Användarvillkor - Aatos.app

Aatos.app -tjänstens användarvillkor

ALLMÄNT

Med tjänsten avses Aatos.app -internettjänst, som hittas på adressen https://aatos.app/sv/.

Tjänsteleverantör är Aatos Legal Technology Oy (2901500-3).
Med användare avses alla som använder tjänsteleverantörens tjänst.

Användningsvillkoren träder i kraft när användaren börjar använda tjänsten. Användaren samtycker till att följa användarvillkoren innan tjänsten används. Användningsvillkoren täcker hela tjänsteleverantörens tjänst. Om inget annat överenskommits eller anges gäller användningsvillkoren även för ytterligare tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören, som inte särskilt anges i användarvillkoren. Finsk rätt gäller för tjänsten och användarvillkoren. Observera att du som konsument inte kan fråntas de obligatoriska rättigheter som du tillerkännes i den konsumentlagstiftning som gäller i din hemvist.

1. TJÄNSTEN

Aatos.app är en automatiserad onlinetjänst som gör det möjligt att skapa olika juridiska dokument.

Tjänsteleverantören kan inte garantera att tjänsten uppfyller användarens krav eller behov. Tjänsteleverantören kan inte garantera att tjänsten alltid är tillgänglig eller att den fungerar som den ska. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för skador orsakade av fel eller brister i tjänsten eller serviceinformationen.

Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt och utan att meddela göra ändringar i användarvillkoren. Tjänsteleverantören har rätt att inom en rimlig övergångsperiod göra ändringar i tillhandahållandet av tjänsten eller helt avsluta tillhandahållandet av tjänsten.

2. ANVÄNDARE

Användaren av tjänsten blir kund hos tjänsteleverantören i samband med registreringen av Aatos-kontot. En användare utan ett Aatos-konto är inte en användare i enlighet med användarvillkoren. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för att användarens användar-ID introduceras till en tredje part eller åtgärder utförda av användar-ID. Användaren måste omedelbart rapportera till tjänsteleverantören, om det användarnamn eller lösenord han eller hon innehar förloras eller kommer en tredje part till handa.

Användaren får endast begränsad åtkomst till tjänsten. Till användaren överförs inte de immateriella rättigheter som tjänsteleverantören äger. Användaren har inte rätt att dela eller överföra rätten att använda tjänsten eller användar-ID:et till en tredje part.

Användaren får inte ladda ner tjänstens material som skyddas av immateriella rättigheter eller annat olagligt material om användaren inte har samtycke från innehavaren av den immateriella rättigheten. Tjänsteleverantören har rätt att använda, vidarebefordra, sammanställa eller på annat sätt använda innehållet som läggs till tjänsten av användaren. Användaren överför till tjänsteleverantören alla rättigheter relaterade till det material han eller hon har lagt till.

Genom att använda tjänsten godkänner användaren mottagandet av direktmarknadsföringsmeddelanden. Användaren kan enkelt och kostnadsfritt förbjuda direktmarknadsföring.

2.1 KUNDBASERAD ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Kundbaserad direktmarknadsföring skickas till användare på den e-postadress som fungerar som användarnamn för kontot. Aatos.app skickar meddelanden relaterade till tjänsten och meddelanden med kundförmåner till användare via e-post. Kundförmåner är gratis eller rabatterade förmåner för användare. Dessa meddelanden skickas till registrerade användare som har meddelat en e-postadress när tjänsten startas och som har informerats om denna kommunikation när tjänsten inleds. Innehållet i meddelandena relaterar alltid till tjänster som liknar de som redan används av användaren. Meddelanden kan avvisas direkt via en länk i meddelandet eller genom att kontakta vår kundtjänst.

3. INGÅENDE AV AVTAL OCH UPPFYLLANDE AV AVTAL

För att kunna använda Atos-tjänster måste du registrera ett Aatos-konto. I samband med registreringen accepterar användaren användarvillkoren för tjänsten Aatos.app. Det är tjänsteleverantörens ansvar att tillhandahålla tjänsten omedelbart efter mottagandet av betalningen.

Användaren har ingen ångerrätt eftersom tjänsten har slutförts eller leveransen av digitalt innehåll har börjat elektroniskt före utgången av ångerperioden på grund av användarens begäran eller samtycke och användaren har informerats om frånvaron av ångerrätten i ett sådant fall.

4. INSAMLING AV INFORMATION

Tjänsteleverantören samlar in information i enlighet med tjänsteleverantörens integritetspolicy.

5. ÅNGERRÄTT OCH NÖJD KUND-GARANTI

Användaren har inte ångerrätt, eftersom varan tillverkas enligt användarens anvisningar och därmed får varan en tydlig personlig prägel. Användaren måste samtycka till frånvaron av ångerrätten innan han eller hon betalar. Efter betalningen har tjänsteleverantören och användaren fullgjort sina avtalsenliga skyldigheter i sin helhet. Elektronisk leverans av tjänstens digitala innehåll börjar före utgången av ångerperioden.

Användaren får en sju dagars nöjd kund-garanti. Användaren måste kontakta tjänsteleverantören. Nöjd kund-garantin gäller inte för order där en del av betalningen gäller statliga kostnader.

6. TJÄNSTENS PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

Äktenskapsförord kostar 850 svenska kronor (moms ingår i priset).
Betalningsleverantör är Klarna Bank AB.

7. SKADESTÅNDSSKYLDIGHET OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Tjänsteleverantörens skyldighet att kompensera användaren för direkta kostnader och skadorna som orsakats av avtalsbrott är i alla möjliga situationer maximalt priset på tjänsten som tjänsteleverantören levererar användaren. Pris betyder den del av priset på en tjänst som beror på tjänsteleverantören. Myndighetskostnader som betalas av tjänsteleverantören beaktas inte vid beräkning av den maximala skulden.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för avtal, viljeyttringar eller andra förbindelser som användarna gemensamt kommit överens om.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för förstörelse, förlust eller ändring av användarens data eller för skador som orsakats av detta. Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktioner för tredjepartsanslutningar mellan tjänsteleverantörens server och användaren.

7. TVISTELÖSNING

Om ett problem uppstår ska användaren kontakta tjänsteleverantören. Om en meningsskiljaktighet gällande användarvillkoren inte kan lösas genom en förhandling mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras i allmän domstol med Helsingfors tingsrätt som första instans. En konsument kan alltid väcka talan vid den behöriga domstolen i hans eller hennes hemvist. Om du är en användare bosatt inom EU, har användaren och Aatos även rätt att använda ODR-plattformen som tillhandahålls av EU-kommissionen för att avgöra tvister. Du kan också hänvisa en tvist till Konsumentverket eller andra motsvarande utomrättsliga institutioner i din hemvist (så som den finska konsumenttvistenämnden, https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).