äktenskap

En­skild egen­dom vid döds­fall

Sophie Suvanto

Alla äktenskap upplöses förr eller senare. Endera genom skilsmässa eller genom dödsfall.

Ett äktenskapsförord är inte endast nödvändigt ifall äktenskapet skulle sluta i skilsmässa. Det har även betydelse vid dödsfall, eftersom det påverkar vem som ärver vilken egendom. Speciellt om makarna har barn från tidigare förhållanden har ett äktenskapsförord stor betydelse för hur egendomen fördelas.

Vad är ett äktenskapsförord?

När ett äktenskap ingås blir makarnas egendom giftorättsgods. Det betyder att vid dödsfall och skilsmässa delas värdet av makarnas egendomen lika, oberoende vem som är egendomens faktiska ägare.

Om makarna inte vill att egendomen ska delas på hälften måste de upprätta ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna skriva att viss eller all egendom ska vara enskild egendom. Enskild egendom delas inte mellan makarna, utan den make som äger egendomen behåller den.

Makar anger vanligen att eget företag, sommarhus, aktier och egendom de fått i arv är enskild egendom eftersom de inte vill dela värdet av egendomen.

Vilken egendom är enskild?

Makar kan alltså själv förordna att all eller viss egendom ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord. Enskild egendom kan också vara:

  1. arv - om det i ett testamente står att egendomen ska vara enskild
  2. gåva - om gåvan är från någon annan än den andre maken och det i gåvobrevet står att egendomen ska vara enskild
  3. försäkringsersättning - om förmånstagarförordnande är av någon annan än den andre maken

Äktenskapsförord och arvsrätt

Ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Men ett äktenskapsförord påverkar värdet av den egendom som ingår i kvarlåtenskapen och vilken egendom som arvingarna har rätt till.

Om makarna inte har ett äktenskapsförord hälftendelas värdet av all egendom och arvingarna har rätt till hälften. Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods.

Om makarna vill påverka arvsordningen och bestämma vem som ska ärva dem och vad de ska få i arv måste de skriva ett testamente.

Enskild egendom vid dödsfall om makar har gemensamma barn

Hur äktenskapsförordet inverkar på fördelningen av arvet vid dödsfall beror på familjesituationen.

Vid dödsfall av en make som har gemensamma barn tillsammans med den efterlevande maken, ärver den efterlevande maken hela den bortgångna makens egendom. När den efterlevande maken går bort ärver barnen. Den efterlevande maken ärver också sin makes enskilda egendom.

Exempel. Den först avlidna maken har två gemensamma barn tillsammans med den efterlevande maken. Vid makens bortgång uppgår värdet av kvarlåtenskapen till 330 000 kronor. Den efterlevande maken ärver egendomen, och barnen ärver egendomen vid den efterlevande makens bortgång.

Om makarna inte vill att den efterlevande maken ska ärva all egendom, måste ett testamente upprättas. I ett testamente är det möjligt att föreskriva att barnen ska ärva genast och inte först när båda makarna avlidit.

Enskild egendom vid dödsfall om makarna har särkullbarn

Vid dödsfall av en make som har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden) har särkullbarnen rätt att få sitt arv direkt. Även i familjer som har både särkullbarn och gemensamma barn får särkullbarn sin del av arvet genast medan den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andel.

Äktenskapsförord har stor betydelse om makarna har särkullbarn. Genom att göra all eller viss egendom till enskild egendom kan makar bestämma vilken egendom som kommer att ärvas av de egna barnen. Annars delas egendomen på hälften och det finns risk för att viss egendom hamnar hos den efterlevande maken och den efterlevande makens särkullbarn.

Exempel 1. Makarna Bengt och Lena har inte gemensamma barn, men Bengt har två barn och Lena har ett barn från ett tidigare förhållande. När Bengt avlider har han 700 000 kronor och Lena har 300 000 kronor. De har inte ett äktenskapsförord. Deras egendom räknas samman och delas på hälften. Bengts dödsbo och Lena har rätt till 500 000 kronor var. Lena får därmed 200 000 kronor av Bengts egendom och när Lena går bort ärver Lenas barn egendomen. Bengts barn har inte rätt till egendomen.

Exempel 2. Samma situation som ovan men Bengt och Lena har ett äktenskapsförord och all egendom är enskild egendom. När Bengt avlider räknas egendomen inte samman och delas inte på hälft, utan båda behåller det som varit deras egendom. Bengts barn ärver 700 000 kronor och Lena behåller sin egendom på 300 000 kronor. När Lena avlider ärver hennes barn hennes egendom.

En efterlevande make kan begära att behålla sitt giftorättsgods

Om den efterlevande maken är mer förmögen än den avlidne maken måste den efterlevande maken inte dela med sig av sin egendom.

Den efterlevande maken kan i enlighet med äktenskapsbalkens 12 kapitel 2 § meddela att hen vill behålla sitt giftorättsgods och att en hälftendelning av makarnas egendom inte ska göras.

Endast den efterlevande maken som kan begära att giftorättsgodset inte delas. Om den avlidna maken är mer förmögen kan dennes särkullbarn inte begära att giftorättsgodset inte ska delas.

Exempel 1. Makarna Håkan och Lars har ett barn var från ett tidigare förhållande, de har inte ett äktenskapsförord. När Håkan går bort är hans egendom värd 100 000 kronor och Lars egendom är värd 900 000 kronor. Lars kan meddela att han vill behålla sin egendom och att makarnas egendom inte ska hälftendelas. Lars behåller sina 900 000 kronor och Håkan arvingar ärver 100 000 kronor.

Exempel 2. Samma situation som i exemplet ovan men Lars går bort först. Endast den efterlevande kan be att egendomen inte likadelas, Håkan som är mindre förmögen vill att värdet av egendomen räknas samman och delas på hälften. Håkan och Lars arvingar har rätt till 500 000 kronor var. Hade Håkan och Lars haft ett äktenskapsförord hade egendomen inte delats lika.

Äktenskapsförord och bodelningsavtal

Makarnas egendom delas lika vid en bodelning.

Vid bodelningen framgår det vilken egendom som är den efterlevande makens egendom och vilken egendom som hör till den avlidne maken.

Den avlidne makens arvingar har rätt till den avlidne makens enskild egendom och hälften av giftorättsgodset. Arvingar ansvarar inte för den avlidnes skulder. Efter bodelningen kan tillgångarna i dödsboet delas ut till arvingar och testamentstagare.

Ett bodelningsavtalet är ett bevis på att bodelning skett och ska skrivas under av den efterlevande maken och dödsbodelägarna. Skatteverket har rättslig vägledning om bodelning vid dödsfall.

En bodelning behöver inte göras om:

  1. All egendom är enskild egendom
  2. Den efterlevande maken ärver hela egendomen

När kan ett äktenskapsförordet skrivas?

Ett äktenskapsförord kan skrivas både före och efter vigseln.

Förordet kan inte skrivas efter att en ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in till tingsrätten eller efter att den ena maken avlidit.

Äktenskapsförord och formkrav

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt och i enlighet med lagen måste det:

  1. Dateras
  2. Undertecknas av båda makarna
  3. Registreras hos Skatteverket

Ett äktenskapsförord behöver inte bevittnas.

Ett äktenskapsförord kan endast upphävas och ändras genom att makarna gör ett nytt. Därför är det viktigt att ni från början vet vilka följder ert äktenskapsförord kan få och vad som är det bästa alternativet för er familjesituation, den egendom ni äger och det slutresultat ni önskar.