framtidsfullmakt

Fram­tids­full­makt mall

Sophie Suvanto

Här finns de allmänna reglerna för framtidsfullmakt och längst ner hittar du en gratis mall för framtidsfullmakt.

Behöver du en framtidsfullmakt?

Vad finns det för allternativ till framtidsfullmakt?

Var finns blankett för framtidsfullmakt?

Nedan kan du se en blankett för framtidsfullmakt. Använd framtidsfullmakten som ett exempel men anpassa den till din situation. Kontrollera även att du uppfyller alla juridiska formkrav när du skriver framtidsfullmakten.


Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

Den som skriver en framtidsfullmakt kallas för fullmaktsgivare. Fullmaktsgivaren måste vara minst 18 år och kunna ta hand om sina egna angelägenheter. Fullmaktsgivaren måste alltså ha rättshandlingsförmåga och förstår betydelsen av en framtidsfullmakt.


Kan en dement person skriva framtidsfullmakt?

Lagen kräver att den som upprättar en framtidsfullmakt kan ta hand om sina egna angelägenheter.  Att en person är dement kan påverka en persons möjlighet att ta hand om sina egna angelägenheter och därmed kan demens påverka om framtidsfullmakten är giltig eller inte.

Hovrätten har dock år 2015 i mål T 5440-14 ansett att en person som hade Alzheimers kunde skriva en fullmakt eftersom personen var medveten om betydelsen av fullmakten. Det betyder att demens och andra minnessjukdomar inte nödvändigtvis innebär att framtidsfullmakten är ogiltig. Vi rekommenderar dock starkt att alla skulle upprätta en framtidsfullmakt i god tid före den behövs eftersom den då alldeles säkert är giltig.Hur skriver man framtidsfullmakt?

I en framtidsfullmakt är det möjligt att ange att en företrädare du själv valt i framtiden ska ha rätt att företräda dig om du inte längre kan ta hand om dina egna angelägenheter.

Framtidsfullmakter kan gälla personliga och ekonomiska angelägenheter.

Personliga angelägenheter är t.ex. att kontakta sjukvård och myndigheter och fatta beslut om anpassat boende (såsom äldrevård).

Ekonomiska angelägenheter är att sköta dina bankärenden, kontakta försäkringsbolag och sköta försäkringsärenden, betala räkningar och hyra och stänga av konton du inte längre behöver.

Vad en fullmaktshavare inte kan göra:

  • Använda fullmaktsgivarens internetbank och kontokort
  • Fatta beslut om sjukvård och tandvård
  • Fatta personliga beslut såsom skriva testamente, erkänna faderskap och ingå äktenskap. Skriv testamente i tid!


Hur teckna framtidsfullmakt?

Du kan skriva en framtidsfullmakt själv, vända dig till en jurist eller använda dig av en juridisk onlinetjänst som är uppbygd av jurister. En mall är gratis men eftersom den inte känner till din situation kan du inte veta om något villkor fattas eller om den verkligen är juridiskt korrekt.

Hos en jurist blir det korrekt men det tar länge och är väldigt dyrt. Du måste både boka tid och besöka ett kontor.

Genom att använda dig av en juridisk onlinetjänst kan du vara säker på att dokumentet är anpassat för dig, att det är billigt och att det är juridiskt korrekt. Tjänsten fungerar genom att du svarar på enkla frågor och på så sätt kartlägger tjänsten din situation och dina önskemål och sedan upprättas en framtidsfullmakt som är just anpassad för dig. Om du behöver hjälp har du direkt tillgång till en jurist.


Vad innehåller en framtidsfullmakt?

Här är några saker du ska tänka på om du skriver en framtidsfullmakt själv.

Vem ska vara fullmaktshavare?

Fundera noggrant på vem du väljer som fullmaktsgivare och om du vill utse en eller flera. Vi rekommenderar att du utser minst två stycken.


Finns det en intressekonflikt?

Om fullmaktshavaren är din anhöriga kan det finnas situationer där fullmaktshavaren inte kan företräda dig på grund av en intressekonflikt. Till exempel om du och fullmaktshavaren är med i samma dödsbo eller om fullmaktshavaren vill köpa egendom som hen säljer på dina vägnar är ni intressekonflikt och fullmaktshavaren kan inte representera dig. I din fullmakt kan du ange att en person som du inte är släkt med ska företräda dig om den egentliga fullmaktshavaren är i intressekonflikt.


Vill du utse en granskare?

I fullmakt kan du ange att en person ska fungera som granskare. Granskaren kollar att fullmaktshavaren företräder dig i enlighet med lagen samt dina anvisningar i fullmakten. Om du inte utser en granskare kan din make, sambo, barn och barnbarn samt övriga nära släktingar årligen be att fullmaktshavaren ska lämna en årlig rapport över sitt uppdrag.

Om du utser en granskare kan du även ange att hen ska ha rätt att återkalla fullmakten.


Vilka ärenden ska fullmakten gälla?

Ska fullmakten gälla dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter.


Har fullmaktshavaren rätt att ge gåvor?

Enligt lagen kan fullmaktshavaren ge personliga presenter till dina nära anhöriga på högtids- och bemärkelsedagar. Fullmaktshavaren kan inte ge presenter till sig själv om du inte anger det i fullmakten.


Vem bestämmer när fullmakten träder ikraft?

Ska fullmaktshavaren eller en domstol bestämma när fullmakten börjat gälla? Om du inte skriver något specifikt bestämmer fullmaktshavaren när fullmakten träder i kraft.


Har fullmaktshavaren rätt till ett arvode?

Vill du att fullmaktshavaren ska kompenseras för det jobb hen gör? Ange det i fullmakten, ange även en årlig summa.


Ska fullmakten upphör vid din bortgång?

Ange I fullmakten om den ska uppgöra eller fortsätt att vara i kraft när du avlider. Om den fortsätter att vara i kraft kan fullmaktshavaren avsluta pågående affärer etc.


Hur skrivs en korrekt framtidsfullmakt?

Kontrollera noggrant att fullmakten är juridiskt korrekt om du skriver den själv. Det ska framgå

  • Vem som är fullmaktsgivare
  • Vem som är fullmaktshavare
  • Vilka ärenden fullmakten avser
  • Övriga villkor som fullmakten gäller för
  • Den ska vara skriftlig och daterad
  • Undertecknad av två ojäviga vittnen.


Var ska framtidsfullmakten förvaras?

Det fins inget krav på att framtidsfullmakten förvaras på ett specifikt ställe. Du kan förvara den där du förvarar andra viktiga papper. Vi rekommenderar även att du ger ett exemplar av framtidsfullmakten till samtliga fullmaktshavare så att de vet vad som gäller om den skulle behövas.


Hur formulerar man en framtidsfullmakt?

Det finns inget krav på att en framtidsfullmakt formuleras på ett specifikt sätt. Så länge lagens formkrav är uppfyllda och det framgår att det är en framtidsfullmakt kan du skriva den så som du vill. Var dock klar och tydlig.


Framtidsfullmakt gifta

Om gifta makar eller sambor vill skriva framtidsfullmakt måste de skriva två stycken även om de vill utse varandra som fullmaktshavare. Det är inte möjligt att skriva en framtidsfullmakt för två personer, var person måste skriva en egen fullmakt.


Hur skriver man en fullmakt mall?

Nedan finns två stycken mallar på framtidsfullmakt. I den första mallen har en  fullmaktshavare utsetts och i den andra mallen har flera subsidiära fullmaktshavare utsetts. Använd endast mallen som ett exempel och kopiera inte rakt av eftersom det inte kommer att passa din unika situation.

Om du inte vill skriva en framtidsfullmakt själv kan du även göra en framtidsfullmakt online på 10 minuter hos Aatos. Juridiskt korrekt och du behöver inte fundera på vilka villkor som passar din situation, tjänsten kartlägger allt för dig.


Framtidsfullmakt gratis mall

Mall 1: en fullmaktshavare


FRAMTIDSFULLMAKT


Fullmaktsgivare
Lars Andersson


Fullmakthavare
Svea Andersson


Förordnande

Svea Andersson har rätt att företräda mig och bevaka min rätt i samtliga personliga och ekonomiska ärenden då jag inte längre kan göra det själv.

Svea Andersson ska årligen få 20 000 kronor som arvode för det uppdrag hon gör.

Vid min bortgång ska fullmakten upphöra att gälla.


Ort och datum

11.07.2021 Göteborg


[Namnteckning]
Lars Andersson


Vi förkunnar härmed att Lars Andersson självständigt skrivit under denna framtidsfullmakt. Vi noterar även att Lars Andersson har upprättat fullmakten med fri vilja och förstår innebörden av fullmakten.


[Namnteckning]
Erik Svensson
831212-1234
Tandläkare
Göteborg


[Namnteckning]
Emilia Svensson
891016-1234
Trubadur
GöteborgMall 2: flera fullmaktshavare


FRAMTIDSFULLMAKT


Fullmaktsgivare
Lars Andersson


Fullmaktshavare
Svea Andersson
Karin Karlsson


Förordnande

Svea Andersson har rätt att företräda mig och bevaka min rätt i personliga och ekonomiska ärenden då jag inte längre kan göra det själv.

Karin Karlsson är ställföreträdande fullmaktshavare om Svea Andersson inte kan ta emot uppdraget eller tillfälligt inte kan utföra uppdraget. Karin Karlsson är även fullmaktshavare i situationer där Svea Andersson är jävig.

Fullmaktshavaren har rätt att sälja min bostadsrätt och köpa en ny.

Fullmaktshavaren har rätt att ge personliga presenter till nära anhöriga på bemärkelsedagar och andra högtidsdagar.

Fullmaktshavaren ska bestämma när fullmakten träder i kraft.


Ort och datum

11.07.2021 Göteborg
[Namnteckning]
Lars Andersson


Vi förkunnar härmed att Lars Andersson självständigt skrivit under denna framtidsfullmakt. Vi noterar även att Lars Andersson har upprättat fullmakten med fri vilja och förstår innebörden av fullmakten.


[Namnteckning]
Erik Svensson
831212-1234
Tandläkare
Göteborg


[Namnteckning]
Emilia Svensson
891016-1234
Konstnär
GöteborgHur mycket kostar en framtidsfullmakt?

Vad en framtidsfullmakt kostar jos en jurist varierar. Priset är vanligen endast ett minimipris och det verkliga priset klarnar först när du får den slutliga fakturan i brevlådan.

Här är en lista på vad framtidsfullmakter kostar hos en jurist.

Jurist 1: 1895 kr

Jurist 2: 2000 kr

Jurist 3: 3499 kr

Jurist 4: 3500 kr

Jurist 5: 3900 kr

Jurist 6: 4600 kr

Man som sitter på en bänk i en solig park