bouppteckning

Skat­te­ver­ket boupp­teck­ning

Sophie Suvanto

En bouppteckning är ett dokument som anger den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Bouppteckningen visar även vem som är dödsbodelägare.

Om den avlidne var gift eller sambo ska även partnerns tillgångar och skulder antecknas.

Utan en bouppteckning är det inte möjligt att företräda boet. Det är därmed inte möjligt att avsluta bankkonton, sälja fastighet eller bostadsrätt eller söka lagfart.

Måste en bouppteckning göras?

En bouppteckning måste göras i enlighet med ärvdabalken.

Endast om dödsboet inte har tillräckligt med tillgångar för att betala begravningskostnader kan det vara tillåtet att inte göra en bouppteckning. Då kan det räcka med att göra en dödsboanmälan till Socialkontoret i den avlidnes hemkommun.

När ska bouppteckningen skickas till skatteverket?

Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom en månad från att bouppteckningen upprättades.

Om dödsbodelägarna märker att det kommer ta längre än vad som är tillåtet att skicka in bouppteckningen kan de ansöka om anstånd hos Skatteverket.

När bouppteckningen kommit till skatteverket kontrollerar skatteverket att all information som behövs finns med. Om någon uppgift fattas kan Skatteverket be om komplettering, annars registreras bouppteckningen av handläggaren.

Var kan man se och få en kopia på bouppteckningar?

Det är möjligt att beställa en bouppteckning från Skatteverket om den är registrerad från och med 1.7.2001. Om bouppteckningen är registrerad före det kan de beställas från riksarkivet.

Vad ska vara med i en bouppteckningen?

Bouppteckningen ska innehålla uppgifter om den avlidna, vem som är arvingar och testamentstagar, den avlidnes tillgångar och skulder (anteckna även försäkringar med förmånstagarförordnande). Bouppteckningen ska även ange vem som varit förrättningsmän och bouppgivare (bouppgivare är den som känner till boet bäst, vanligen efterlevande make eller registrerad partner).

När bouppteckningen skickas till Skatteverket ska den innehålla:

  • Bouppteckningen i original
  • Vidimerad kopia av bouppteckningen (minst en person ska intyga att kopian stämmer överens med originalet).
  • Bestyrkt kopia eller original testamente, kallelsebrev till bouppteckningsförrättningen och bevis på arvsavstående
  • Fullmakt i original om det finns en aktuell fullmakt

Kan dödsbodelägare göra bouppteckning?

Ja, dödsbodelägarna kan själv göra bouppteckningen. Då är det bara att fylla i Skatteverkets blankett och skicka in den till Skatteverket senast inom fyra månader från dödsfallet.

Det är även möjligt att göra det hos en jurist, advokatbyrå eller en begravningsbyrå.