Æg­te­skabs­pagt

par der er i gang med at lave en kontrakt og er glade
aatos-author-icon.png
Aatos
7.10.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Det er altid en god idé at have en æg­te­skabs­pagt, og det er der mange grunde til. Med en æg­te­skabs­pagt kan du undgå at føle dig uri­me­ligt be­hand­let under skils­mis­sen, og du kan have flere ret­tig­he­der og mere kon­trol over din formue.

Hvad er en æg­te­skabs­pagt?

En æg­te­skabs­pagt og en æg­te­pagt er det samme. Ordene er blot hin­an­dens sy­no­ny­mer, hvor æg­te­skabs­pagt er et term, der engang imel­lem bruges i hver­dags­spro­get, og æg­te­pagt er det juri­disk kor­rek­te term at bruge.

Med kun et par klik kan du få din æg­te­skabs­pagt i dag.

Hvor­for er det godt at have en æg­te­skabs­pagt

Det er stort set i de fleste til­fæl­de altid bedst at have en æg­te­skabs­pagt frem for ikke at have en. Det skaber en klar over­sigt og en god ma­ve­for­nem­mel­se, at du ved, hvad der er dit og ikke dit, når du går ind i æg­te­ska­bet. 

Uden en æg­te­skabs­pagt kan du ikke være sikker på hvad du ender med at få til­ba­ge fra din formue. Du kan gå ind i et æg­te­skab med en formue på 1.000.000 kr., og ende med at for­la­de æg­te­ska­bet og have mistet flere hund­re­de tu­sin­de kroner til din eks­mand eller eks­ko­ne.  Det er ikke særlig rart at gå ind i et æg­te­skab og vide, at sådan en risiko findes. For at undgå disse si­tu­a­tio­ner an­be­fa­ler vi derfor stærkt, at man skal over­ve­je en æg­te­skabs­pagt.

💡 Nor­disk un­der­sø­gel­se: Æg­te­pagt er det mest for­søm­te do­ku­ment i Dan­mark

Du kan be­skyt­te ting som har be­tyd­ning for dig

En anden ting er, at du med en æg­te­skabs­pagt også kan sikre spe­ci­fik­ke ting, så de ikke bliver en del af de­lings­for­mu­en. 

Et ek­sem­pel kunne være et som­mer­hus

Hvis du for ek­sem­pel har fået foræ­ret fa­mi­li­ens som­mer­hus, med alle de mange gode barn­doms­min­der, og som spe­ci­elt har en stor be­tyd­ning for dig, kan du i en æg­te­skabs­pagt sikre, at som­mer­hu­set kun er dit. 
Uden en æg­te­skabs­pagt, bliver som­mer­hu­set en del af de­lings­for­mu­en, hvor du kan stå i en si­tu­a­tion, hvor du skal “købe” som­mer­hu­set ud af de­lings­for­r­mu­en, og betale din part­ner halv­de­len af vær­di­en for som­mer­hu­set. Det er lidt træls at skulle betale for noget som tek­nisk set var sit, før man indgik æg­te­ska­bet.

Læs mere: Æg­te­pagt og pen­sion

Værst mulige sce­na­rie, hvis man ikke har en æg­te­skabs­pagt

Det værste ved ikke at have en æg­te­pagt, er at du kan stå i en meget uri­me­lig si­tu­a­tion, hvis du en dag op­da­ger, at din part­ner har været utro og der­ef­ter vil skil­les. Æg­te­fæl­leloven tager ikke højde for din formue uanset, hvad din skils­mis­se­år­sag er ba­se­ret på, heller ikke i si­tu­a­tio­ner der om­hand­ler ut­ro­skab.

Dette be­ty­der desvær­re, at du som æg­te­fæl­le kan stå i en si­tu­a­tion, hvor din part­ner måske har haft en affair eller været utro, og oven i det miste store dele af din formue til ved­kom­men­de.

Når man bliver gift, går man selv­føl­ge­lig ikke med tanken om, at man en dag skal skil­les eller at ens part­ner vil være en utro. Men hvis man kigger på re­a­li­te­ten ender desvær­re 35 % med at blive skilt. Det er derfor altid bedst at være på den sikre side og få lavet en æg­te­skabs­pagt. 

På denne måde kan man i det mind­ste mind­ske en af de dår­li­ge op­le­vel­ser, som man går igen­nem under en skils­mis­se. Så som at stå bedre stil­let øko­no­misk, som kan hjælpe en med at komme videre og få sin nye hver­dag op at køre igen.

Læs mere om hvor­dan du ting­ly­ser din æg­te­pagt

For­de­le og ulem­per

For at runde af her til sidst i ar­tik­len, har vi prøvet at lave en ærlig liste over for­de­le og ulem­per ved at have en æg­te­skabs­pagt vs. ved ikke at have en.

For­de­le og ulem­per ved at have en æg­te­skabs­pagt

 For­de­leUlem­per
Koster penge 
God ma­ve­for­nem­mel­se 
Bedre sikret øko­no­misk 
En klar idé om frem­ti­den 
Du går ind i æg­te­ska­bet med hvad du har, og for­la­der det med hvad du har 
Lille risiko for at miste dele af din formue 

For­de­le og ulem­per ved IKKE at have en æg­te­skabs­pagt

 For­de­leUlem­per
Du kan ri­si­ke­re at miste store dele af din formue 
Du skal både gå igen­nem en hård skils­mis­se og tænke på alt det fi­nan­si­el­le oven i 
Du kan ri­si­ke­re at miste ejen­de­le som har stor be­tyd­ning for dig 
Du kan komme til at føle dig uri­me­lig be­hand­let 

Læse mere om vores to ar­tik­ler som går i dybden med:
Se­pa­ra­tion og skils­mis­se uden en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sis og Se­pa­ra­tion og skils­mis­se med en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sis

Tag ejer­skab over din øko­no­mi og lav en æg­te­skabs­pagt

Vi vel til enhver tid an­be­fa­le, at man over­ve­jer at lave en æg­te­skabs­pagt. Det koster nogle penge, men i dag er der bil­li­ge­re løs­nin­ger end at besøge en ad­vo­kat. Med ud­vik­lin­gen af tek­no­lo­gi­en kan du nu lave en æg­te­skabs­pagt nemt og bil­ligt online. 

Hos Aatos til­by­der vi for ek­sem­pel at du kan få lavet din æg­te­skabs­pagt for kun 599 kr. På denne måde kan du bil­ligt sikre din formue både før of efter at æg­te­ska­bet er ind­gå­et. 

Det kun 10 mi­nut­ter at få op­ret­tet og lavet din æg­te­skabs­pagt hos os. Du kan til enhver tid prøve vores system af og se om det er noget for dig.