testamente

Reg­ler för tes­ta­men­te

Sophie Suvanto

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

I enlighet med ärvdabalken, för att ett testamente ska vara giltigt ska det vara:

 • Skriftligt
 • Daterat
 • Undertecknat av den som skrivit testamentet (testatorn eller testatorerna)
 • Undertecknat av två ojäviga vittnen

Testatorn eller testatorerna måste vara minst 18 år, om testamentet gäller egendom som testatorn själv förtjänat kan testatorn vara 16 år.

Vittnena måste vara minst 15 år och förstå betydelse av att vittne. Vittnen får inte vara nära anhöriga till testatorn eller till testamentstagare. Här är en lista på vem som får och inte får vara vittne.

Vittnen ska underteckna testamentet, skriva namnförtydligande, yrke och hemvist. Vittnen kan även ange personnummer men det krävs inte enligt lagen.

Vittnen behöver inte läsa testamentet men måste veta att de undertecknar ett testamente. Båda vittnena ska vara samtidigt närvarande och skriva under efter att testatorn skrivit under.

Vad ska ingå i ett testamente?

Ur testamentet ska det framgå vem som ärver testatorn (den som skrivit testamentet). I testamentet kan det stå att någon ska ärva en specifik sak och/eller att någon ska få en bestämd andel av egendomen.

Om det framgår att någon ärver en specifik ägodel, exempelvis en bostadsrätt, bil, tavla eller specifik summa pengar kallas det för legat. Om det är en specifik sak kallas det för saklegat och om det är en summa pengar kallas det för penninglegat. En arvtagare som enligt testamentet ska få legat har rätt att få legatet redan före arvskiftet. En arvtagare som får legat är inte dödsbodelägare.

Genom att ge en specifik sak till en specifik arvtagare kan testatorn säkerställa att varje arvtagare får det som den vill att den ska få. Det är även möjligt att ange vem som ska få egendomen när den första arvtagaren gått bort (detta kallas för sekundosuccession).

Istället för att ange att en arvtagare ska få en specifik sak är det möjligt att skriva att arvtagaren ska få en andel av arvet, exempelvis hela arvet eller en tredjedel. Detta kallas för universell förordnande. Testatorn kan även skriva att några arvtagare ska få legat och att övrig egendom ska delas lika mellan vissa specifika testamentstagare eller bröstarvingarna.

Hur fungerar ett testamente?

Genom att skriva ett testamente kan testatorn frångå den legala arvsordningen och själv bestämmer vem som ska vara arvtagare. Exempelvis, eftersom en sambo och bonusbarn inte ärver vill många skriva ett testamente så att sambon ärver och när sambon gått bort ärver bonusbarnet.

Bröstarvingar (barn) har alltid rätt till sin laglott som är hälften av vad de skulle ha ärvt om föräldern inte hade skrivit ett testamente. Det är inte möjligt att göra en bröstarvinge arvlösa genom att skriva ett testamente. Barn har alltid rätt till halva arvet, det är därmed möjligt att testamentera bort resten av arvet till vem som helst.

Särkullbarn, barn som inte är makarnas gemensamma barn, ärver sin förälder direkt. Genom att skriva ett testamente kan makar trygg den efterlevandes ställning.

I ett testamente är det även möjligt att skriva att egendomen ska vara arvtagarens enskilda egendom. Då behöver arvtagaren inte dela värdet av egendomen med sin make om makarna skulle skilja sig. På så sätt kan testatorn säkerställa att egendomen bevaras inom familjen även om arvtagaren själv inte skrivit eller skriver ett äktenskapsförord.

Vem ärver om testamentstagare dött före testatorn?

Om testamentstagaren avlidit före testator finns det tre olika alternativ för vad som händer.

 1. Testatorns vilja utläses från det upprättade testamentet. Den som testatorn vill att ska få egendomen får egendomen.
 2. Om testatorns vilja inte går att utläsa. Testamentstagarens bröstarvingar (barn) ärver om bröstarvingarna även enligt lag hade kunnat ärva testatorn. T.ex. ett testamente till ett barnbarn och det visar sig att barnbarnet dött då kan barnbarnets barn ärva. Barnbarnets barn har även arvsrätt enligt lagen.
 3. Om testamentstagaren inte hade ärvt enligt lag fördelas arvet i enlighet med lagen. Exempelvis om testamentstagaren är en god vän till tetstatorn kan dennes barn inte ärva om vännen hade dött före testatorn.

Kan testamente klandras?

Ja ett testamente kan klandras. Det kan klandras eller jämkas.

Jämkning innebär att bröstarvingarna begär sin laglott, men testamentet fortsätter att gälla i övrigt. Testamentet justeras bara så att bröstarvingarna tillsammans får hälften av värdet av den avlidnes totala kvarlåtenskap.

Att ett testamente klandras innebär att arvinge hos en domstol begär att testamentet ska ogiltigförklaras. Om testamentet ogiltigförklaras fördelas hela egendomen i enlighet med ärvdabalken. Testamentet kan klandras om t.ex. testatorn inte förstod betydelsen av att skriva ett testamente när hen skrev det.

Bröstarvingar och andra arvingar måste kräva jämkning eller klandra testamentet hos domstol senast inom sex månader från att de fick veta att testamentet existerar.

Kan man skriva ett testamente själv?

Ja, det är mycket möjligt att skriva testamentet själv. Det står inte i lagen att testamentet måste upprättas hos en advokat eller jurist. Det enda av betydelse är att

 1. Testamentet är i enlighet med lagens formkrav
 2. Det återges i original när testatorn gått bort
 3. Det bevittnas av två ojäviga vittnen
 4. Det är i enlighet med testators önskemål

Det finns många gratis mallar och exempel på testamenten online som vem som helst kan använda. Det är dock viktigt att testatorn förstår vad testamentet innebär och vilka följder det får. Därmed rekommenderar vi inte att en mall används rakt av eftersom det sällan passar varje enskild testator personligen.

Det är även viktigt att veta vem som ärver enligt lag så att nödvändiga ändringar sedan kan göras i ett testamente. Hos en advokat eller jurist är det mycket möjligt att upprätta ett korrekt testamente som även är anpassat efter personliga önskemål och den individuella situationen. Hos en jurist eller advokat kostar är det verkligen dyrt att göra ett testamente och det tar lång tid.

Ett tredje alternativ är därför en juridisk experttjänst online. Du svara på enkla frågor online. Först kartläggs vem som ärver dig om du inte har ett testamente, sedan kartlägger tjänsten dina önskemål och din familjesituation och på basis av det upprättas ett testamente som är skräddarsytt för varje enskild individ.