perunkirjoitus

Vir­ka­to­dis­tus pe­run­kir­joi­tus­ta var­ten

Tatu Mäenpää

Mikä on virkatodistus ja mihin niitä tarvitaan?

Virkatodistus on väestötietojärjestelmän tietoja sisältävä asiakirja, joka hankitaan perunkirjoitusta varten vainajasta, kuolinpesän osakkaista ja erityistestamentin saajista. Virkatodistuksista käytetään nykyään nimitystä ote väestötietojärjestelmästä.

Perunkirjoituksessa virkatodistuksilla voidaan katsoa olevan kaksi tarkoitusta.

 1. Virkatodistuksia pidetään julkisesti luotettavina eli niiden avulla voidaan todistaa kuolinpesän osakkuuden.
 2. Virkatodistuksista saattaa ilmetä tuntemattomia kuolinpesän osakkaita eli käytännössä vainajan lapsia, joista ei oltu tietoisia.

Vainajasta on oltava kattava virkatodistusketju siihen vuoteen asti, kun hän täytti 15 vuotta. 15 vuoden raja johtuu siitä, että sen nuoremman ei oleteta hankkineen perillisiä.

Tilauksen kesto yhden todistuksen osalta on noin 2-4 viikkoa. Todistuksia joudutaan tilaamaan lähes aina useasta paikasta ja rekisteristä, joten yhteensä tilauksessa kestää noin 6-12 viikkoa.

Mikä on virkatodistus ja mihin niitä tarvitaan?

Lain mukaan vainajan ja perillisten tietojen varmistamiseksi perukirjaan on hankittava ote väestörekisterijärjestelmästä.

Vainajasta hankitaan virkatodistus tai sukuselvitys, josta ilmenee vainajan tiedot sekä tiedot hänen siviilisäädystään ja lapsistaan.

Kuolinpesän osakkaista hankitaan niin sanotut elossaolotodistukset tai elää-todistukset. Kuolinpesän osakkaita ovat lakimääräiset perilliset sekä yleistestamentinsaajat.

Virkatodistuksia (vainajan sukuselvityksiä ja elää-todistuksia) voi tilata seurakunnilta ja digi- ja väestötietorekisteristä. Tilausta varten tarvitaan vainajan tietojen lisäksi tiedot perintökaaren mukaisista kuolinpesän osakkaista.

Virkatodistuksen hinta

Vuoden 2021 virkatodistusten hinnat muuttuivat siitä mitä ne olivat vuonna 2020. Uudistus liittyy kirkonkirjojenpitoon ja eri rekisterien yhtenäistämiseen. Tämän myötä maksujen veloittamisen perusteet ovat muuttuneet.

Digi- ja väestötietovirastosta tilattaessa virkatodistukset maksavat joko 18 euroa (sukuselvityksessä tietoja vain väestötietojärjestelmästä) tai 60 euroa (tietoja väestökirjoista ja väestötietojärjestelmästä).

Virkatodistuksia tai sukuselvityksiä joudutaan kuitenkin usein tilaamaan sekä maistraatista (DVV) ja seurakunnista. Tämän takia kokonaishinta on usein on noin 100 euroa.

Seurakuntien hinnasto

Myös seurakunnat ovat antaneet kirkkohallituksen päätöksellä vuoden 2021 alussa asiakastiedotteen virkatodistusmaksuista.

Hinnaston perusteella ei voi kuitenkaan etukäteen tietää miten paljon todistukset tulevat maksamaan. Tämä riippuu seurakunnan tekemästä työmäärästä.

Välillä tiedot ovat helposti saatavilla ja todistuksen hinta on toimitettuna 14,50 euroa. Jos selvitystä joudutaan tekemään enemmän, niin hinta on 50,50 euroa.

Hinnat eri todistusten osalta ovat 9 euroa, 30 euroa ja 45 euroa. Toimitusmaksu on 5,50 euroa.

Miten virkatodistukset tilataan?

Perunkirjoituksessa tarvittavia virkatodistuksia ei saa kerralla yhdestä paikasta, joten tilaaminen on valitettavan vaikeaa.

Virkatodistus tilataan maistraatista eli nykyään Digi- ja väestötietovirastosta tai siitä seurakunnasta, jonka jäsen osakas on. Aiemmin seurakunnasta tilattava virkatodistus tunnettiin nimellä papinkirja tai papintodistus.

Virkatodistukset kannattaa tilata mahdollisimman nopeasti, koska niiden toimittamisessa saattaa kulua useita viikkoja tai jopa kuukausia. Todistuksia tarvitaan jo ennen perunkirjoitustilaisuutta muun muassa kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi.

Virkatodistuksia on kolmenlaisia:

 1. Sukuselvitys
 2. Ns. tavallinen virkatodistus
 3. Elossaolotodistus

Sukuselvitys

Vainajasta tarvitaan sukuselvitys, joka kattaa hänen tietonsa aina 15-vuotiaasta eteenpäin. Sukuselvitys voi koostua joko yhdestä tai useammasta sukuselvitysasiakirjasta tai virkatodistuksesta:

 1. Sukuselvityksellä voidaan siis tarkoittaa kaikkia niitä asiakirjoja, jotka vainajasta tarvitaan 15-vuotiaasta eteenpäin

  TAI

 2. Tietystä seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta tilattua sukuselvitystä, joka ei yksinään sisällä kaikkia vainajan tietoja 15-vuotiaasta eteenpäin.

Jos vainaja on asunut vain yhdellä paikkakunnalla elämänsä aikana, niin vainajan sukuselvityksen saa tilaamalla sen kyseisen paikkakunnan seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta. Jos vainaja ei ole koskaan kuulunut kirkkoon, niin sukuselvitys tilataan Digi- ja väestötietovirastosta.

Sukuselvitys tilataan seuraavasti:

Mistä sukuselvitys tilataan?

Sukuselvityksen tilauspaikka riippuu vainajasta seuraavalla tavalla:

 • Vainaja ei kuulunut uskontokuntaan -> Tilaa sukuselvitys Digi- ja väestötietovirastosta (entinen maistraatti)
 • Vainaja kuului Ev.lut kirkkoon -> Tilaa sukuselvitys kyseisen kaupungin seurakunnasta
 • Vainaja kuului ortodoksiseen kirkkoon -> Tilaa sukuselvitys Ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä
 • Vainaja kuului muuhun uskonnolliseen yhteisöön -> Tilaa sukuselvitys Digi- ja väestötietovirastosta (entinen maistraatti)
 • Sukuselvitys luovutetuilta alueilta ->Tilaa Mikkelin Kansallisarkistosta.

Elossaolotodistus

Kuolinpesän osakkaiden osalta tarvitaan tieto siitä, että osakas on elossa. Tieto tarvitaan siksi, että perintökaaren mukaan vain vainajan kuolinhetkellä elossa ollut perillinen voi periä.

Jos tieto osakkaan elossaolosta ei ilmene vainajan virkatodistuksista, niin osakkaasta täytyy tilata niin sanottu elossaolotodistus tai elää-todistus. Elossaolotodistus tilataan Digi- ja väestötietovirastosta.

Yleinen virhe virkatodistuksia tilattaessa

Virkatodistukset eivät ole ainoita viranomaisasiakirjoja, joita tarvitaan perunkirjoitusta varten. Jos vainaja oli ollut naimisissa, täytyy selvittää mahdollisen avioehdon olemassaolo.

Tiedon avioehdosta saa avioehtojen ja lahjoitusasioiden rekisteristä. Rekisteriä ylläpitää digi- ja väestötietovirasto. Kopio avioehdosta tulee liittää verottajalle lähetettävään perukirjaan.

Avioehto voi vaikuttaa merkittävästi perinnön suuruuteen ja siten perunkirjoituksen sekä perinnönjaon etenemiseen.

Miten varmistan, että kaikki tarvittavat asiakirjat tulee hankituksi?

Aatos-perunkirjoituspalvelu selvittää aluksi vainajan perilliset yksinkertaisten kysymysten avulla. Aatoksen kautta voi tilata virkatodistukset ja tiedon avioehdosta yhdellä klikkauksella.

Aatos tilaa juuri oikeat asiakirjat, tarkastaa ne ja lähettää ne tilaajalle. Asiakirjojen jäljennökset tallentuvat palveluun, jossa ne ovat aina saatavilla digitaalisessa muodossa.

Virkatodistukset voi tilata digi- ja väestötietovirastosta ja seurakunnilta.

Aatos-perunkirjoituspalvelusta voit tilata kaikki perunkirjoituksen viranomaisasiakirjat yhdellä klikkauksella.