äktenskap

Vad är ett äk­ten­skaps­för­ord?

Sophie Suvanto

Vad är ett äktenskapsförord?

När ett äktenskap ingås får båda makarna rätt till den andra makens egendom, egendomen blir så att säga giftorättsgods. Giftorätten innebär dock inte att båda makarna blir ägare till egendomen, utan var make fortsätter att äga det den köpt. Om äktenskapet upplöses ska värdet av egendomen delas lika mellan makarna så att båda makarna får lika mycket. Detta oberoende vem som införskaffat egendomen.

Makar kan undvika detta genom att skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna bestämma vilken egendom som ska utgöra giftorättsgods och vilken egendom som ska vara enskild egendom. Om egendomen är enskild har den andra maken inte rätt till egendomen vid en skilsmässa. Vid dödsfall kan den efterlevande maken ärva den andra makens enskild egendom.

Speciellt om ena maken har en sommarstuga, företag, aktier eller omfattande egendom rekommenderar vi att ni upprättar ett äktenskapsförord. Då undviker ni att den framtida ex-maken har rätt till släktens sommarstuga eller en del av den andre makens företag.

Sambor, eller par i ett samboförhållande, kan inte skriva ett äktenskapsförord. För att undvika att värdet av deras samboegendom delas på hälften vid en separation måste de skriva ett samboavtal.

Ett äktenskapsförord gör det möjligt att ändra på lagens regler om att all egendom ska delas på hälften

När ett äktenskap upplöses, genom dödsfall eller äktenskapsskillnad, ska en bodelning göras. Vid en bodelning delas värdet av makarnas giftorättsgods jämt (50/50) mellan dem. Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom.

Vid en bodelning beräknas först var makes tillgångar och sedan dras skulderna av. Om tillgångarna är fler än skulderna blir makens tillgångar 0 kronor. Tillgångarna kan inte vara på minus. Därefter räknas båda makarnas tillgångar tillsammans och sedan delas de totala tillgångarna på hälften så att båda makarna får lika mycket av giftorättsgodset. Om den ena maken har mera tillgångar än den andra maken måste den förmögnare maken betala en bodelningslikvid (mellanskillnaden) till den make med mindre tillgångar så att båda makarna får hälften av giftorättsgodset.

Om makarna har gjort egendom till enskild egendom ingår den inte i potten som delas på hälften. Därmed kan makarna på förhand bestämma vilken egendom de vill dela på. Många par tycker det är rättvist att dela på egendom de förvärvat under äktenskapet men vill inte att en framtida ex-make ska ha rätt till arv och aktier.

Äktenskapsförord vid dödsfall

Äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen, men påverkar värdet av egendomen som ingår i kvarlåtenskapen och vilken egendom som arvingarna har rätt till.

Om makarna inte har ett äktenskapsförord hälftendelas all egendom och arvingarna har rätt till hälften.

Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods.

Vid dödsfall av en make som var gift ärver den efterlevande maken före gemensamma barn. Den efterlevande maken ärver också enskild egendom. Om den först avlidne maken har särkullbarn har särkullbarnen rätt att få sitt arv genast när den egna föräldern har gått bort. Detta betyder att om det endast finns särkullbarn ärver de hela kvarlåtenskapen och efterlevande maken ärver inget.

Om makarna vill påverka arvsordningen och bestämma vem som ska ärva dem och vad de ska få i arv måste de skriva ett testamente. Genom att både upprätta ett testamente och ett äktenskapsförord kan makar påverka vem som ärver samt vilken egendom som kan ärvas.

Hur skriver man ett äktenskapsförord?

Vem som helst kan skriva ett äktenskapsförord. Ni kan göra det själv, hos en advokatbyrå eller genom Aatos digitala tjänst. Ni hittar även en och annan gratis mall online, men eftersom innehållet i äktenskapsförordet är baserat på varje unikt par är en mall sällan tillräcklig. Vi på Aatos har också en gratis mall som ni kan använda er av om ni vill se ett exempel på hur ett äktenskapsförord kan skrivas. Det är viktigt att själva innehållet är korrekt så att det är juridiskt bindande och så att det blir så som ni har tänkt er.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skrivet i enlighet med äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord ska

  1. upprättas skriftligen
  2. dateras
  3. undertecknas av båda parterna
  4. registreras hos skatteverket

Ett äktenskapsförord behöver inte bevittnas.

För att Skatteverket ska kunna registrera äktenskapsförordet ska det även innehålla ert personnummer. Om ni inte har ett svenskt personnummer räcker det med att ni skriver födelsetid. Skicka äktenskapsförordet i original till Skatteverket. Det kostar 275 kronor att registrera förordet och ni kan betala det genom en insättning på skatteverkets bankgiro eller swish.

Ett äktenskapsförord gäller tidigast från och med äktenskapets ingående, om det ges in till skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. Ett äktenskapsförord kan även skrivas under äktenskapets gång, då gäller det från och med den dag då det ges in till skatteverket.

Ändra ett äktenskapsförord

Om makar vill göra ändringar i ett äktenskapsförord måste de skriva ett nytt äktenskapsförord och registrera det hos skatteverket. Det ska även vara daterat och underskrivet. På så sätt upphör det tidigare äktenskapsförordet att vara i kraft.

Det räcker alltså inte med att förstöra äktenskapsförordet, utan ett nytt måste registreras. En ändring kan endast göras om båda makarna samtycker till det. Om makarna inte samtycker fortsätter det registrerade äktenskapsförordet att vara gällande. Även om makarna vill upphäva sitt äktenskapsförord så att all egendom blir giftorättsgods måste ett nytt äktenskapsförord skrivas.

Det är därför viktigt att ni från början funderar på hurdant äktenskapsförord ni vill ha ha vilka rättsverkningar det kan få. Därför rekommenderar vi inte heller användningen av en gratis mall eller gratis exempel från internet eftersom det aldrig är gjort för varje unik familj. Hos Aatos har vi tagit alla olika situationer i beaktande och det är lätt och enkelt att skriva ett äktenskapsförord hemifrån online.

Ogiltiga bestämmelser i ett äktenskapsförord

Även om makar själva får välja vad äktenskapsförordet ska innehålla, finns det vissa villkor som är ogiltiga. Om en ogiltig bestämmelse finns med innebär det att egendomen inte är enskild egendom utan giftorättsgods.

Här nämns några av de vanligaste ogiltiga bestämmelserna.

  1. Ett äktenskapsförord kan inte innehålla olika bestämmelser för olika situationer. Makar kan inte avtala om olika bestämmelser om äktenskapet skulle upphöra genom äktenskapsskillnad eller genom ena makens bortgång. Det är alltså inte möjligt att avtala att egendomen utgör giftorättsgods vid ena makens bortgång, men att egendomen är enskild om äktenskapet upphör genom äktenskapsskillnad.
  2. Det är inte möjligt att bestämma att äktenskapsförordet endast ska gälla för en viss tid, till exempel de första tre åren av äktenskapet. Ni kan inte heller bestämma att egendomen övertiden ska gå från att vara enskild till att vara giftorättsgods.
  3. Det är inte möjligt att bestämma vem som ärver egendomen i ett äktenskapsförord. Om ni vill bestämma vem som ska ärva er efter makes bortgång måste ni upprätta ett testamente.
  4. Ni kan inte ändra vem som äger egendomen. Den som har köpt egendomen äger den och om egendomen är köpt tillsammans äger ni den gemensamt. I ett äktenskapsförord kan ni inte ändra på detta.