Artiklar


äk­ten­skap

Bo­del­ning vid döds­fall för gif­ta ma­kar

Bo­del­ning vid skils­mäs­sa

En­skild egen­dom vid döds­fall

Gif­to­rätts­gods vid döds­fall

Mås­te äk­ten­skaps­för­ord be­vitt­nas?

boupp­teck­ning

Boupp­teck­ning

För­säk­ring med för­månsta­gar­för­ord­nan­de

Skat­te­ver­ket boupp­teck­ning

fram­tids­full­makt

Be­hö­ver du en fram­tids­full­makt?

Fram­tids­full­makt

Fram­tids­full­makt blan­kett och gra­tis mall

Fram­tids­full­makt kost­nad

Fram­tids­full­makt ma­kar

sam­bo

Sam­bo

Sam­bo­av­tal gra­tis mall

Sam­bo­la­gen

tes­ta­men­te

Arvs­skatt och tes­ta­men­te

Barns rätt till lag­lott

För­va­ring av tes­ta­men­te

Hur myc­ket kos­tar det att skri­va ett tes­ta­men­te?

Reg­ler för tes­ta­men­te