sambo

Sam­bo­la­gen

Sophie Suvanto

Vad gäller när man separerar som sambo?

Enligt sambolagen ska samboegendom delas lika mellan parterna om samboförhållandet upphör på grund av en separation eller dödsfall, om en av samborna begär det.

Vid en separation måste begäran om en delning av boet framställas inom ett år från separationen. Om förhållandet upphör genom att ena sambon avlider ska begäran om bodelning framställas senast i samband med bouppteckningen.

Samboegendom är parternas gemensamma bostad och gemensamt bohag. Gemensamt bohag är egendom som har införskaffats för gemensam användning, till exempel möbler, hushållsmaskiner, konst, prydnader, tv och radio. Kläder, hobbyutrustning och liknande föremål är inte samboegendom.

Samboegendomen delas lika oberoende vem som sparat pengarna, vem som köpt egendomen och vem som är egendomens faktiska ägare.

Endast om paret skriver ett samboavtal där de anger hur egendomen ska fördelas om de separerar eller en av dem gått bort delas den gemensamma bostaden och samboegendomen inte på hälften.

När börjar sambolagen att gälla?

Sambolagen börjar gälla när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Om syskon eller vänner bor tillsammans är det inte fråga om ett samboförhållande och sambolagen gäller inte.

Huvudregeln är att paret ska bo ihop sex månader för att det ska vara fråga om ett samboförhållande.

Under vilka omständigheter upphör ett samboförhållande?

Ett samboförhållande upphör om:

  • samborna flyttar isär
  • ena sambon avlider
  • samborna gifter sig, eller om ena sambon gifter sig

Vid både dödsfall och separation har samborna, eller sambon och dödsboet, rätt till hälften av den gemensamma bostaden och hälften av samboegendom. Samboegendom är egendom som anskaffats för gemensam användning. Om samborna gifter sig med varandra ska en bodelning inte göras.

Till skillnad från makar ärver den efterlevande sambon inte den avlidne, om sambor vill ärva varandra måste de upprätta ett testamente.

Vad står det i sambolagen?

I sambolagen står vad som tidigare nämnts i den här artikeln.

Sambolagen anger hur egendom samborna skaffat för gemensam användning och deras gemensamma bostad ska delas mellan dem om samboförhållandet upphör.

Sambolagen anger även vem som är sambon, när samboförhållandet upphör och hur ett samboavtal skrivs.

Ett juridiskt bindande samboavtal ska vara

  • skriftligt
  • undertecknas av samborna eller de blivande samborna

Samboavtalet ska inte registreras utan det blir giltigt när båda (blivande) samborna undertecknat avtalet.

Om samborna vill ändra samboavtalet ska de skriva ett nytt avtal som ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna.