovat esimerkiksi osakkaan sisarus tai puoliso.

Kenelle valmis perukirja toimitetaan?

Perunkirjoitustilaisuuden jälkeen perukirja toimitetaan liitteiden kanssa Verohallintoon eli verottajalle. Perukirjassa ilmoitetaan pesän veroasioiden hoitaja, johon verottaja on tarvittaessa yhteydessä.

Perukirjan perusteella verottaja määrää perintöveron. Perintövero määrätään jokaiselle perilliselle erikseen ja se tulee maksettavaksi heti vaikka perintö ei olisi vielä jaettu.

Verottaja arvio myös itse perukirjassa ilmoitetut omaisuudet ja niiden arvot. Verottaja voi siis poiketa perukirjassa ilmoitetuista arvoista. Jos arvot on ilmoitettu tahallaan liian pieneksi, niin siitä voi seurata mahdollinen veronkorotus tai muu rangaistus.

Perukirjan saa nopeasti ladattua PDF-tiedostona OmaVeron kautta. Vaihtoehtoisesti sen voi myös lähettää tulostettuna postitse verottajalle.

Tässä ohjeet OmaVeron kautta lähettämiseen:

Ohje perukirjan lähettämiseen OmaVeron kautta