äktenskap

Vad in­ne­bär äk­ten­skap ju­ri­diskt? 

Sophie Suvanto

Vid en vigsel blir ett par inte endast makar utan deras juridiska förhållande förändras också. Nedan behandlas äktenskapets familjejuridiska betydelse.

Dessa saker gäller såklart också för samkönade äktenskap, registrerat partnerskap och alla hbtq par.

1. Makarnas egendom blir giftorättsgods

Att egendom blir giftorättsgods betyder att när ett äktenskap upphör delas värdet av egendomen jämt (50/50) mellan makarna. Detta gäller inte för sambon! Ett äktenskap kan upplösas genom skilsmässa eller genom dödsfall.

All egendom blir giftorättsgods efter vigseln. Även sommarstuga, företag, arv och aktier som endast den ena maken äger lika delas mellan makarna.

Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom. Makarna kan i ett äktenskapsförord bestämma vilken egendom som ska vara enskild egendom och som inte beaktas vid en bodelning vid separation eller efter dödsfall.

I ett äktenskapsförord kan all eller viss egendom göras till enskild egendom.

Ett äktenskapsförord kan skrivas före vigseln eller efter att giftermålet ingåtts. (Blivande) makar kan skriva äktenskapsförord själv, hos en jurist eller online hos Aatos. Om ni väljer att skriva det själv kan ni göra det med hjälp av Aatos gratis mall eller exempel. Det är dock lika lätt att göra det online hos Aatos och det tar 15 minuter. Dessutom kan ni vara säkra på att det blir som ni tänkt er.

För att ert äktenskapsförord ska bli giltigt måste det registreras hos Skatteverket.

2. Makar ansvarar inte för varandras skulder

Huvudregeln är att var make ansvarar för sin egen skuld.

Dock beaktas skulder i en bodelning om makarna inte har gjort all egendom till enskild egendom i ett äktenskapsförord. En bodelning görs vid äktenskapets upplösning för att reda ut vem som äger vilken egendom.

Vid en bodelning beräknas först var makes tillgångar och sedan dras skulderna av. Om tillgångarna är fler än skulderna blir makens tillgångar 0 kronor. Tillgångarna kan inte vara på minus. Därefter räknas båda makarnas tillgångar tillsammans och sedan delas de totala tillgångarna på hälften så att båda makarna får lika mycket av giftorättsgodset. Om den ena maken har mera tillgångar än den andra maken, måste den förmögnare maken betala mellanskillnaden till den make med mindre tillgångar så att båda makarna får hälften av giftorättsgodset.

Detta betyder att skulderna beaktas vid en bodelning om skulden hör ihop med egendom som är giftorättsgods.

Exempel. Jenny och Jens har ansökt om skilsmässa och har inte ett äktenskapsförord. Jenny har 400 000 kronor vid tidpunkten för äktenskapsskillnaden. Jens har 800 000 kronor och en skuld på 900 000 kronor.

Jennys totala tillgångar: 400 000 kronor
Jens totala tillgångar: 0 kronor
Sammanlagda tillgångar: 400 000 kronor

Jenny och Jens har båda rätt till 200 000 kronor. Jenny måste betala 200 000 kronor till Jens.

3. Underhållsskyldighet mellan makar under äktenskapet

Svensk lag kräver att makarna tar ansvar för den gemensamma ekonomin och hemmets sysslor. Detta innebär att ena maken kan ansvara för ekonomi och den andra för hemmet. Makarna är skyldiga att berätta för varandra om familjens ekonomi och bidra till att den andra maken kan försörja sig. Om den ena maken inte kan försörja sig är den andra maken skyldig att sörja för den andra makens personliga behov. Om makarna har gemensamma barn är båda skyldiga att försörja för barnens underhåll.

4. Äktenskap och arv

Om makarna har gemensamma barn ärver makar varandra. De gemensamma barnen har rätt till arv först när båda makarna gått bort. Särkullbarn (barn från tidigare äktenskap och förhållanden) har dock rätt att få sitt arv direkt vid den egna förälderns bortgång.

Om makarna endast har särkullbarn ärver makarna inte varandra. Endast genom att skriva ett testamente kan makar ärva varandra.

Ett äktenskapsförord kan påverkar värdet av den egendom som ingår i kvarlåtenskapen och vilken egendom som arvingarna har rätt till. Detta eftersom arvingar endast har rätt att ärva det den avlidne maken ägde och i ett äktenskapsförord kan makar bestämma exakt vad som ska utgöra den avlidne makens egendom.

Genom att ett äktenskapsförord kan makarna se till att den efterlevande maken inte får egendom som sedan går till dennes (framtida) särkullbarn.

5. Äktenskap och testamente

Om makarna vill påverka arvsordningen och bestämma vem som ska ärva dem och vad de ska få i arv måste de skriva ett testamente.

Genom att både upprätta ett testamente och ett äktenskapsförord kan makar påverka framtida arv. I ett testamente bestämmer de vem som ärver och i ett äktenskapsförord vilken egendom som kan ärvas.

I ett testamente är det även möjligt att bestämma att gemensamma bart har rätt till arv genast och inte först när den efterlevande maken gått bort.

Hos Aatos får ni kostnadsfritt hjälp

Om det är något ni funderar på kan ni alltid vara i kontakt med vår kundtjänst som hjälper med både juridiska och tekniska frågor. Våra jurister finns alltid nära till hands.