sambo

Sam­bo­av­tal mall

Sophie Suvanto

Vad är samboavtal?

Om ni inte har ett samboavtal ska all er samboegendom delas lika mellan er om en av er begär bodelning i enlighet med sambolagens bodelningsregler. Endast genom att skriva ett samboavtal kan ni undvika att egendomen delas. I ett samboavtal kan ni ange att ingen eller endast viss egendom ska delas lika mellan er om förhållandet upphör.

Samboegendom är bostad och bohag som ni köpt för ert gemensamma hushåll. Bohag är till exempel möbler, tv och köksutrustning. Egendom ni hade före ni flyttade ihop är inte samboegendom. Inte heller pengar, aktier, sommarhus eller bil är samboegendom.

Det spelar ingen roll om den ena av er inte vill dela lika på bostad och bohag. Det räcker med att en av er begär bodelning vid en eventuell separation och sedan delas egendomen på hälft.

Är ett samboavtal nyttigt för er?

När kan din sambo få rätt till din bostad?Kan man skriva samboavtal själv?

Ja, ni kan skriva ett samboavtal själv. Lagen kräver inte att samboavtalet skrivs hos en jurist eller advokat.

Om ni vill göra ett samboavtal är det möjligt att använda en gratis mall, besöka en jurist eller upprätta avtalet hos en juridisk onlinetjänst. Fördelen med en mall är att det är gratis, men ni vet inte om mallen är korrekt och passar er situation. Hos en jurist blir det rätt men det tar lång tid och det är dyrt. Hos en juridisk onlinetjänst kan ni vara säkra på att avtalet blir juridiskt korrekt och det är förmånligt. I priset ingår juridisk hjälp och ni kan upprätta avtalet när det passa er bäst. Det är enkelt, snabbt och billigt.

Ett juridiskt korrekt samboavtal är inte alltid ett högklassigt avtal, men ett högklassigt avtal är alltid ett juridiskt korrekt avtal.

Vad innebär sambolagen?


Måste man registrera samboavtal?

Nej, ett samboavtal ska inte registreras. Till skillnad från äktenskapsförord som måste registreras hos Skatteverket blir samboavtal gällande genast när ni bor ihop och har skrivit under det.


Vad ska stå med i avtalet?

För att samboavtalet ska vara juridiskt korrekt ska det vara

  • skriftligt
  • daterat
  • undertecknat av båda samborna

I samboavtalet kan ni ta med följande saker:

  1. Endast viss samboegendom ska ingå i en eventuell bodelningen eller ingen egendom ska ingå i en bodelning. T.ex. kan ni kan välja att bostadsrätten inte ska ingå i en bodelning men att resten av egendomen ska delas lika.
  2. Egendom som en av er får i gåva eller i arv ska inte delas lika
  3. Om ni säljer egendom som inte ska ingå i en bodelning och köper ny egendom för pengarna ska inte heller den nya egendomen ingå i en bodelning.
  4. Vill ni att ert samboavtal ska bevittnas, ni måste inte ha vittnen. Vittnen kan vara bra eftersom den andra parten inte senare kan säga att den inte skrev under frivilligt.
  5. Om en av er har betalat en större kontantinsats för er bostad och ni vill att den som betalat mera ska bli ersatt för den summan måste ni skriva ett skuldebrev och ett samboavtal.

När börjar samboavtal gälla?

Om ni skriver samboavtalet före ni flyttar ihop börjar det gälla från och med dagen ni flyttade ihop. Om ni skriver det när ni redan bor tillsammans gäller det från dagen ni skrev under avtalet.

Även om ni skriver det i efterhand, när ni redan bor ihop, kan ni ange att egendom ni skaffat före ni skrev under avtalet inte ska ingå i en bodelning. Att samboavtalet blir gällande först från och med dagen ni skrev under avtalet innebär endast att samboavtalet inte är gällande om en av er redan hunnit begära bodelning.

Även om de flesta väljer att skriva samboavtal när de inte ens tänker på en eventuell separation är det även många som väljer att skriva ett samboavtal just före de separerar. På så sätt kan de avtala bort sambolagens bodelningsregler och vara säkra på att den andra sambon inte kommer att kräva bodelning av bostad och bohag när de flyttat isär.


Hur länge gäller ett samboavtal?

Det finns ingen specifik dag samboavtalet upphör att gälla. Samboavtalet gäller även när ni flyttat isär eftersom en av er fortfarande kan begär bodelning och bodelningen görs i enlighet med samboavtalet.


Kan man ändra eller upphäva avtalet?

Det är endast möjligt att ändra och upphäva samboavtal genom att skriva ett nytt samboavtal. Ni måste båda gå med på och samtycka till att samboavtalet skrivs, ändras och upphävs.

Om ni vill att all er egendom ska delas lika mellan er måste ni upphäva det tidigare samboavtalet. I det nya sambo anger ni att ni upphäver det tidigare samboavtalet och att all egendom ska ingå i en bodelning. Nedan kan ni se exempel på samboavtal som upphäver ett tidigare samboavtal.

Om ni vill ändra på innehållet i avtalet, exempelvis lägga till en egendom som inte ska ingå i en bodelning, måste ni göra ett nytt avtal där ni anger hur egendomen ska fördelas. I det nya avtalet, börja med att skriva att ni upphäver det tidigare avtalet och ange sedan vad ni vill att ska gälla istället.


Gratis mall

Här är två exempel på hur ett samboavtal kan skrivas.

Det första exemplet är ett samboavtal där endast en bostadsrätten står utanför en bodelning och den andra mallen är exempel på hur ett samboavtal upphävs. Ni kan även göra ett samboavtal online hos Aatos för 580 kronor. Det är juridiskt korrekt, passar er situation och ni behöver inte skriva avtalet själv.


1. Samboavtal mall bostadsrätt ingår inte i en bodelning

Parter

Marie Hansson (12 mars 1982)

Lars Larsson (16 maj 1991)


Avtalsvillkor

Vi, ovannämnda parter, avtalar härmed att sambolagens (2003:376) bodelningsregler inte ska tillämpas på vårt samboförhållande. Bostadsrätten (Bostadsrättsförening: Igelkotten Stockholm) är Marie Hanssons enskilda egendom och ska inte ingå i en bodelning.

All annan egendom som vi i framtiden skaffar eller som vi nu innehar ska vara samboegendom och ska ingå i en bodelning.


Ort och Datum

Uppsala 26.08.2021


Namnteckning

[Namnteckning]

Marie Hansson

[Namnteckning]

Lars Larsson2. Samboavtal mall upphävning av samboavtal

Parter

Sally Olssen (10.07.1953)

Kari Fiske (09.01.1945)


Avtalsvillkor

Vi, ovannämnda parter, upphäver vårt samboavtal av den 17.01.2004 och avtalar härmed att sambolagens (2003:376) bodelningsregler ska tillämpas på vårt samboförhållande. All vår egendom ska ingå i en bodelning.


Ort och Datum

Umeå 15.09.2021

Namnteckning

[Namnteckning]

Sally Olssen


[Namnteckning]

Kari Fiske