framtidsfullmakt

Fram­tids­full­makt

Sophie Suvanto

Vad är en framtidsfullmakt?

I en framtidsfullmakt kan du utse en företrädare som får sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter när du inte längre kan ta hand om det själv. Tanken är att genom att skriva en framtidsfullmakt har du möjlighet att själv bestämma vem som ska företräda dig och du livet enklare för dina anhöriga när de direkt har rätt att företräda och stöda dig.

I en framtidsfullmakt anger du vem som får företräda dig i när du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd varaktigt och i huvudsak inte längre kan ta hand om dessa angelägenheter själv.

En framtidsfullmakt är inte endast nödvändig för äldre personer utan för alla svenska medborgare, eftersom det även vid ett plötsligt men varaktigt sjukdomsfall kan behövas en ställföreträdare.

Fullmaktsgivare är den som ger fullmakten. Endast en person kan vara fullmaktsgivare. Om makar eller sambor vill skriva en framtidsfullmakt måste de skriva varsin fullmakt.

Fullmaktshavare är den som företräder och fattar beslut på fullmaktsgivarens vägnar. Det är möjligt att utse flera fullmaktshavare.

Vad händer om du inte har en framtidsfullmakt?

Om du inte har en framtidsfullmakt när du blir beslutsoförmögen utser tingsrätten en företrädare för dig. Du kan inte välja vem det är och du kan inte heller välja vilka beslut denne får och inte får ta.

En företrädare tingsrätten utser är också redovisningsskyldig så företrädaren måste hålla koll på alla utgifter och inkomster och sammanställa allt i en årlig redovisning.

Vad får man göra med en framtidsfullmakt?

Innehållet i fullmakten kan se olika ut. Fullmakten gäller normalt både personliga och ekonomiska angelägenheter. Det är även möjligt att ange att fullmaktshavaren endast får företräda fullmaktsgivaren i personliga eller ekonomiska ärenden, eller endast i specifika ärenden som fullmakten omfattar. Fullmaktshavaren har lojalitetsplikt och ska alltid iaktta och lyssna på fullmaktsgivarens åsikt i de frågor som fullmaktsgivaren förstår.

Personliga angelägenheter omfattar att sörja för fullmaktsgivarens person och privata frågor. Det innebär bl.a. att kontakta vård och myndigheter och se till att fullmaktsgivaren har ett lämpligt boende.

Ekonomiska angelägenheter omfattar bl.a. rätt att ingå hyreskontrakt, betala räkningar, förvalta egendom, sköta försäkringsärenden och bankärenden. Bankärenden innebär bl.a. rätt att göra uttag, öppna konton, betala räkningar, förvalta tillgångar, samt placera pengar. Det är normalt inte möjligt att använda fullmaktsgivarens kontokort och internetbank, men det varierar från bank till bank.

I en framtidsfullmakt är det även möjligt att:

 • Utse flera fullmaktshavare. Du kan ange om de ska utföra uppdraget tillsammans, var för sig eller subsidiärt (alternativa fullmaktshavare).
 • Utse en granskare som granskar uppdraget och har rätt att återkalla fullmakten.
 • Ange om fullmaktshavaren har rätt att sälja ditt hem.
 • Ange om fullmakten ska fortsätta eller inte fortsätta gälla efter din bortgång. Om fullmakten gäller även efter din bortgång får fullmaktshavaren avsluta dina pågående affärer och rättshandlingar.
 • Ange om fullmaktshavaren får ge gåvor som motsvarar din ekonomiska situation till dina anhöriga på bemärkelsedagar.
 • Ange om fullmaktsgivaren har rätt att få ett årligt arvode för det uppdraget.
 • Ange om fullmaktshavaren eller tingsrätten ska avgöra om fullmakten träder i kraft.

Vad får man inte göra med en framtidsfullmakt?

 • Fullmaktshavaren kan inte fatta beslut som gäller sjuk-, hälso- eller tandvård.
 • Fullmaktshavaren kan inte ingå äktenskap, skriva testamente, godkänna faderskap eller fatta beslut i andra liknande frågor.
 • Fullmaktshavaren får normalt inte heller tillgång till fullmaktsgivarens internetbank och kan vanligen inte använda fullmaktsgivarens kontokort. Användningen av internetbank och kontokort beror på var banks egna regler. Det kan vara bra att även upprätta en framtidsfullmakt hos din bank.
 • Fullmaktshavaren inte rätt att ge gåvor eller egendom till sig själv.

Måste en jurist skriva framtidsfullmakt?

En jurist måste inte skriva framtidsfullmakten. Du kan välja att boka tid och besöka en jurist, skriva den själv, använda dig av en mall från internet eller upprätta den hos en juridisk onlinetjänst.

Många olika föreningar, banker och försäkringsbolag erbjuder en gratis mall för att upprätta en framtidsfullmakt, till exempel Aatos egen gratis mall, demensförbundet , spf seniorerna och Parkinson Förbundet. De är vanligtvis lätta att printa ut och fylla i, tyvärr återspeglar de inte alltid den enskilda individens behov och önskemål. Dessutom är det sällan möjligt att ange specifika villkor och det kan vara svårt att veta vad som kan och inte kan inkluderas om du saknar juridisk kunskap. Eftersom en framtidsfullmakt kommer i kraft först när du som skrivit den inte längre kan fatta egna beslut är det bra att du funderar noggrant på vilka villkor som kan tas med och hur exakt du vill upprätta fullmakten och inte bara fyller i en mall.

Fullmaktens formkrav

För att fullmakten ska vara giltig och juridiskt bindande ska fullmakten vara

 • Skriftlig
 • Undertecknad av fullmaktsgivaren
 • Undertecknas av två samtidigt närvarande ojäviga vittnen
 • Det ska framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt
 • Det ska framgå vem som är fullmaktshavare

Vittnen behöver inte känna till innehållet i fullmakten men måste veta att det är fråga om en framtidsfullmakt. Vittnen får inte vara fullmaktshavare och i övrigt gäller samma regler som gäller vid bevittning av testamente. Vittnena ska även ange sin hemvist och yrke när de undertecknar fullmakten.

En framtidsfullmakt kräver inte registrering och är giltig när formkraven uppfyllts. Den aktiveras och börjar gälla först när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd varaktigt och i huvudsak inte längre kan ta hand om de saker framtidsfullmakten omfattar.

Vad kostar en framtidsfullmakt?

Vanligen kostar framtidsfullmakter mellan 1 200 och 4 000 kronor.

Framtidsfullmaktens pris varierar beroende på om du upprättar den hos en jurist, använder en gratis mall eller en juridisk onlinetjänst.

Hur aktiveras en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt börjar gälla när du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd varaktigt och i huvudsak inte längre kan ta hand om de saker framtidsfullmakten omfattar.

I enlighet med lagen om framtidsfullmakter är det fullmaktshavaren som avgör om fullmakten ska aktiveras. Om fullmaktshavaren bedömer att fullmakten ska aktiveras ska han eller hon genast underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens sambo, make och närmaste anhöriga. Fullmaktshavaren kan även hos tingsrätten ansöka om att framtidsfullmakten ska träda i kraft. Det är tingsrätten i den ort där fullmaktsgivaren är folkbokförd som är behöriga att avgöra om fullmakten ska aktiveras eller inte.

I fullmakten kan fullmaktsgivaren ange att tingsrätten ska avgöra om framtidsfullmakten ska börja gälla. Då är det tingsrätten och inte fullmaktshavaren som avgör om fullmakten ska aktiveras.

Kan fullmakten återkallas?

Lagen och systemet bygger på att endast fullmaktsgivaren och en granskare som fullmaktsgivare i fullmakten utsett kan återkalla fullmakten. När fullmakten trätt i kraft har fullmaktsgivaren endast en begränsad möjlighet att återkalla fullmakten.

Om fullmkatsgivaren besluter att fullmakten ska återkallas rekommenderar vi starkt att fullmaktsgivaren meddelar det till fullmaktshavaren och sedan förstår originalhandlingen.

Om fullmakten återkallas, återkallas därmed även tillståndet för fullmaktshavaren att företräda fullmaktsgivaren.

När upphör fullmakten att gälla?

Efter att fullmakten inträtt kan den upphöra att gälla om

 • Fullmaktshavaren bedömer att den inte längre är nödvändig, t.ex. om fullmaktsgivaren skulle återfå medvetandet efter en o
 • En god man eller förvaltare utses
 • Överförmyndarmyndigheten utför en myndighetskontroll och bestämmer att fullmakten ska upphöra
 • Om fullmkatsgivaren satts i konkurs.