framtidsfullmakt

Fram­tids­full­makt blan­kett och gra­tis mall

Sophie Suvanto

I den här artikeln kan du läsa om vad en framtidsfullmakt är, kostand, vem som kan företräda dig, villkor som kan tas med, vad som krävs för att fullmakten ska vara juridiskt giltig och vad du ska tänka på när du skriver din fullmakt.

Längst ner i artikeln hittar du två mallar och exempel på hur en fullmakt kan skrivas.

Vem kan skriva en Framtidsfullmakt?

Fullmaktsgivaren måste vara minst 18 år och kunna ta hand om sina egna angelägenheter.

Vem kan vara fullmaktshavare och företräda dig?

Fullmaktshavaren måste vara över 18 år och en fysisk person, ett företag kan inte vara fullmaktshavare. Utse en person du har förtroende för och litar på,

Du kan utse en fullmaktshavare eller flera. Vi rekommenderar att våra kunder utser minst två stycken fullmaktshavare så att om den ena inte kan ta emot eller fortsätta uppdraget finns det en annan person som kan hoppa in.

När du utser flera fullmaktshavare kan du välja om de ska fatta beslut:

  • Tillsammans: alla beslut ska fattas enhälligt av samtliga fullmaktshavare.
  • Var för sig: fullmaktshavarna måste inte rådfråga varandra före de företräder dig och alla har rätt att företräda dig.
  • Subsidiärt: fullmaktshavarna företräder dig i turordning och är alternativa fullmaktshavare. Endast om den första fullmaktsgivaren inte kan ta emot eller fortsätta uppdraget blir nästa person fullmaktshavare.

Hur skriver man framtidsfullmakt?

I en framtidsfullmakt är det möjligt att ange att en företrädare du själv valt i framtiden ska ha rätt att företräda dig om du inte längre kan ta hand om dina egna angelägenheter.

Framtidsfullmakter kan gälla personliga och ekonomiska angelägenheter.

Personliga angelägenheter är t.ex. att kontakta sjukvård och myndigheter och fatta beslut om anpassat boende (såsom äldrevård).

Ekonomiska angelägenheter är att sköta dina bankärenden, kontakta försäkringsbolag och sköta försäkringsärenden, betala räkningar och hyra och stänga av konton du inte längre behöver.

Vad en fullmaktshavare inte kan göra:

  • Använda fullmaktsgivarens internetbank och kontokort
  • Fatta beslut om sjukvård och tandvård
  • Fatta personliga beslut såsom skriva testamente, erkänna faderskap och ingå äktenskap. Skriv testamente i tid!

Vad kostar det att skriva Framtidsfullmakt?

Hos Aatos kostar det 850 kronor att göra en framtidsfullmakt, det är fråga om ett fast pris och i priset ingår gratis juridisk rådgivning via chatt och e-post.

Vart skickar man Framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ska inte skickas eller registreras någonstans. Det finns ingen myndighetskontroll, ingen myndighet kontrollerar fullmakten. Systemet bygger på att fullmakstgivaren själv har rätt att utse vem som ska företräda denne och den som utsetts får sedan göra vad som står i fullmakten.

Framtidsfullmakten kommer i kraft när den som skrivit fullmakten på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Om du återfår din beslutsförmåga har fullmaktsgivaren inte rätt att företräda dig.

Det är viktigt att förvara fullmakten på en säker och trygg plats så att den säkert hittas när den behövs. Vi rekommenderar att du ger en kopia till fullmaktshavaren och berättar var du förvara originalhandlingen, t.ex. vid bankärenden kan banken kräva att få se originalet.

Att tänka på när du skriver fullmakten

Här är några saker du ska tänka på när du skriver fullmakten.

Val av fullmaktshavare

Fundera noggrant på vem du väljer som fullmaktsgivare och om du vill utse en eller flera. Vi rekommenderar att du utser minst två stycken.

Intressekonflikt

Om fullmaktshavaren är din anhöriga kan det finnas situationer där fullmaktsgivaren inte kan företräda dig pga. jäv. Till exempel om du och fullmaktshavaren är med i samma dödsbo eller om fullmaktshavaren vill köpa egendom som hen säljer på dina vägnar. I fullmakt kan du ange att en person som du inte är släkt med ska företräda dig om den egentliga fullmaktshavaren är jävig.

Granskare

I fullmakt kan du ange att en person ska fungera som granskare. Granskaren kollar upp att fullmaktshavaren företräder dig i enlighet med lagen samt dina anvisningar i fullmakten. Om du inte utser en granskare kan din make, sambo, barn och barnbarn samt övriga nära släktingar årligen be att fullmaktshavaren ska lämna en årlig rapport över sitt uppdrag.

Om du utser en granskare kan du även ange att hen ska ha rätt att återkalla fullmakten.

Vilka ärenden ska fullmakten gälla

Ska fullmakten gälla dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter.

Har fullmaktshavaren rätt att ge gåvor

Enligt lagen kan fullmaktshavaren ge personliga presenter till dina nära anhöriga på högtids- och bemärkelsedagar. Fullmaktshavaren kan inte ge presenter till sig själv om du inte anger det i fullmakten.

Vem bestämmer när fullmakten börjar gälla

Ska fullmaktshavaren eller en domstol bestämma när fullmakten börjat gälla. Om du inte skriver något specifikt bestämmer fullmaktshavaren när fullmakten träder i kraft-

Har fullmaktshavaren rätt till ett arvode

Vill du att fullmaktshavaren ska kompenseras för det jobb hen gör? Ange det i fullmkaten, ange även en årlig summa.

Ska fullmakten upphör vid din bortgång

Ange I fullmakten om den ska uppgöra eller fortsätt att vara i kraft när du avlider. Om den fortsätter att vara i kraft kan fullmaktshavaren avsluta pågående affärer etc.

Juridikt korrekt

Kontrollera noggrant att fullmkaten är juridiskt korrekt om du skriver den själv. Det ska framgå

Framtidsfullmakt gratis mall och blankett

Mall 1: en fullmaktshavare

FRAMTIDSFULLMAKT

Fullmaktsgivare
Lars Andersson

Fullmaktstagare
Svea Andersson

Förordnande

Svea Andersson har rätt att företräda mig och bevaka min rätt i samtliga personliga och ekonomiska ärenden då jag inte längre kan göra det själv.

Svea Andersson ska årligen få 20 000 kronor som arvode för det uppdrag hon gör.

Vid min bortgång ska fullmakten upphöra att gälla.

11.07.2021 Göteborg

[Namnteckning]
Lars Andersson

Vi förkunnar härmed att Lars Andersson självständigt skrivit under denna framtidsfullmakt. Vi noterar även att Lars Andersson har upprättat fullmakten med fri vilja och förstår innebörden av fullmakten.

[Namnteckning]
Erik Svensson
831212-1234
Tandläkare
Göteborg

[Namnteckning]
Emilia Svensson
891016-1234
Trubadur
Göteborg

Mall 2: flera fullmaktshavare

FRAMTIDSFULLMAKT

Fullmaktsgivare
Lars Andersson

Fullmaktstagare
Svea Andersson
Karin Karlsson

Förordnande

Svea Andersson har rätt att företräda mig och bevaka min rätt i personliga och ekonomiska ärenden då jag inte längre kan göra det själv.

Karin Karlsson är ställföreträdande fullmaktshavare om Svea Andersson inte kan ta emot uppdraget eller tillfälligt inte kan utföra uppdraget. Karin Karlsson är även fullmaktshavare i situationer där Svea Andersson är jävig.

Fullmaktshavaren har rätt att sälja min bostadsrätt och köpa en ny.

Fullmaktshavaren har rätt att ge personliga presenter till nära anhöriga på bemärkelsedagar och andra högtidsdagar.

Fullmaktshavaren ska bestämma när fullmakten träder i kraft.

Jag utser Arvid Lindström som granskare.

11.07.2021 Göteborg
[Namnteckning]
Lars Andersson

Vi förkunnar härmed att Lars Andersson självständigt skrivit under denna framtidsfullmakt. Vi noterar även att Lars Andersson har upprättat fullmakten med fri vilja och förstår innebörden av fullmakten.

[Namnteckning]
Erik Svensson
831212-1234
Tandläkare
Göteborg

[Namnteckning]
Emilia Svensson
891016-1234
Konstnär
Göteborg