äktenskap

Äk­ten­skaps­för­ord vid döds­fall

Sophie Suvanto

Makarnas egendom delas vid en bodelning

När ett äktenskap ingås blir makarnas egendom giftorättsgods. Det betyder att vid äktenskapets upplösning delas egendomen lika mellan makarna oberoende vem som är egendomens faktiska ägare. Egendomen delas på hälften vid en så kallad bodelning.

I en bodelning ingår all egendom som är giftorättsgods men inte egendom som är enskild egendom. Makarna kan göra egendom till enskild egendom i ett äktenskapsförord. På så sätt kan makar genom ett äktenskapsförord bestämma vilken egendom som inte ska delas lika vid äktenskapets upplösning. Till exempel om ena maken äger ett fritidshus med sin släkt och i ett äktenskapsförord skriver att huset är enskild egendom kommer den framtida ex-maken inte få tillgång till fritidshuset vid en bodelning. På samma sätt om en make har ett arv den inte vill dela med den andra maken.

Ett äktenskap kan upplösas genom skilsmässa eller genom dödsfall och äktenskapsförordet gäller oavsett hur äktenskapet upphör. Äktenskapsförordet gäller även vid dödsfall och upphör inte. Ett äktenskapsförord kan ha en stor inverkan på hur egendomen delas vid dödsfall. Här kan ni läsa om äktenskapsförord vid skilsmässa.

Äktenskapsförord och arvsordning

Äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen, men påverkar värdet av egendomen som ingår i kvarlåtenskapen och vilken egendom som arvingarna har rätt till. Detta eftersom arvingar endast har rätt att ärva det den avlidne maken ägde. Om makarna inte har ett äktenskapsförord hälftendelas all egendom och arvingarna har rätt till hälften. Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods.

Om makarna vill påverka arvsordningen och bestämma vem som ska ärva dem och vad de ska få i arv måste de skriva ett testamente. Genom att både upprätta ett testamente och ett äktenskapsförord kan makar påverka vem som ärver samt vilken egendom som kan ärvas.

Hur äktenskapsförordet inverkar på fördelningen av arvet vid dödsfall beror på familjesituationen. I denna artikel förklaras först situationer när makarna endast har gemensamma barn och därefter behandlas situationer där makarna har särkullbarn.

Notera att det här endast gäller för makar och inte för sambor. Sambor ärver endast om de har skrivit ett testamente till förmån för varandra. Det räcker inte med att göra ett samboavtal.

Makar med gemensamma barn

Vid dödsfall av en make som har gemensamma barn tillsammans med den efterlevande maken, ärver den efterlevande maken hela den bortgångna makens egendom. När den efterlevande maken går bort ärver barnen. Den efterlevande maken ärver också den först avlidne makens enskilda egendom.

Efter ett dödsfall sker en bodelning där egendomen delas upp mellan efterlevande maken och den först avlidne makens dödsbo. Även om den efterlevande maken ärver före gemensamma barn, ärver den efterlevande maken endast med fri förfoganderätt och inte med full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att maken får använda men inte testamentera eller skänka bort egendomen. Det som avgörs vara den efterlevande makens egen egendom får maken självfallet använda med full äganderätt, alltså helt hur hen själv vill.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan makarna därmed påverka egendomens storlek som den efterlevande maken ärver med full äganderätt.

Nedan följer två exempel som förklarar situationen:

Exempel 1. Make A och make B har två gemensamma barn. När make A går bort har hen egendom till värdet av 300 000 kronor och make B har egendom till ett värde av 700 000 kronor. De har inte skrivit ett äktenskapsförord. Make B ärver hela egendomen och eftersom makarna inte har ett äktenskapsförord delas hela egendomens värde lika mellan dem. Make B ärver alltså 500 000 kr med fri förfoganderätt och 500 000 kronor med full äganderätt. När Make B går bort ärver barnen både Make A och Make B.

Exempel 2. Make A och make B har två gemensamma barn. När make A går bort har hen egendom till värdet av 300 000 kronor och make B har egendom till ett värde på 700 000 kronor. De har skrivit ett äktenskapsförord som gjort all egendom till enskild egendom. Make B ärver hela egendomen, 300 000 kronor med fri förfoganderätt och 700 000 kronor med full äganderätt. Make B kan inte skänka bort eller testamentera bort de 300 000 kronor men kan göra vad som helst med resten.

Om makarna inte vill att den efterlevande maken ska ärva all egendom, måste ett testamente upprättas. I ett testamente är det också möjligt att bestämma att gemensamma barn ska ärva genast och inte först när båda makarna avlidit.

Makarna med särkullbarn

Vid dödsfall av en make som har särkullbarn har särkullbarnen rätt att få sitt arv genast. Särkullbarn är barn från till exempel ett tidigare förhållande. Särkullbarn är en klar fördel framom gemensamma barn som måste vänta tills båda föräldrarna gått bort. Situationen ändras inte om det skulle finns både gemensamma barn och särkullbarn. Särkullbarnen får genast sin del av arvet, medan gemensamma barn får sin del av arvet först när den efterlevande maken går bort.

Särkullbarn har rätt till den egna förälderns enskilda egendom och dennes andel av giftorättsgodset. Genom att göra all eller viss egendom till enskild egendom kan makar garantera att just den egendomen kommer att ärvas av de egna barnen. Annars finns det risk för att egendomen delas på hälften och att viss egendom hamnar hos maken och den efterlevande makens (framtida) särkullbarn.

Även om makarna inte skulle ha ett äktenskapsförord behöver en mer förmögen efterlevande make inte vara orolig för att hen skulle måste avstå från sin egendom till förmån för särkullbarnen på grund av en hälftendelning av makarnas giftorättsgods. Den efterlevande maken kan utnyttja jämkningsregeln som framgår ur äktenskapsbalkens 12 kapitel 2 §. Om jämkningsregeln utnyttjas delas makarnas giftorättsgods inte på hälften och maken behåller den egna egendomen.

Nedan är två praktiska exempel där makarna har både särkullbarn och gemensamma barn. I det första exemplet har makarna inte ett äktenskapsförord och i det andra exemplet har de ett äktenskapsförord.

Exempel 1. Make C och make D har två gemensamma barn och Make C har två barn från ett tidigare äktenskap. Makarna har inte ett äktenskapsförord. När Make C avlider uppgår hens nettotillgångar (summa tillgångar minus summa skulder) till värde av 800 000 kronor och Make D:s nettotillgångar uppgår till 200 000 kronor. Eftersom de inte har ett äktenskapsförord räknas värdet av deras egendom tillsammans och delas sedan på hälften vid en bodelning.

Make D och arvingarna till Make C har rätt till 500 000 kronor. Eftersom Make C har fyra barn delas hens andel av egendomen i fyra delar och var barn har rätt till 1/4. Var barn ärver därmed 125 000 kronor. De två särkullbarnen har rätt till sin andel genast, medan den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andel. De gemensamma barnen får sin andel först när den Make D dör.

Make D erhåller därmed sammanlagt 750 000 kronor, 500 000 kronor med full äganderätt och 250 000 kronor med fri förfoganderätt.

Exempel 2. Make C och make D har två gemensamma barn och make C har två barn från ett tidigare äktenskap. Makarna har ett äktenskapsförord. När make C avlider har hen nettotillgång till ett värde av 800 000 kronor och Make D har nettotillgångar till ett värde på 200 000 kronor. Eftersom makarna har ett äktenskapsförord delas egendomens värde inte på hälften vid en bodelning.

Då Make C har 4 barn delas hens egendom i 4 delar och varje barn har rätt till ¼ av egendomen, alltså 200 000 kronor (800000/4). Särkullbarnen ärver sin andel genast, medan den efterlevande maken ärver före de gemensamma barnen.

Make D erhåller 200 000 kr med full äganderätt och 400 000 kr med fri förfoganderätt när Make C går bort.

I de här exemplen syns äktenskapsförordets verkan. Make D och C kan klart påverka vilken egendom som ingår i Make C:s kvarlåtenskap genom att skriva ett äktenskapsförord.

Äktenskapsförord och formkrav

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt och i enlighet med lagen måste det dateras, skrivas under av båda makarna och registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord är bindande och kan endast upphävas och ändras genom att ni gör ett nytt. Ett äktenskapsförord behöver inte bevittnas, men ni kan frivilligt välja att ha vittnen.

Du behöver inte anlita en jurist för att skriva ett äktenskapsförord om du inte vill. Du kan ladda ner en gratis mall eller upprätta det online hos Aatos. Om ni vill vara säkra på att ert äktenskapsförord blir som ni har tänkt er vid både ena makens död och vid en separation rekommenderar vi att ni inte använder en mall från internet.