testamentti

Pä­te­vä tes­ta­ment­ti

Tatu Mäenpää

Testamentin muotovaatimukset

Testamentin muotovaatimukset ovat tiukat. Pätevän testamentin tulee olla:

  • kirjallinen
  • testamentin tekijän allekirjoittama
  • kahden esteettömän todistajan oikeaksi todistama

Suullinen testamentti on pätevä vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Testamenttiasiakirjaa ei tarvitse otsikoida testamentiksi vaan asiakirjan sisältö ratkaisee. Otsikointi tietysti kannattaa epäselvyyksien välttämiseksi.

Poikkeustilanteessa testamentin voi allekirjoittaa toisen puolesta joku muu. Testamentin todistaminen on muotovaatimuksista se, jonka täyttämisessä voi helposti erehtyä.

Testamentin todistaminen

Tärkeimpänä testamentin tekemistä koskevana muotovaatimuksena voidaan pitää testamentin todistamista. Testamentin tulee todistaa kaksi samaan aikaan läsnä olevaa esteetöntä todistajaa.

Nimenomaan esteettömyys on seikka, jossa voi helposti ja tahattomasti erehtyä. Tämän seurauksena testamenttia rasittaa muotovirhe, jonka perusteella testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi. Muotovaatimusten merkitystä korostaa testamenttia koskeva todistussääntö. Todistustaakka muotovaatimusten noudattamisesta on testamentin saajalla.

Testamentin tekemiseen esteelliset henkilöt löytyvät perintökaaresta. Todistajien esteellisyyttä arvioidaan testamentin tekohetken mukaan. Tämän hetken jälkeen syntynyt esteellisyyden aiheuttava seikka ei vaikuta testamentin pätevyyteen.

Esteellisyys sukulaisuuden perusteella

Testamentin todistaja ei saa olla testamentin tekijän aviopuoliso, kihlakumppani tai avopuoliso. Esteellisiä ovat myös etenevässä tai takenevassa polvessa olevat sukulaiset. Tämä tarkoittaa, että vanhemmat, isovanhemmat, lapset, lapsenlapset ja niin edelleen, ovat esteellisiä testamentin todistajia. Myös näiden henkilöiden aviopuolisot ovat esteellisiä.

Testamentin tekijän sisarukset ja sisaruspuolet sekä näiden henkilöiden aviopuolisot ovat esteellisiä testamentin todistajina. Sisarusten lapset eivät kuitenkaan ole esteellisiä.

Henkilö, joka on testamentin tekijään suhteessa suoraan takenevassa tai etenevässä lankoudessa, on esteellinen todistamaan testamenttia. Näitä henkilöitä ovat testamentin tekijän puolison sisarus sekä hänen aviopuolisonsa, jälkeläisensä ja vanhemmat. Sama koskee testamentin tekijän sisarusten aviopuolisoita sekä heidän jälkeläisiä ja vanhempia.

Varovaisena nyrkkisääntönä voidaan pitää, ettei testamentin todistajaksi kannata ottaa ketään lähisukulaista.

Esteellisyys testamentin sisällön perusteella

Sukulaisuussuhteen lisäksi esteellisyyden voi aiheuttaa testamentin sisältö. Kukaan, jolle on odotettavissa testamentista hyötyä, ei saa toimia testamentin todistajana. Testamentin todistaja on myös esteellinen, jos hän todistaa testamentin, josta on tulossa hyötyä hänen puolisolleen tai jollekin, joka olisi sukulaisuuden perusteella esteellinen.

Testamentin tekijä

Testamentin tekijän tulee olla vähintään 18-vuotias. Testamentin tekemiseksi tarvitaan lisäksi testamentintekokelpoisuus. Kelpoisuus tarkoittaa sitä, että testamentin tekijällä tulee olla riittävä henkinen kyky testamentin tekemiseen. Testamentin voi tehdä, vaikka henkilöllä olisi edunvalvoja tai hän olisi julistettu vajaavaltaiseksi. Nämä asiat eivät yksin riitä poistamaan testamentintekokelpoisuutta vaan kelpoisuutta arvioidaan laaja-alaisesti.

Kelpoisuuteen tehdä testamentti vaikuttaa esimerkiksi sairaus, joka vaikuttaa kykyyn tehdä päätöksiä. Tämän vuoksi testamentti kannattaa tehdä ajoissa.

Hyvin tehty testamentti

Pelkät muotovaatimukset täyttävä testamentti voi olla testamentin tekijän tahdon kannalta jopa haitallinen. Testamentti on voitu tehty oikeassa muodossa esimerkiksi testamentin tekemistä koskevan kirjan tai netin ohjeiden avulla. Hyvän testamentin tekeminen edellyttää kuitenkin lain soveltamista ja tulkintaa sekä testamentin tekijän elämäntilanteen arvioimista. Testamenttia tehdessä tulee ottaa huomioon muun muassa perintökaaren määräykset, verolainsäädäntö ja korkeimman oikeuden ratkaisut.

  • Testamentin tulee täyttää muotovaatimukset ollaakseen pätevä.
  • Hyvä testamentti ottaa muotovaatimusten lisäksi huomioon tekijän elämäntilanteen.
  • Aatos.app -palvelu tekee juuri sinulle räätälöidyn pätevän testamentin.
  • Palvelu päivittyy jatkuvasti viimeisimmän lainsäädännön, verotuksen ja korkeimman oikeuden ratkaisujen perusteella.
  • Et joudu itse kirjoittamaan testamentin määräyksiä, joten voit olla varma niiden pätevyydestä.
  • Saat testamenttiasiakirjan yhteydessä luettelon henkilöistä, jotka eivät sinun tapauksessasi voi todistaa testamenttiasi.