äktenskap

Vad är ett äk­ten­skaps­för­ord?

Sophie Suvanto

När ett äktenskap ingås får båda makarna rätt till den andra makens egendom, egendomen blir så att säga giftorättsgods. Om äktenskapet upplöses ska värdet av egendomen delas lika mellan makarna så att båda makarna får lika mycket. Detta oberoende vem som införskaffat egendomen.

Makar kan undvika detta genom att skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna bestämma vilken egendom som ska utgöra giftorättsgods och vilken egendom som ska vara enskild egendom. Egendom som är enskild delas inte mellan makarna. Om makarna har ett äktenskapsförord där en del av egendomen är enskild egendom och en del är giftorättsgods behåller makarna den enskilda egendomen och delar på hälft det som är giftorättsgods. Om alla egendom är enskild egendom behåller makarna sin egen egendom och ingen egendom delas på hälften.

Vid dödsfall kan den efterlevande maken ärva den andra makens enskild egendom, om annat inte har skrivits i ett testamente.

Vad händer om man inte har äktenskapsförord?

När ett äktenskap upplöses, genom dödsfall eller äktenskapsskillnad, ska en bodelning göras. Vid en bodelning delas värdet av makarnas giftorättsgods jämt (50/50) mellan dem. Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom.

Vid en bodelning beräknas först var makes tillgångar och sedan dras skulderna av. Om tillgångarna är fler än skulderna blir makens tillgångar 0 kronor. Tillgångarna kan inte vara på minus. Därefter räknas båda makarnas tillgångar tillsammans och sedan delas de totala tillgångarna på hälften så att båda makarna får lika mycket av giftorättsgodset. Om den ena maken har mera tillgångar än den andra maken måste den förmögnare maken betala en bodelningslikvid (mellanskillnaden) till den make med mindre tillgångar så att båda makarna får hälften av giftorättsgodset.

Om makarna har gjort egendom till enskild egendom ingår den inte i potten som delas på hälften. Därmed kan makarna på förhand bestämma vilken egendom de vill dela på.

Kort sagt: om makarna inte har ett äktenskapsförord delas värdet av all egendom lika mellan dem. Om makarna har ett äktenskapsförord behåller var make det som den gjort till enskild egendom och värdet av den egendomen delas inte lika mellan makarna.

Äktenskapsförord vid dödsfall

Äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen, men påverkar värdet av egendomen som ingår i kvarlåtenskapen och vilken egendom som arvingarna har rätt till.

Om makarna inte har ett äktenskapsförord hälftendelas all egendom och arvingarna har rätt till hälften.

Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods.

Vid dödsfall av en make som var gift ärver den efterlevande maken före gemensamma barn. Den efterlevande maken ärver också enskild egendom. Om den först avlidne maken har särkullbarn har särkullbarnen rätt att få sitt arv genast när den egna föräldern har gått bort. Detta betyder att om det endast finns särkullbarn ärver de hela kvarlåtenskapen och efterlevande maken ärver inget.

Om makarna vill påverka arvsordningen och bestämma vem som ska ärva dem och vad de ska få i arv måste de skriva ett testamente. Genom att både upprätta ett testamente och ett äktenskapsförord kan makar påverka vem som ärver samt vilken egendom som kan ärvas.

Vem upprättar äktenskapsförord?

Vem som helst kan skriva ett äktenskapsförord. (Blivande) makar kan skriva ett förord själv, hos en advokatbyrå eller genom Aatos digitala tjänst.

Det finns även många gratis mallar online som makarna kan använda sig av. Eftersom innehållet i äktenskapsförordet är baserat på varje unikt par är en mall sällan tillräcklig. Det är viktigt att själva innehållet är korrekt så att det är juridiskt bindande och så att det blir så som ni har tänkt er.

Vad kan man skriva i ett äktenskapsförord?

I ett äktenskapsförord kan makarna ange

  • Om all egendom ska vara enskild egendom eller om endast viss specificerad egendom ska vara enskild egendom
  • Om makarna ska ha rätt till arv, gåvor och försäkringsersättning den andra maken fått

Vad kan man inte skriva i ett äktenskapsförord?

Även om makar själva får välja vad äktenskapsförordet ska innehålla, finns det vissa villkor som är ogiltiga. Om en ogiltig bestämmelse finns med innebär det att egendomen inte är enskild egendom utan giftorättsgods.

Här nämns några av de vanligaste ogiltiga bestämmelserna.

  1. Ett äktenskapsförord kan inte innehålla olika bestämmelser för olika situationer. Makar kan inte avtala om olika bestämmelser om äktenskapet skulle upphöra genom äktenskapsskillnad eller genom ena makens bortgång.
  2. Det är inte möjligt att bestämma att äktenskapsförordet endast ska gälla för en viss tid, till exempel de första tre åren av äktenskapet.
  3. Det är inte möjligt att bestämma vem som ärver egendomen i ett äktenskapsförord. Om ni vill bestämma vem som ska ärva er efter makes bortgång måste ni upprätta ett testamente.
  4. Ni kan inte ändra vem som äger egendomen. Den som har köpt egendomen äger den och om egendomen är köpt tillsammans äger ni den gemensamt.

Juridiskt korrekt äktenskapsförord

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skrivet i enlighet med äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord ska

  1. upprättas skriftligen
  2. dateras
  3. undertecknas av båda parterna
  4. registreras hos skatteverket

Ett äktenskapsförord behöver inte bevittnas.

För att Skatteverket ska kunna registrera äktenskapsförordet ska det även innehålla ert personnummer. Om ni inte har ett svenskt personnummer räcker det med att ni skriver födelsetid. Skicka äktenskapsförordet i original till Skatteverket. Det kostar 275 kronor att registrera förordet och ni kan betala det genom en insättning på skatteverkets bankgiro eller swish.

Ändra ett äktenskapsförord

Om makar vill göra ändringar i ett äktenskapsförord måste de skriva ett nytt äktenskapsförord och registrera det hos skatteverket. Det ska även vara daterat och underskrivet. På så sätt upphör det tidigare äktenskapsförordet att vara i kraft.

Det räcker alltså inte med att förstöra äktenskapsförordet, utan ett nytt måste registreras. En ändring kan endast göras om båda makarna samtycker till det. Om makarna inte samtycker fortsätter det registrerade äktenskapsförordet att vara gällande. Även om makarna vill upphäva sitt äktenskapsförord så att all egendom blir giftorättsgods måste ett nytt äktenskapsförord skrivas.

Det är därför viktigt att ni från början funderar på hurdant äktenskapsförord ni vill ha ha vilka rättsverkningar det kan få.