testamentti

Tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen

Tatu Mäenpää

Moitekanne

Testamentti voidaan tehdä pätemättömäksi moitekanteen avulla. Moiteperusteet, joilla testamenttia voi moittia on yksilöity laissa. Moitekanne voidaan nostaa vasta testamentin tekijän kuoltua. Moitekanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentin saaja on antanut testamentin perilliselle tiedoksi.

Kelpoisuus moitekanteen nostamiselle on ainoastaan perillisellä. Perillisellä tarkoitetaan perimysjärjestyksessä lähintä perillistä. Testamentin moiteoikeus on jokaisella perillisellä itsenäisesti.

Testamentti ei moitekanteen seurauksena muutu kokonaan mitättömäksi. Testamentti on pätemätön vain siltä osalta kuin estää moitekanteen nostanutta saamasta osuuttaan perinnöstä.

Moiteperusteet

Moiteperusteet on lueteltu laissa. Lista on tyhjentävä, joten testamenttia ei voi moittia muilla perusteilla. Moiteperusteet ovat:

  1. Testamentin tekijän alaikäisyys
  2. Testamentti ei täytä muotovaatimuksia
  3. Tahtovirhe
  4. Testamentin tekemiseen on taivuteltu

Testamenttia voidaan moittia, jos testamentin on tehnyt lain mukaan ikänsä puolesta testamentin tekijäksi kelpaamaton. Tämän moiteperusteen merkitys on käytännössä hyvin pieni.

Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jos sitä ei ole tehty lain vaatimassa muodossa. Esimerkiksi tekijän allekirjoituksen puuttuminen johtaa pätemättömyyteen mutta pelkän päiväyksen puuttuminen ei. Myös todistajan esteellisyyden johdosta testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi

Tahtovirheellä tarkoitetaan testamentin tekijän mielisairautta, tylsämielisyyttä tai muuta sieluntoiminnan häiriötä. Tekijän alentuneen toimintakyvyn on pitänyt myös vaikuttaa testamentin syntyyn tai sisältöön.

Taivuttelulla tarkoitetaan, että testamentin tekemiseen on vaikutettu käyttämällä väärin testamentin tekijän ymmärtämättömyyttä, tahdon heikkoutta tai riippuvaista asemaa.

Esimerkki moitekanteen vaikutuksesta:

A asuu yhdessä P:n kanssa ja heillä ei ole yhteisiä lapsia. A:lla on edellisestä suhteesta kaksi lasta B ja C. A:n oli tekemässään testamentissa määrännyt kaiken omaisuutensa puolisolleen P.

A:n kuoleman jälkeen P antaa testamentin tiedoksi lapsille B ja C. B ja C huomaavat, että testamentin toinen todistaja on A:n puoliso P.

Lain mukaan testamentin todistaja ei saa olla henkilö, jolle on testamentilla luvattu omaisuutta. B ja C nostavat testamentin moitekanteen tuomioistuimessa. Tuomioistuin antaa päätöksen, jonka perusteella pätemätön.

B ja C ovat A:n lakimääräisiä perillisiä ja he perivät P:n. A:n tekemää testamenttia rasittaa muotovirhe eikä P sen vuoksi peri mitään.

  • Aatos.app -palvelua käyttämällä voit suojautua testamentin pätemättömyydeltä.
  • Saat räätälöidyt ohjeet siitä, ketkä eivät sinun tapauksessasi voi toimia testamentin todistajina.
  • Et joudu itse kirjoittamaan testamentin määräyksiä, joten voit olla varma niiden pätevyydestä.