äktenskap

Vad in­ne­bär äk­ten­skap ju­ri­diskt? 

Sophie Suvanto

Vid en vigsel går ni inte bara från att vara ett par till att vara makar det innebär även en del juridiska förändringar. Nedan behandlas äktenskapets juridiska betydelse.

De saker som nämnas här gäller för makar och personer i registrerat partnerskap. Det gäller inte för sambor!


1. Vad händer med egendom när man gifter dig?

Er egendom blir giftorättsgods när ni gifter er. Att egendom blir giftorättsgods betyder att när ett äktenskap upphör delas värdet av egendomen jämt (50/50) mellan er. Ett äktenskap kan upplösas genom skilsmässa eller genom dödsfall.

All egendom blir giftorättsgods efter vigseln. Även sommarstuga, företag, arv och aktier som endast den ena maken äger lika delas mellan er.

Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom. Ni kan i ett äktenskapsförord bestämma vilken egendom som ska vara enskild egendom och som inte beaktas vid en bodelning.


Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord gäller från det att ni skrivit och registrerat det till att efter skilsmässa och dödsfall. Det kan dock ha betydelse långt efter skilsmässan och dödsfallet. Det finns inget utsatt tid för när det inte mera har betydelse.2. Ni ansvarar inte för varandras skulder, men skulder påverkar vid skilsmässa

Huvudregeln är att var make ansvarar för sin egen skuld.

Men skulder beaktas vid en skilsmässa om ni inte har gjort all egendom till enskild egendom i ett äktenskapsförord. En bodelning görs vid äktenskapets upplösning för att reda ut vem som äger vilken egendom.

Vid en bodelning beräknas först var makes tillgångar och sedan dras skulderna av. Om tillgångarna är fler än skulderna blir makens tillgångar 0 kronor. Tillgångarna kan inte vara på minus. Därefter räknas båda makarnas tillgångar tillsammans och sedan delas de totala tillgångarna på hälften så att båda makarna får lika mycket av giftorättsgodset. Om den ena maken har mera tillgångar än den andra maken, måste den förmögnare maken betala mellanskillnaden till den make med mindre tillgångar så att båda makarna får hälften av giftorättsgodset.

Detta betyder att skulderna beaktas vid en bodelning om skulden hör ihop med egendom som är giftorättsgods.


Exempel. Jenny och Jens har ansökt om skilsmässa och har inte ett äktenskapsförord. Jenny har 400 000 kronor vid tidpunkten för äktenskapsskillnaden. Jens har 800 000 kronor och en skuld på 900 000 kronor.


Jennys totala tillgångar: 400 000 kronor


Jens totala tillgångar: 0 kronor


Sammanlagda tillgångar: 400 000 kronor


Jenny och Jens har båda rätt till 200 000 kronor. Jenny måste betala 200 000 kronor till Jens.


3. Underhållsskyldighet mellan makar under äktenskapet

Svensk lag kräver att makarna tar ansvar för den gemensamma ekonomin och hemmets sysslor. Detta innebär att ena maken kan ansvara för ekonomi och den andra för hemmet. Makarna är skyldiga att berätta för varandra om familjens ekonomi och bidra till att den andra maken kan försörja sig. Om den ena maken inte kan försörja sig är den andra maken skyldig att sörja för den andra makens personliga behov. Om makarna har gemensamma barn är båda skyldiga att försörja för barnens underhåll.


En brudgum hjälper den andra brudgummen med blomman före vigseln


4. Äktenskap och arv

Om ni har gemensamma barn ärver ni varandra. De gemensamma barnen har rätt till arv först när ni båda gått bort. Särkullbarn (barn från tidigare förhållande) har dock rätt att få sitt arv direkt vid den egna förälderns bortgång.

Om ni endast har särkullbarn ärver ni inte varandra. Endast genom att skriva ett testamente kan ni ärva varandra.

Ett äktenskapsförord kan påverkar värdet av den egendom som ingår i kvarlåtenskapen och vilken egendom som arvingarna har rätt till. Detta eftersom arvingar endast har rätt att ärva det den avlidne maken ägde och i ett äktenskapsförord kan ni bestämma exakt vad som ska utgöra den avlidne makens egendom.

Genom att ett äktenskapsförord kan ni se till att den efterlevande inte får egendom som sedan går till dennes särkullbarn.

Läs mer om barns rätt till arv.5. Äktenskap och testamente

Om ni vill påverka arvsordningen och bestämma vem som ska ärva och vad de ska få i arv måste ni skriva ett testamente.

Genom att både upprätta ett testamente och ett äktenskapsförord kan ni påverka framtida arv. I ett testamente bestämmer ni vem som ärver och i ett äktenskapsförord vilken egendom som kan ärvas.

I ett testamente är det även möjligt att bestämma att gemensamma bart har rätt till arv genast och inte först när den efterlevande maken gått bort.


Kan man skriva äktenskapsförord efter bröllop?

Ja, ni kan skriva äktenskapsförord efter bröllopet. Det har ingen betydelse om ni skriver det före eller efter vigseln. Det är previs lika bra, korrekt och bindande. Det enda viktiga är att ni skrivit det och registrerar det före ni ansöker om skilsmässa. Om det inte registrerats när ni ansöker om skilsmässa gäller äktenskapsförordet inte och er egendom fördelas enligt lagen.


Läs om skilsmässa utan äktenskapsförord.

5 si­tu­a­tio­ner där en skils­mäs­sa kan ru­i­ne­ra dig och var­för äk­ten­skaps­för­ord är lös­ning­en.brud och man håller hand i hand