äktenskap

Upp­hä­va äk­ten­skaps­för­ord

Sophie Suvanto

Upphäva äktenskapsförord

Ett registrerat äktenskapsförord kan upphävas, ändras och återkallas. För att göra det måste ni skriva, datera, underteckna och registrera det nya äktenskapsförordet hos Skatteverket.

I det nya äktenskapsförordet skriver ni vad ni vill att ska gälla nu. Det är inte möjligt att upphäva, ändra eller återkalla ett äktenskapsförord utan att registrera det nya förordet hos Skatteverket. Det räcker alltså inte med att förstöra eller radera det äktenskapsförord ni redan har.

Båda makarna måste samtycka till att det tidigare äktenskapsförordet upphävs eller ändras. Om makarna inte samtycker fortsätter det tidigare förordet att gälla. Därför är det viktigt att ni från början är noggranna och förstår vad slutresultatet av ert äktenskapsförord verkligen är.

Äktenskapsförordets formkrav finns i äktenskapsbalkens 7 kapitel 3 §.

Upphäva äktenskapsförord

Att upphäva ett äktenskapsförord betyder att makarna gör all egendom till giftorättsgods. I det tidigare äktenskapsförordet har makarna gjort viss egendom till enskild egendom och genom att upphäva det äktenskapsförordet gör de all egendom till giftorättsgods.

I det nya äktenskapsförord skriver de att de vill upphäva sitt tidigare äktenskapsförord och göra all egendom till giftorättsgods. Slutresultatet är att all egendom delas lika mellan makarna vid äktenskapets upplösning.

Återkalla äktenskapsförord

Att återkalla ett äktenskapsförord innebär samma sak som att upphäva ett äktenskapsförord.

Ändra äktenskapsförord

Om makar vill göra ändringar i ett äktenskapsförord måste de upprätta ett nytt förord. Makarna vill kanske att deras tidigare registrerade äktenskapsförord ska fortsätta vara gällande men de vill lägga till egendom som ska vara enskild.

Det nya äktenskapsförordet ska också registreras. Två äktenskapsförord kan vara registrerade och giltiga samtidigt. Om två eller flera äktenskapsförord är bindande samtidigt, var noggrann med att de inte är motstridiga.

Det är alltså inte möjligt att endast göra ändringar i det äktenskapsförord ni redan har registrerat utan ett nytt äktenskapsförord med ändringarna måste registreras.

Hos Aatos kan ni både ändra ert tidigare äktenskapsförord och upphäva det tidigare förordet så att endast ett förord gäller.