äktenskap

Skri­va äk­ten­skaps­för­ord i ef­ter­hand

Sophie Suvanto

Äktenskapsförord kan skrivas både före och efter vigseln. Äktenskapsförordet skrivs på samma sätt oberoende när det skrivs.

För blivande makar blir äktenskapsförordet gällande från och med giftermålet om det lämnas in för registrering senast inom en månad från vigseln. Ett äktenskapsförord mellan makar blir gällande från den dag då det kommit in till Skatteverket

Vad innebär ett äktenskapsförord?

Vid en vigsel blir makarnas egendom giftorättsgods vilket betyder att egendomens värde delas på hälft mellan makarna vid en skilsmässa och vid ena makens bortgång.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan makarna bestämma vilken egendom som inte ska delas på hälft. I ett äktenskapsförord görs egendomen till enskild egendom och enskild egendom beaktas inte vid en skilsmässa. Ett äktenskapsförord kan gälla all egendom, endast viss specificerad egendom eller endast ena makens egendom.

Många väljer att skriva ett äktenskapsförord då de anser att äktenskapsbalkens regler om hur egendomen fördelas vid dödsfall och skilsmässa inte är i enlighet med hur de ser på sin situation. Detta eftersom all egendom delas. Även värdet av den ena makens företag, aktier, bostadsrätt och egendom maken ägde före äktenskapet.

Hos Aatos kan ni göra ett äktenskapsförord fullständigt online på 15 minuter. Ni kan prova tjänsten gratis. Ni får även juridisk hjälp kostnadsfritt.

Äktenskapsförordets formkrav

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skrivet i enlighet med äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras, undertecknas av båda parterna och registreras hos skatteverket.

Ett äktenskapsförord behöver inte bevittnas.

För att Skatteverket ska kunna registrera äktenskapsförordet ska det även innehålla personnummer. Om ni inte har ett svenskt personnummer räcker det med att ange födelsedatum.

Aatos har också en gratis mall som ni kan använda som exempel om ni väljer att skriva äktenskapsförordet själv.

Upphäva och ändra äktenskapsförord

Ett registrerat äktenskapsförord kan upphävas och ändras. För att göra det måste ni skriva, datera, underteckna och registrera det nya äktenskapsförordet hos Skatteverket.

I det nya äktenskapsförordet skriver ni vad ni vill att ska gälla nu. Det är inte möjligt att upphäva eller ändra ett äktenskapsförord utan att registrera det nya förordet hos Skatteverket. Det räcker alltså inte med att förstöra eller radera det äktenskapsförord ni redan har.

Båda makarna måste samtycka till att det tidigare äktenskapsförordet ändras. Om makarna inte samtycker fortsätter det tidigare förordet att gälla. Därför är det viktigt att ni från början vet vilka följder ert äktenskapsförord kan få eftersom båda senare kanske inte samtycker till att det ändras.