äktenskap

Äk­ten­skaps­för­ord och arv

Sophie Suvanto

Vad är ett äktenskapsförord?

När ett äktenskap ingås blir makarnas egendom giftorättsgods. Det betyder att vid äktenskapets upplösning delas egendomen lika mellan makarna vid en bodelning, oberoende vem som anskaffat egendomen eller vem som är egendomens faktiska ägare. Det har heller ingen betydelse vilken typ av egendom det är fråga om, samma regler gäller för en bostadsrätt, köpt egendom och pengar. Ett äktenskap kan upplösas genom separation eller genom dödsfall.

I ett äktenskapsförord kan makar skriva att deras egendom ska vara enskild egendom. Om makarna bestämmer att göra all eller viss egendom till enskild egendom ingår den egendomen inte vid en bodelning och egendomens faktiska ägare behåller egendomen.

Ett äktenskapsförord kan skrivas före vigseln eller i efterhand efter att giftermålet ingåtts. Dock kan det inte registreras hos Skatteverket efter att en ansökan om separation har lämnats in till tingsrätten eller när ena maken gått bort.

För att undvika tvister i framtiden rekommenderar vi att ni upprättar ett äktenskapsförord, speciellt om ni har särkullbarn. Ett äktenskapsförord har stor inverkan på bodelningen vid dödsfall.

Äktenskapsförord och arvsrätt

Ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Men ett äktenskapsförord kan påverkar värdet av den egendom som ingår i kvarlåtenskapen och vilken egendom som arvingarna har rätt till. Detta eftersom arvingar endast har rätt att ärva det den avlidne maken ägde och i ett äktenskapsförord kan makar bestämma exakt vad som ska utgöra den avlidne makens egendom.

Om makarna inte har ett äktenskapsförord hälftendelas värdet av all egendom och arvingarna har rätt till hälften. Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte är enskild egendom.

Om makarna vill påverka arvsordningen och bestämma vem som ska ärva dem och vad de ska få i arv måste de skriva ett testamente. Genom att både upprätta ett testamente och ett äktenskapsförord kan makar påverka framtida arv. I ett testamente bestämmer de vem som ärver och i ett äktenskapsförord vilken egendom som kan ärvas.

Arv om makar har gemensamma barn

Vid dödsfall av en make som har gemensamma barn tillsammans med den efterlevande maken, ärver den efterlevande maken hela den bortgångna makens egendom. Vid den efterlevande makens bortgång ärver barnen. Den efterlevande maken ärver också sin makes enskilda egendom.

Efter ett dödsfall sker en bodelning där egendomen delas upp mellan efterlevande maken och den först avlidne makens dödsbo. Även om den efterlevande maken ärver före gemensamma barn, ärver den efterlevande maken endast med fri förfoganderätt och inte med full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att maken får använda egendomen men inte testamentera eller skänka bort egendomen. Det som avgörs vara den efterlevande makens egen egendom får maken självfallet använda med full äganderätt, alltså helt hur hen själv vill. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan makarna inte påverka om efterlevande maken ärver eller inte, men nog påverka värdet av egendomen som den efterlevande maken ärver med full äganderätt och fri förfoganderätt.

Om makarna inte vill att den efterlevande maken ska ärva all egendom, måste ett testamente upprättas. I ett testamente är det också möjligt att föreskriva att gemensamma barn ska ärva genast och inte först när båda makarna avlidit.

Exempel. Den först avlidna maken har två gemensamma barn med den efterlevande maken. Vid makens bortgång uppgår värdet av kvarlåtenskapen till 3 000 000. Den efterlevande maken får egendomen med fri förfoganderätt. Barnen ärver egendomen när vid den efterlevande makens bortgång.

Arv om makarna har särkullbarn

Vid dödsfall av en make som har särkullbarn har särkullbarnen rätt att få sitt arv genast. Även i familjer som har både särkullbarn och gemensamma barn får särkullbarn sin del av arvet genast medan den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andel.

Särskilt stor betydelse har äktenskapsförord om makarna endast har särkullbarn. Genom att göra all eller viss egendom till enskild egendom kan makar bestämma vilken egendomen som kommer att ärvas av de egna barnen. Annars finns det risk för att egendomen delas på hälften och att viss egendom hamnar hos maken och den efterlevande makens (framtida) särkullbarn.

Exempel 1. Den först avlidna maken har två särkullbarn. Makens hela kvarlåtenskap uppgår till 300 000 kronor. Barnen ärver 150 000 kronor var och efterlevande maken ärver ingenting.

Exempel 2. Den först avlidna maken har två särkullbarn och två gemensamma barn med sin nuvarande make. Makens hela kvarlåtenskap uppgår till 300 000 kronor. Barnen får i arv 75 000 kronor var. Särkullbarnen får genast sitt arv. Den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andel och gemensamma barnen ärver när den efterlevande maken går bort.

En efterlevande make kan behålla sitt giftorättsgods även om makarna inte hade ett äktenskapsförord

Även om huvudregeln är att makarnas egendom delas på hälften om de inte har ett äktenskapsförord och att särkullbarnen har rätt att genast få sitt arv måste en make inte avstå från sin egen egendom till förmån för den andra makens särkullbarn.

Den efterlevande maken kan i enlighet med äktenskapsbalkens 12 kapitel 2 § meddela att hen vill behålla sitt giftorättsgods och att en hälftendelning av makarnas egendom inte görs. All egendomen får i princip samma karaktär som enskild egendom.

Det är endast den efterlevande maken som kan begära att giftorättsgodset inte delas. Om den avlidna maken är mer förmögen kan dennes särkullbarn inte begära att giftorättsgodset inte ska delas.

Exempel. Make A och Make B är gifta och har inte skrivit ett äktenskapsförord. Make A har ett särkullbarn från ett tidigare äktenskap. Make A dör och lämnar efter sig egendom värt 200 000 kronor. Make B äger vid den tidpunkten 800 000 kronor. Eftersom de inte har ett äktenskapsförord borde deras egendom räknas tillsammans och sedan delas på hälften så att både Make B och Make As särkullbarn får totalt 500 000 kronor var. Därmed skulle Make B vara tvungen att ge 300 000 kronor till särkullbarnet. Make B bestämmer sig för att utnyttja jämkningsregeln i äktenskapsbalken och Make B måste inte betala 300 000 kronor till särkullbarnet.

Äktenskapsförord och formkrav

Ett äktenskapsförord kan skrivas före eller efter vigseln. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt och i enlighet med lagen måste det dateras, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket. För registreringen av att äktenskapsförordet ska det innehålla makarnas personnummer. Om en make inte har svenskt personnummer räcker det med att ange födelsetid för att Skatteverket ska kunna registrera förordet.

Ett äktenskapsförord behöver inte bevittnas.

Efter att makarna har upprättat äktenskapsförordet är de bundna av de. Avtalet kan endast upphävas, ändras och återkallas genom att ett nytt upprättas. Ni kan inte ångra er genom att riva sönder dokumentet, utan det måste skrivas på nytt och registreras på nytt hos Skatteverket. Det är därför viktigt att ni från början vet vilka följder ert äktenskapsförord kan få och vad som är det bästa alternativet för er familjesituation, den egendom ni äger och det slutresultat ni önskar.