äktenskap

En­skild egen­dom vid döds­fall

Sophie Suvanto

Enskild egendom vid dödsfall

Vad är innebörden av ett äktenskapsförord?

När ett äktenskap ingås, inleds också en giftorättsgemenskap. Det betyder att makarnas egendom blir giftorättsgods och vid dödsfall eller äktenskapsskillnad delas värdet av makarnas egendomen lika, oberoende vem som är egendomens faktiska ägare. Egendomen delas på hälften vid en så kallad bodelning. Om makarna inte vill att egendomen ska delas på hälften måste de upprätta ett äktenskapsförord. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods.

Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma vilken egendom som inte ska delas lika vid dödsfall eller äktenskapsskillnad och skydda sådan egendom. Till exempel om ena maken äger ett aktiebolag, sommarstuga, aktier eller värdefull egendom kan det vara bra att upprätta ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan gälla all eller viss egendom. Det är också möjligt att endast göra den ena makens egendom till giftorättsgods.

Äktenskapsförord gäller också vid dödsfall och upphör inte att gälla. Egendomen som klassificerats som enskild egendom kommer att fortsätta att vara enskild egendom. Det kan ha stor betydelse för hur egendomen delas vid dödsfall.

Ett äktenskapsförord kan skrivas före eller efter att äktenskapet ingåtts, men inte efter att en ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in till tingsrätten eller ena maken har avlidit.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni undvika framtida gräl och missförstånd.

Vilken egendom är enskild?

Som tidigare har nämnts kan makarna själv förordna att all eller viss egendom ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord. Enskild egendom kan också vara:

  1. arv - om det i ett testamente står att egendomen ska vara enskild
  2. gåva - om gåvan är från någon annan än den andre maken och det i gåvobrevet står att egendomen ska vara enskild
  3. försäkringsersättning - om förmånstagarförordnande är av någon annan än den andre maken

Äktenskapsförord och arvsrätt

Ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Men ett äktenskapsförord kan påverkar värdet av den egendom som ingår i kvarlåtenskapen och vilken egendom som arvingarna har rätt till. Detta eftersom arvingar endast har rätt att ärva det den avlidne maken ägde och i ett äktenskapsförord kan makar bestämma exakt vad som ska utgöra den avlidne makens egendom.

Om makarna inte har ett äktenskapsförord hälftendelas värdet av all egendom och arvingarna har rätt till hälften. Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods. Om makarna vill påverka arvsordningen och bestämma vem som ska ärva dem och vad de ska få i arv måste de skriva ett testamente.

Enskild egendom vid dödsfall om makar har gemensamma barn

Hur äktenskapsförordet inverkar på fördelningen av arvet vid dödsfall beror på familjesituationen. Bröstarvingar, den avlidnes barn, barnbarn och barnbarnsbarn, har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är den avlidnes egendom.

Vid dödsfall av en make som har gemensamma barn tillsammans med den efterlevande maken, ärver den efterlevande maken hela den bortgångna makens egendom. När den efterlevande maken går bort ärver barnen. Den efterlevande maken ärver också sin makes enskilda egendom.

Exempel. Den först avlidna maken har två gemensamma barn med den efterlevande maken. Vid makens bortgång uppgår värdet av kvarlåtenskapen till 330 000 kronor. Den efterlevande maken får egendomen med fri förfoganderätt. Barnen ärver egendomen när vid den efterlevande makens bortgång.

Om makarna inte vill att den efterlevande maken ska ärva all egendom, måste ett testamente upprättas. I ett testamente är det också möjligt att föreskriva att gemensamma barn ska ärva genast och inte först när båda makarna avlidit. I ett testamente kan naturligtvis även föreskrivas att en person än bröstarvinge ska vara testamentstagare. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott (hälften av den avlidnes egendom) men för den andra hälften kan vem som helst vara testamentstagare.

Enskild egendom vid dödsfall om makarna har särkullbarn

Vid dödsfall av en make som har särkullbarn har särkullbarnen rätt att få sitt arv direkt. Även i familjer som har både särkullbarn och gemensamma barn får särkullbarn sin del av arvet genast medan den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andel.

Särskilt stor betydelse har äktenskapsförord om makarna endast har särkullbarn. Genom att göra all eller viss egendom till enskild egendom kan makar bestämma vilken egendom som kommer att ärvas av de egna barnen. Annars finns det risk för att egendomen delas på hälften och att viss egendom hamnar hos maken och den efterlevande makens (framtida) särkullbarn.

Exempel 1. Den först avlidna maken Bengt har två särkullbarn. Bengts hela kvarlåtenskap uppgår till 900 000 kronor. Barnen ärver 450 000 kronor per barn och efterlevande maken äver ingenting.

Exempel 2. Den först avlidna maken har två särkullbarn och två gemensamma barn med sin nuvarande make. Makens hela kvarlåtenskap uppgår till 900 000 kronor. Barnen får i arv 1/4 av kvarlåtenskapen alltså 225 000 kronor var. Särkullbarnen får direkt sitt arv. Den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andel (450 000 kronor) och gemensamma barnen ärver när den efterlevande maken går bort.

En efterlevande make kan begära att behålla sitt giftorättsgods

Även om huvudregeln är att makarnas egendom delas på hälften om de inte har ett äktenskapsförord och att särkullbarnen har rätt att genast få sitt arv måste en make inte avstå från sin egen egendom till förmån för den andra makens särkullbarn. Den efterlevande maken kan i enlighet med äktenskapsbalkens 12 kapitel 2 § meddela att hen vill behålla sitt giftorättsgods och att en hälftendelning av makarnas egendom inte görs.

Det är endast den efterlevande maken som kan begära att giftorättsgodset inte delas. Om den avlidna maken är mer förmögen kan dennes särkullbarn inte begära att giftorättsgodset inte ska delas.

Äktenskapsförord och bodelningsavtal

Den avlidnes egendom delas vid en bodelning mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar eller testamentstagare. Vid en bodelning framgår det vilken egendom som är den efterlevande makens egendom och vilken egendom som hör till den avlidne maken och den avlidne makens och som arvingarna sedan ärver.

Om båda makarna endast har haft enskild egendom behöver en bodelning inte göras, eftersom det endast är giftorättsgodset som bodelas.

Om den efterlevande maken ärver hela egendomen behöver en bodelning inte göras. Den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen om den först avlidne endast har gemensamma barn med den efterlevande maken eller inte alls har barn.

Den efterlevande maken och den avlidna makens dödsbo (arvingar och testamentstagare) är parter till bodelningsavtalet.

Arvingarna har rätt till den avlidne makens enskild egendom och hälften av giftorättsgodset. Arvingar ansvarar inte för den avlidnes skulder. I bodelningsavtalet framgår det hur egendomen delas mellan den efterlevande maken och den avlidna makens dödsbo. Efter bodelningen kan tillgångarna i dödsboet delas ut till arvingar och testamentstagare.

Ett bodelningsavtalet är ett bevis på att bodelning skett och ska skrivas under av den efterlevande maken och dödsbodelägarna.

Även Skatteverket har rättslig vägledning om bodelning vid dödsfall.

Äktenskapsförord och formkrav

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt och i enlighet med lagen måste det

  1. Dateras
  2. Undertecknas av båda makarna
  3. Registreras hos Skatteverket.
  4. För att äktenskapsförordet ska kunna registreras hos Skatteverket måste det innehålla makarnas personnummer eller födelsetid om makarna inte har ett svenskt personnummer.

Ett äktenskapsförord är bindande och kan endast upphävas och ändras genom att ni gör ett nytt. Det viktigt att ni från början vet vilka följder ert äktenskapsförord kan få och vad som är det bästa alternativet för er familjesituation, den egendom ni äger och det slutresultat ni önskar.

Genom att använda er av Aatos kan ni enkelt upprätta ett äktenskapsförord online till ett fast pris. Eftersom det är online kan ni upprätta det var ni vill och när ni vill, ni skriva ert avtal 24 timmar om dygnet. Ni har alltid tillgång till Aatos juridiska team som ger hjälp och råd via chatt och e-post.