äktenskap

Skils­mäs­sa

Sophie Suvanto

Nästan hälften av alla äktenskap slutar med att makarna skiljer sig, den här behandlar praktiska saker som är bra att ha koll på inför en stundande skilsmässa.

Vad kostar det att skilja sig?

Det kostar 900 kronor per ansökan. Makarna behöver endast skicka en ansökan om skilsmässa.

Hur lång tid tar det att få igenom en skilsmässa?

Hur lång tid det tar att få igenom en skilsmässa beror på om makarna är överens, om de har barn under 16 år som bor hemma eller om de bott isär de senaste två åren.

Längsta tiden är dock 6 månader och tre veckor från att ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten till att makarna officiellt är skilda och kan gifta om sig.

Så här går en skilsmässa till

 1. **Ansökan om skilsmässa lämnas in till tingsrätten.

  **Ni behöver inte ge en särskild anledning till att ni vill skilja er och tingsrätten kommer att respektera ert besult. Om ni är överens om att ni ska skilja er kan ni ansöka om skilsmässa tillsammans, om ni inte är överens kan en av er ansöka enskilt.

  Det går snabbare om ni ansöker tillsammans.

 2. **Ibland inleds en betänketid efter att ansökan lämnats in.

  **Betänketid innebär att makarna måste vänta 6 månader före tingsrätten kan döma att de inte längre är gifta. Tingsrätten avgör om makarna kan skiljas direkt eller om en betänketid inleds efter att ansökan om skilsmässa lämnats in till tingsrätten.

  En betänketid inleds om a) ni eller en av er har barn under 16 år som bor hemma b) ni är inte överens om att ni vill skiljas c) ni ber om betänketid

  Ni behöver inte vänta 6 månader om ni bott isär under de senaste två åren, då kan tingsrätten döma till skilsmässa direkt. Om ni har barn eller om ni inte är överens om att skiljas måste ett "särlevnadsintyg" bifogas till er ansökan om äktenskapsskillnad där två vuxna som känner er väl intygar att ni bott isär de senaste två åren.

  Målet med betänketid är att förhindra en förhastad äktenskapsskillnad.

 3. Efter betänketiden kan makarna begära om fullföljd.

  När betänketiden har gått kan makarna tillsammans eller var för sig begära att tingsrätten ska fullfölja skilsmässan. På tingsrättens beslut om att en betänketid behövs står ett exakt datum från när betänketiden gått ut och makarna gemensamt eller var för sig begära om fullföljes.

  Makarna begär om fullföljd genom att skicka in en "Begäran om skilsmässa efter betänketid" blankett till tingsrätten.

  Till blanketten ska bifogas ett nytt personbevis som är max tre månader gammalt. [Personbevis beställs från Skatteverket, välj personbevis för skilsmässa.

  ](https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1)Makarna måste begära fullföljd inom 12 månader från att ansökan om skilsmässa skickades till tingsrätten, annars skriver tingsrätten av målet och makarna måste börja om från början och betala en ny ansökningsavgift.

 4. **Tingsrättens dom kommer i kraft efter tre veckor och då är makarna officiellt skilda.

  **Efter att tingsrätten har dömt makarna till skilsmässa (med eller utan betänketid) har makarna tre veckor på sig att överklaga domen. Om makarna inte överklagar domen kommer den i kraft efter tre veckor (domen vinner så att säga "laga kraft") och då är makarna officiellt inte längre gifta.

  Tingsrätten skickar meddelande till Skatteverket om att domen vunnit laga kraft och Skatteverket registrerar det i Folkbokföringen. Först efter att domen registrerats kan makarna gifta om sig.

Vad ska man tänka på vid skilsmässa?

Vid en skilsmässa måste makarna fundera på t.ex. vem som får bostaden och vårdnaden om barn.

Huvudregeln är att makarna fortsätter att ha gemensam vårdnad efter skilsmässan. Om makarna vill att endast en av dem ska ha vårdnaden måste domstolen besluta om det. Om barnet bor mera hos den ena föräldern än den andra föräldern måste underhållsbidrag betalas.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd arbetar för att barn ska ha en trygg uppväxt och har mycket information kring skilsmässa och barn.

Makarna kan själv välja vem som får bo kvar i bostaden, men om de inte är överens är det den som har störst behov av bostaden är den som normalt sett får bo kvar i bostaden. Den andra maken får istället en ekonomisk kompensation.

En skilsmässa har även ekonomiska effekter, hur egendomen fördelas beror på om makarna har eller inte har ett äktenskapsförord. Här kan du läsa mera om vad äktenskapet innebär juridiskt.

**

Vilka papper behövs vid skilsmässa?**

 1. Ansökan om skilsmässa

Om makarna ansöker om skilsmässa tillsammans ska den här blanketten fyllas i och lämnas in till tingsrätten, det kan även göras online.

Om makarna inte är överens och endast den ena maken vill skilja sig, fyll i den här blanketten.

 1. Bodelningsavtal

När skilsmässan vunnit laga kraft, alltså när makarna inte längre är gifta ska en bodelning göras. Bodelningen kan göras hos en jurist, tingsrätten sköter inte bodelningen. Makarna kan göra ett bodelningsavtal själv eller hos en jurist.

Ett bodelningsavtal innebär att makarna antecknar all den egendom de hade dagen ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. På så sätt blir det juridiskt klart vem som äger vilken egendom och vilken egendom var make har rätt till.

Makarna behöver inte göra en bodelning om de har ett äktenskapsförord som anger att all egendom är enskild egendom och ingen av makarna vill ta över bostaden eller vill ha egendom som tillhör den andra maken.

Båda makarna ska underteckna bodelningsavtalet och om de vill kan det registreras hos Skatteverket.

Om makarna inte är överens kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten, då sköter bodelningsförrättaren bodelningen.

 1. Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord behövs inte för att skilja sig men påverkar hur er egendom fördelas. Här kan ni upprätta ett juridiskt korrekt äktenskapsförord på några minuter och fullständigt online.