perunkirjoitus

Tes­ta­men­tin tie­dok­sian­to

Tatu Mäenpää

Miksi testamentti annetaan tiedoksi?

Vainaja on saattanut laatia testamentin, joka vaikuttaa perunkirjoituksen ja perinnönjaon etenemiseen. Vainajan lakimääräisillä rintaperillisillä on testamentista huolimatta aina oikeus vähintään perinnön lakiosaan, joka on puolet perinnöstä. Tämän lisäksi vainajan perillisille on annettu oikeus riitauttaa testamentti.

Testamentinsaaja ei ole suoraan oikeutettu hänelle testamentattuun omaisuuteen. Testamentti tulee ensin antaa asianmukaisesti tiedoksi perillisille. Tiedoksiannon jälkeen perillisillä on mahdollisuus kyseenalaistaa testamentin pätevyys.

Testamentin tiedoksiannossa tulee noudattaa tarkkaa menettelyä. Muuten testamentinsaaja voi menettää oikeutensa hänelle testamentattuun omaisuuteen.

Miten testamentti annetaan tiedoksi?

Testamentin tiedoksiannon ei tarvitse noudattaa tiettyä kaavaa tai tapaa. Kuitenkin seuraavien asioiden on täytyttävä, jotta tiedoksiantaminen olisi pätevä:

  1. Jokaiselle perilliselle on kerrottava testamentin olemassaolosta.
  2. Jokaiselle perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista.
  3. Tiedoksianto ja jäljennöksen antaminen on pystyttävä tarvittaessa todistamaan jälkikäteen.

Todisteellisuuden vaatimuksen täyttää esimerkiksi se, että alkuperäiseen testamenttiin merkitään todistus tiedoksiannosta sekä siitä, että perillinen on saanut testamentin oikeaksi todistetun jäljennöksen. Perillinen antaa lisäksi alkuperäiseen testamenttiin tehdyn tiedonannon tapahtumista koskevaan todistukseen allekirjoituksen, jonka todistaa kaksi esteetöntä todistajaa.

Vaihtoehtoisesti tiedoksiannon voi antaa haastemiehen hoidettavaksi. Haastemiestä tarvitaan, jos perillinen ei suostu ottamaan tiedoksiantoa vastaan tai antamaan allekirjoitustaan.

Alaikäisen tai vajaavaltaisen perillisen kohdalla testamentti annetaan tiedoksi perillisen vanhemmille tai muulle edunvalvojalle.

Testamentti pitää antaa tiedoksi myös kuolleelle perilliselle. Tämä koskee tilannetta, jossa perillinen oli elossa ennen testamentin tekijän kuolemaa mutta ehti kuolla ennen kuin testamentti annettiin tiedoksi. Silloin testamentti annetaan tiedoksi kuolleen perillisen omille perillisille.

Leski perii puolisonsa, jos puolisolla ei ollut lapsia. Lesken perintöoikeutta rajaa puolison toissijaisten perillisten oikeus perintöön. Testamentti pitää lesken periessä antaa tiedoksi niille vainajan toissijaisille perillisille, joilla olisi testamentin tiedoksiantamisen hetkellä oikeus periä vainaja.

Testamentin tiedoksianto perunkirjoituksessa

Hyvä hetki tiedoksiannon tekemiselle on perunkirjoituksessa. Perunkirjoitustilaisuudessa on yleensä paikalla kaikki perilliset, joten tiedoksianto on helppo suorittaa siellä.

Huomionarvoista on, että perillisten ei ole pakko olla paikalla perunkirjoituksessa. Jos joku perillinen puuttuu perunkirjoitustilaisuudesta, jossa myös testamentti annetaan tiedoksi, on tämän perillisen osalta tiedonanto suoritettava erikseen.

Perunkirjoitustilaisuudessa testamentti on tapana antaa tiedoksi niin, että se luetaan ääneen, jonka jälkeen perillisille annetaan testamentin oikeaksi todistettu jäljennös. Testamentin tiedoksiannosta tehdään merkintä perukirjaan ja uskotut miehet antavat perukirjaan todistuksen tapahtuneesta.