testamentti

Pää­tös­val­taa tes­ta­men­tin­saa­jal­le

Tatu Mäenpää

Tilanteeseen mukautuva testamentti

Yleensä testamentissa määrätään tietty omaisuus ja tietyillä oikeuksilla tietylle henkilölle. Esimerkiksi testamentin tekijä saattaa antaa asuntonsa hallintaoikeuden puolisolleen.

Lain ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa testamentilla voidaan kuitenkin jättää päätösvaltaa testamentinsaajalle. Näin voidaan varautua muuttuviin olosuhteisiin esimerkiksi verotuksessa tapahtuvien muutoksien varalta.

Huolellisesti tehdyllä testamentilla voidaan esimerkiksi antaa testamentin saajalle oikeus ottaa omaisuutta sen verran vastaan, että loppuomaisuus jakautuu hänen alaikäisille lapsilleen veron alarajaan asti.

Alaikäiset saavat alle 80 000 euron arvoisen perinnön ilman perintöveroa. He voivat hyödyntää 60 000 euron suuruisen alaikäisyysvähennyksen, jonka lisäksi alle 20 000 euron suuruisesta perinnöstä ei tarvitse maksaa lainkaan perintöveroa.

Testamenttausvallan delegointikiellon periaate

Testamentti on henkilökohtainen oikeustoimi. Testamentin sisällöstä ja tekemisestä päättää vain testamentin tekijä, eikä sen tekemiseen voi valtuuttaa toista.

Jokaisella on testamenttausvapaus ja se perustuu perustuslain turvaamaan omistusoikeuden suojaan. Myös EU:n perusoikeuskirjan mukaan "jokaisella on oikeus nauttia laillisesti hankkimastaan omaisuudesta sekä käyttää, hallita ja testamentata sitä".

Testamenttioikeuteen on katsottu sisältävän periaatteen, jonka mukaan testamentin tekijä ei voi antaa muille kelpoisuutta jäämistöä koskevien sitovien määräysten tekemiseen (delegointikielto). Tämä periaate ei kuitenkaan ole ehdoton. Testamentin täytäntöönpanoon liittyvät päätökset on katsottu olevan delegoitavissa.

Delegointi kiellon tarkoitus on estää epäkypsät testamenttaustahdonilmaisut sekä turvata se, ettei tahdonilmaisuun ole vaikuttanut tai tule vaikuttamaan kukaan ulkopuolinen.

Kyse on päätäntävallan delegoinnin määrän lisäksi siitä miten delegointi on tehty. Delegoinnin laillisuuden varmistamiseksi testamentista tulee käydä ilmi ratkaisun olleen vapaasti tehdyn sekä kypsän harkinnan tulos. Delegoidulle päätäntävallalle tulee asettaa rajat, jottei testamenttaustahdonilmaisu lipsahda delegointikiellon piiriin.

Päätösvaltaa testamentinsaajalle

Testamentilla voidaan antaa testamentinsaajalle mahdollisuus valita hänelle tulevaan etuuden määrä ja laatu. Tätä kutsutaan testamentinsaajan optiovallaksi. Tämäntyyppinen testamentti tehdään yleensä perintöverojen minimoimiseksi ja se on tietyissä rajoissa sallittua kuten seuraavaksi käsiteltävässä merkittävässä korkeimmain hallinto-oikeuden tapauksessa vuodelta 2009 nähdään.

KHO 2009:104

Tapauksessa A ja B olivat tehneet keskinäisen testamentin, jonka perusteella jos A kuolee ensin saavat kaiken omaisuuden täysin omistusoikeuksin rintaperilliset C, D ja E.

Testamentissa oli määräys, jonka mukaan testamentinsaajilla oli oikeus ottaa testamentti halutessaan vastaan joko osaksi tai kokonaan perintökaaren 12 luvun tarkoittamana käyttöoikeustestamenttina, jolloin omistusoikeus varallisuuteen oli tältä osin menevä testamentinsaajan sijaan tuleville rintaperillisille.

C ja D olivat käyttäneet tätä määräystä hyväkseen ja ottaneet omaisuuden vastaan vain osittain. KHO:n mukaan perintö- ja lahjaverolain veronkiertosäännöstä ei voitu soveltaa A:n testamenttiin ja rintaperillisten saannot olivat testamenttisaantoja.

Tapauksessa oli kyse osittaisluopumisesta ja siitä, sovelletaanko saantoon perintöä vai testamenttia koskevia perintöverotuksen periaatteita.

Perintöverotuksen näkökulmasta perintöä ei voi ottaa vastaan vain osittain ilman, että koko perinnönmäärästä tulisi maksaa perintöveroa. Tämän lisäksi osuutta, josta on luovuttu, on pidetty lahjanveronalaisena lahjana. Tämä tekee perinnön osittaisesta vastaanottamisesta kannattamatonta.Testamentti voidaan kuitenkin ottaa vastaan vain osittain ilman edellä kuvattuja veroseuraamuksia.

KHO:n tapauksen perusteella voidaan hahmotella rajalinjoja sallitun testamenttia koskevan päätösvallan delegoinnin ja kielletyn perintösopimuksen välillä. Päätösvallan antaminen testamentinsaajalle hänelle tulevan omaisuuden oikeuksien laadun ja omaisuuden määrän suhteen näyttää olevan sallittua.

Dynaamisen testamentin hyödyt

Dynaamisilla testamenteilla voidaan varautua tuleviin olosuhteiden muutoksiin. Muutoksiin esimerkiksi verotuksessa voidaa varautua antamalla testamentin vastaanottajalle mahdollisuus valita millä oikeuksilla ja missä määrin hän haluaa ottaa omaisuutta vastaan.

Testamentinsaaja voi normaaliin perintösaanton verrattuna ottaa myös perintöä osittain vastaan, jolloin loput perinnöstä menee eteenpäin esimerkiksi rintaperillisille. Kun kyseessä on dynaamisen testamentin mahdollistama testamenttisaanto, ei perintöä ole otettu verotuksen kannalta vastaan ja testamentin ensisaaja maksaa perintöveroa vain vastaanottamastaan omaisuusdesta.

Dynaaminen testamentti voidaan tehdä oikeuskäytännön valossa myös lakimääräisille perillisille. Perillisten saannot ovat testamentin kautta erilaiset, kuin jos sovellettaisiin pelkkiä perintökaaren perimysjärjestystä koskevia säännöksiä. Kun perillisten saannot muutetaan perintösaannoista testamenttisaannoksi, saavutetaan merkittäviä etuja.

  • Testamentilla voidaan antaa päätösvaltaa testamentinsaajalle.
  • Päätösvallan avulla voi merkittävästi vaikuttaa perintöveron määrään.
  • Päätösvaltaa koskevat testamenttiehdot tulee laatia huolellisesti ja yksilöllisen tilanteen mukaisesti.

Lähteet:

Jäämistösuunnittelu; Antti Kolehmainen, Timo Räbinä; 2012