äktenskap

Äk­ten­skaps­för­ord och sär­kull­barn

Sophie Suvanto

Vad är äktenskapsförord?

När ett äktenskap ingås blir makarnas egendom giftorättsgods. Det betyder att vid äktenskapets upplösning delas egendomen lika mellan makarna vid en bodelning, oberoende vem som är egendomens faktiska ägare. Ett äktenskap kan upplösas genom skilsmässa eller genom dödsfall.

I ett äktenskapsförord kan makar skriva att deras egendom ska vara enskild egendom. Om makarna bestämmer att göra all eller viss egendom till enskild egendom ingår den egendomen inte vid en bodelning och egendomens faktiska ägare behåller egendomen. Egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods och delas lika vid en bodelning.

Särkullbarn ärver genast vid dödsfall

Vid dödsfall av en make som har särkullbarn har särkullbarnen rätt att få sitt arv genast. Särkullbarn är barn från t.ex. ett tidigare förhållande. Om det finns både gemensamma barn och särkullbarn får särkullbarnen genast sin del av arvet, medan gemensamma barn har rätt till arv först när båda föräldrarna gått bort.

När den första maken dör ska en bodelning mellan makarna göras. Det betyder att om makarna inte har ett äktenskapsförord delas värdet på deras egendom på hälften, så att den efterlevande maken och den bortgångna makens dödsbo får lika mycket. Detta görs för all typ av egendom, både för egendom och pengar. Om makarna har ett äktenskapsförord beaktas inte den egendom som har gjorts till enskild egendomen när en bodelning görs.

Särkullbarn har rätt till den egna förälderns andel av giftorättsgodset och förälderns enskilda egendom. Genom att göra all eller viss egendom till enskild egendom kan makar garantera att just den egendomen kommer att ärvas av de egna barnen. Annars finns det risk för att egendomen delas på hälften och att viss egendom hamnar hos maken och dennes framtida barn.

Exempel på betydelsen av äktenskapsförord om makarna har särkullbarn

Nedan är två praktiska exempel. I det första exemplet har makarna inte skrivit ett äktenskapsförord och i det andra exemplet har de skrivit ett äktenskapsförord. Makarna har ett särkullbarn var men inga gemensamma barn.

Exempel 1. Make A och Make B har inte skrivit ett äktenskapsförord och de har varsitt särkullbarn. När Make A går bort har hen egendom till värde av 800 000 kronor och Make B har 200 000 kronor. Eftersom de inte har ett äktenskapsförord räknas värdet av deras egendom tillsammans och delas sedan på hälften vid en bodelning. Make As särkullbarn och Make B har båda rätt till hälften av den totala egendomen, alltså 500 000 kronor. När Make B dör har Make As särkullbarn inte rätt till arv från Make B.

Exempel 2. Make A och Make B har skrivit ett äktenskapsförord där all egendom är enskild egendom och de har varsitt särkullbarn. När Make A går bort har hen egendom till värde av 800 000 kronor och Make B har 200 000 kronor. Eftersom makarna har ett äktenskapsförord räknas egendomen inte tillsammans och Make B behåller den egna egendomen och särkullbarnet till Make A har rätt till hela Make As egendom.

Exemplen visar hur stor betydelse ett äktenskapsförord kan ha, speciellt om makarna har särkullbarn.

Efterlevande make kan begära behålla sitt giftorättsgods odelat

Även om huvudregeln är att makarnas egendom delas på hälften om de inte har ett äktenskapsförord och att särkullbarnen har rätt att genast få sitt arv måste en make inte avstå sin egen egendom till förmån för den andra makens särkullbarn.

Den efterlevande maken kan i enlighet med äktenskapsbalkens 12 kapitel 2 § meddela att hen vill behålla sitt giftorättsgods och att en hälftendelning av makarnas egendom inte görs. Egendomen får då i princip samma karaktär som enskild egendom.

Exempel. Rafael och Nadine är gifta och har varsitt särkullbarn från tidigare förhållanden men inga gemensamma barn. De har inte ett äktenskapsförord. När Rafael dör har han 400 000 kronor och Nadine har 600 000 kronor. Enligt huvudregeln är all deras egendom giftorättsgods och ska delas på hälften eftersom de inte har ett äktenskapsförord. Detta skulle innebära att Rafaels dödsbo (hans särkullbarn) får 500 000 kronor och att Nadine får 500 000 kronor. Därmed skulle Nadine vara tvungen avstå egendom som hon äger för att kunna betala 100 000 kronor i mellanskillnad åt Rafaels barn.

Nadine be att behålla sitt giftorättsgods utan en bodelning. Då behåller Nadine sina 600 000 kronor och Rafaels särkullbarn ärver 400 000 kronor av Rafael.

Endast den efterlevande maken som kan begära att giftorättsgodset inte delas. Om den avlidna maken är mer förmögen kan dennes särkullbarn inte begära att giftorättsgodset inte ska delas.

Korrekt äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan skrivas före eller efter vigseln.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt och i enlighet med lagen måste det dateras, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket. För att äktenskapsförordet ska kunna registreras måste det innehålla makarnas personnummer. Om en make inte har ett svenskt personnummer räcker det med att ange födelsetid.

Ett äktenskapsförord är bindande och kan endast upphävas, ändras och återkallas genom att ni gör ett nytt. Det är därför viktigt att ni från början vet vilka följder ert äktenskapsförord kan få och vad som är det bästa alternativet för er familjesituation, den egendom ni äger och det slutresultat ni önskar. Genom att använda er av Aatos kan ni enkelt upprätta ett äktenskapsförord online till ett fast pris. Ni kan när som helst fråga frågor och når vårt juridiska team via chatt eller e-post.