Æg­te­skabs­pagt

par der er i gang med at lave en kontrakt og er glade
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
7.10.2022 ● 4 minutter
Det er altid en god idé at have en ægteskabspagt, og det er der mange grunde til. Med en ægteskabspagt kan du undgå at føle dig urimelig placeret under skilsmissen, og du kan have flere rettigheder og mere kontrol over din formue.

Hvad er en æg­te­skabs­pagt?

En æg­te­skabs­pagt er det juri­di­ske term for en æg­te­pagt. Dette be­ty­der, at der ingen for­skel er mellem en æg­te­pagt og en æg­te­skabs­pagt. Ordene er blot hin­an­dens sy­no­ny­mer, hvor æg­te­pagt er det term man bruger i hver­dags­spro­get, og æg­te­skabs­pagt er det juri­disk kor­rek­te term at bruge.

Hvor­for er det godt at have en æg­te­skabs­pagt

Det er stort set i de fleste til­fæl­de altid bedst at have en æg­te­skabs­pagt frem for ikke at have en. Det skaber en klar over­sigt og en god ma­ve­for­nem­mel­se, at du ved, hvad der er dit og ikke dit, når du går ind i æg­te­ska­bet. 

Uden en æg­te­skabs­pagt kan du ikke være sikker på hvad du ender med at få til­ba­ge fra din formue. Du kan gå ind i et æg­te­skab med en formue på 1.000.000 kr., og ende med at for­la­de æg­te­ska­bet og have mistet flere hund­re­de tu­sin­de kroner til din eks­mand eller eks­ko­ne.  Det er ikke særlig rart at gå ind i et æg­te­skab og vide, at sådan en risiko findes. For at undgå disse si­tu­a­tio­ner an­be­fa­ler vi derfor stærkt, at man skal over­ve­je en æg­te­skabs­pagt.

Du kan be­skyt­te ting som har be­tyd­ning for dig

En anden ting er, at du med en æg­te­skabs­pagt også kan sikre spe­ci­fik­ke ting, så de ikke bliver en del af de­lings­for­mu­en. 

Et ek­sem­pel kunne være et som­mer­hus

Hvis du for ek­sem­pel har fået foræ­ret fa­mi­li­ens som­mer­hus, med alle de mange gode barn­doms­min­der, og som spe­ci­elt har en stor be­tyd­ning for dig, kan du i en æg­te­skabs­pagt sikre, at som­mer­hu­set kun er dit. 
Uden en æg­te­skabs­pagt, bliver som­mer­hu­set en del af de­lings­for­mu­en, hvor du kan stå i en si­tu­a­tion, hvor du skal “købe” som­mer­hu­set ud af de­lings­for­r­mu­en, og betale din part­ner halv­de­len af vær­di­en for som­mer­hu­set. Det er lidt træls at skulle betale for noget som tek­nisk set var sit, før man indgik æg­te­ska­bet.

Læs mere: Æg­te­pagt og pen­sion

Værst mulige sce­na­rie, hvis man ikke har en æg­te­skabs­pagt

Det værste ved ikke at have en æg­te­pagt, er at du kan stå i en meget uri­me­lig si­tu­a­tion, hvis du en dag op­da­ger, at din part­ner har været utro og der­ef­ter vil skil­les. Æg­te­fæl­leloven tager ikke højde for din formue uanset, hvad din skils­mis­se­år­sag er ba­se­ret på, heller ikke i si­tu­a­tio­ner der om­hand­ler ut­ro­skab.

Dette be­ty­der desvær­re, at du som æg­te­fæl­le kan stå i en si­tu­a­tion, hvor din part­ner måske har haft en affair eller været utro, og oven i det miste store dele af din formue til ved­kom­men­de.

Når man bliver gift, går man selv­føl­ge­lig ikke med tanken om, at man en dag skal skil­les eller at ens part­ner vil være en utro. Men hvis man kigger på re­a­li­te­ten ender desvær­re 35 % med at blive skilt. Det er derfor altid bedst at være på den sikre side og få lavet en æg­te­skabs­pagt. 

På denne måde kan man i det mind­ste mind­ske en af de dår­li­ge op­le­vel­ser, som man går igen­nem under en skils­mis­se. Så som at stå bedre stil­let øko­no­misk, som kan hjælpe en med at komme videre og få sin nye hver­dag op at køre igen.

For­de­le og ulem­per

For at runde af her til sidst i ar­tik­len, har vi prøvet at lave en ærlig liste over for­de­le og ulem­per ved at have en æg­te­skabs­pagt vs. ved ikke at have en.

For­de­le og ulem­per ved at have en æg­te­skabs­pagt

 For­de­leUlem­per
Koster penge 
God ma­ve­for­nem­mel­se 
Bedre sikret øko­no­misk 
En klar idé om frem­ti­den 
Du går ind i æg­te­ska­bet med hvad du har, og for­la­der det med hvad du har 
Lille risiko for at miste dele af din formue 

For­de­le og ulem­per ved IKKE at have en æg­te­skabs­pagt

 For­de­leUlem­per
Du kan ri­si­ke­re at miste store dele af din formue 
Du skal både gå igen­nem en hård skils­mis­se og tænke på alt det fi­nan­si­el­le oven i 
Du kan ri­si­ke­re at miste ejen­de­le som har stor be­tyd­ning for dig 
Du kan komme til at føle dig uri­me­lig be­hand­let 

Læse mere om vores to ar­tik­ler som går i dybden med:
Se­pa­ra­tion og skils­mis­se uden en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sis og Se­pa­ra­tion og skils­mis­se med en æg­te­pagt - bo­de­ling i prak­sis

Vi an­be­fa­ler

Vi vel derfor til enhver tid an­be­fa­le, at du får lavet en æg­te­skabs­pagt. Det koster nogle penge, men i dag er der bil­li­ge­re løs­nin­ger end at tage til en ad­vo­kat. Med ud­vik­lin­gen af tek­no­lo­gi­en kan findes der nu online juri­di­ske tje­ne­ster, hvor du meget bil­li­ge­re og hur­ti­ge­re kan få lavet en æg­te­pagt. 

Hos Aatos til­by­der vi for ek­sem­pel at du kan få lavet din æg­te­pagt for kun 599 kr. På denne måde kan du bil­ligt sikre din formue inden du indgår et æg­te­skab. 

Læs mere om hvor­dan du ting­ly­ser din æg­te­pagt

Der­u­d­over tager det kun 10 mi­nut­ter at få op­ret­tet og lavet din æg­te­pagt hos os. Du kan til enhver tid prøve vores system af og se om det er noget for dig.