Hvor­når træder en frem­tids­fuld­magt i kraft?

ross-sneddon-x1wl3w0ZRhY-unsplash.jpg
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 5 minutter
Del artiklen
Hele pro­ces­sen fra ud­form­nin­gen af frem­tids­fuld­mag­ten til gyl­dig­gø­rel­se og frem til at den sættes i kræft er en lang pro­cess som vi vil komme nær­me­re ind på i denne ar­ti­kel.

En frem­tids­fuld­magt fun­ge­rer lidt som en fuld­magt, men den store fo­re­skel ligger i at frem­tids­fuld­mag­ten først sættes i kraft i frem­ti­den. Hvis du er i tvivl om for­skel­len mellem en frem­tids­fuld­magt og en al­min­de­lig fuld­magt, kan du læse mere om det i vores ar­ti­kel.

Din frem­tids­fuld­magt skal først ud­for­mes igen­nem en juri­disk tje­ne­ste eller en ad­vo­kat. Vi an­be­fa­ler, at du skal over­ve­je at få det lavet igen en online juri­disk tje­ne­ste, da det er bil­li­ge­re og hur­ti­ge­rer. Du kan læse mere om frem­tids­fuld­mag­tens priser, for at få et klart bil­le­de af hvor­dan de for­skel­li­ge priser ligger.

Hvis du vil sætte en frem­tids­fuld­magt i kraft

En frem­tids­fuld­magt får først virk­ning, når den er sat i kraft. Frem­tids­fuld­mag­ten kan sættes i kraft, når fuld­magts­gi­ver ikke læn­ge­re selv kan va­re­ta­ge sine for­hold. Der kan være mange år­sa­ger til dette, hvor de typske år­sa­ger er på grund af: sygdom, svæk­ket mental funk­tion eller lig­nen­de.

Du skal sende en an­søg­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set, da det er Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der efter an­søg­ning fra fuld­magts­gi­ver eller frem­tids­fuld­mæg­ti­gen sætter frem­tids­fuld­mag­ten i kraft.

Det kræver en læ­ge­er­klæ­ring

Frem­tids­fuld­mag­ten kan kun sættes i kraft, kræver dette, at frem­tids­fuld­magts­gi­ve­ren er syg, eller eller mental svæk­ket. Det er derfor vigtig med en hel­breds­vur­de­ring af en læge, da det kræver en læ­ge­er­klæ­ring for at Fa­mi­li­e­rets­hu­set kan god­ken­de an­mod­nin­gen om ikraft­sæt­tel­se af frem­tids­fuld­mag­ten.

Hvor­dan fun­ge­rer det i prak­sis?

Læ­ge­er­klæ­rin­gen ind­hen­tes ved, at en frem­tids­fuld­mæg­tig sammen med fuld­magts­gi­ve­ren skrift­ligt eller per­son­ligt retter hen­ven­del­se til for ek­sem­pel fuld­magts­gi­ve­rens pri­vat­prak­ti­se­ren­de læge. Dette kan også ske ved hen­ven­del­se af en spe­ci­al­læ­ge, ho­spi­talslæ­ge, ple­je­hjem­slæ­ge osv.

Hvem kan sende en an­mod­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set?

Som nævnt tid­li­ge­re, skal der ind­sen­des en an­søg­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set for at frem­tids­fuld­mag­ten kan sættes i kraft. An­søg­nin­gen kan ind­gi­ves af både frem­tids­fuld­mæg­ti­ge og eller sammen med frem­tids­fuld­magt­gi­ve­ren. I til­fæl­de af, at du har valgt at have flere end én frem­tids­fuld­mæg­tig, skal an­søg­nin­gen ind­gi­ves i for­e­ning med alle frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. Dette sker ved at frem­tids­fuld­mæg­tig(e) skal un­der­skri­ve ikraft­sæt­tel­ses­blan­ket­ten og tro og love-er­klæ­rin­ger. 

Der skal ind­be­ta­les et gebyr

Der­u­d­over, er det vig­tigt at være op­mærk­som på, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set opkræ­ver et gebyr for be­hand­lin­gen af an­mod­nin­gen om i kraft­sæt­tel­se af frem­tids­fuld­mag­ten. Gebyr ligger på 1.010 kr., som bliver betalt til fa­mi­li­rets­hu­set i for­bin­del­se med ind­sen­del­sen af an­mod­ning. 

OBS: Hvis man står i en si­tu­a­tion, hvor fa­mi­li­e­rets­hu­set vur­de­rer, at be­tin­gel­ser­ne for at sætte frem­tids­fuld­mag­ten i kraft ikke er til stede, til­ba­ge­be­ta­les ge­by­ret ikke.

Besked til de nær­me­ste

Ikraft­sæt­tel­sen af frem­tids­fuld­mag­ten har stor be­tyd­ning for fuld­magts­gi­ve­ren og de nær­me­ste på­rø­ren­de. Derfor kan I som på­rø­ren­de gøre krav på at vide herom, så I evt. kan gøre ind­si­gel­se til Fa­mi­li­e­rets­hu­set, hvis I er uenige i be­slut­nin­gen.

Kan man selv sætte frem­tids­fuld­mag­ten i gang?

Ja, man kan som fuld­magts­gi­ver selv sætte din frem­tids­fuld­magt i kraft, hvis man ønsker, at ens fuld­mæg­tig(e) skal handle på ens vegne og va­re­ta­ge ens per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold. Her kræver det dog, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set kan vur­de­re, at du har været i din sunde for­nuft og været i en til­stand, hvor du for­står be­tyd­nin­gen og kon­se­kven­ser­ne heraf. Som nævnt tid­li­ge­re skal an­mod­nin­gen gå igen­nem Fa­mi­li­e­rets­hu­set, hvor du også skal ved­hæf­te en læ­ge­er­klæ­ring, som un­der­støt­ter din hel­breds­si­tu­a­tion. 

Of­fent­lig­gø­rel­se af frem­tids­fuld­mag­ten

Når Fa­mi­li­e­rets­hu­set har truf­fet af­gø­rel­se om, at frem­tids­fuld­mag­ten kan sættes i kraft, sørger Fa­mi­li­e­rets­hu­set for, at frem­tids­fuld­mag­ten ting­ly­ses i Per­son­bo­gen, som er of­fent­lig til­gæn­ge­lig. 

Per­son­bo­gen in­de­hol­der per­son­li­ge op­lys­nin­ger, her­un­der vær­ge­mål. På denne måde kan både of­fent­li­ge myn­dig­he­der og pri­va­te af­ta­le­par­ter enkelt og hur­tigt fo­re­ta­ge opslag i Per­son­bo­gen og sikre sig, at den din frem­tids­fuld­magt er til stede, når frem­tids­fuld­mæg­ti­gen(e) hen­ven­der sig. 

Ting du skal have styr på inden ikraft­sæt­tel­sen af frem­tids­fuld­mag­ten

Vi vil også gøre vores kunder og bru­ge­re op­mærk­som på, at frem­tids­fuld­mag­ten skal re­gi­stre­res. Efter, at man har købt og mod­ta­get sin frem­tids­fuld­magt, skal frem­tids­fuld­mag­ten re­gi­stre­res og der­næst un­der­skri­ves foran en notar for at den kan blive gyldig. 

Vi har en læn­ge­re ar­ti­kel og vej­led­ning om hvor­dan man re­gi­stre­rer sin frem­tids­fuld­magt, som man kan læse. Selve re­gi­stre­rin­gen fun­ge­rer på sådan en måde, at du skal ind­sæt­te frem­tids­fuld­mag­tens ind­hold inde på ting­lys­nin­gens hjem­mesi­de, hvor frem­tids­fuld­magts­gi­ve­ren der­næst skal un­der­skri­ve elek­tro­nisk.

Efter dette skal man be­stil­le en tid hos no­ta­ren. I kan læse mere om, hvor­dan en frem­tids­fuld­magt ved­stås for en notar her, og læse mere om even­tu­el­le gebyr her­un­der.

Lav en frem­tids­fuld­magt med Aatos

Med Aatos kan du lave en frem­tids­fuld­magt for kun 599 kr., som er juri­disk kor­rekt og passer til netop dine behov.  Det tager kun 10 mi­nut­ter, hvor du blot skal svare på en række spørgs­mål, som er re­le­van­te for din si­tu­a­tion. 

Tje­ne­sten ud­for­mer der­ef­ter en frem­tids­fuld­magt som er til­pas­set din si­tu­a­tion og ønsker. Det er meget sim­pelt og du kan altid prøve vores tje­ne­ste gratis og uden bin­ding.