testamente

Tes­ta­men­te för sam­bor

Sophie Suvanto

Vad krävs för att sambor ska ärva varandra?

Sambor måste skriva ett testamente om de vill ärva varandra på samma sätt som gifta makar. Genom att skriva ett testamente där sambos ärver varandra kan sambor redan från börja trygga och skydda den efterlevande sambons situation.

Det har ingen betydelse hur länge de har bott tillsammans eller om de har gemensamma barn, om samborna inte har ett testamente ärver de inte varandra.

Om sambor inte skrivit ett testamente ärver den avlidnes barn eller barnbarn och om det inte finns barn ärver föräldrar och syskon.

Det finns även gratis mall för testamente.

Vad gäller i ett testamente?

I ett testamente kan du själv välja vem som ärver dig och vad de ärver. Du kan testamentera specifik egendom till dina barn och testamentera egendom till någon som annars inte skulle ärva dig, så som din sambo, bonusbarn eller fosterbarn.

Du kan skriva ett testamente själv eller skriva det tillsammans med din sambo. Under nästa rubrik kan du läsa om att skriva testamente tillsammans med en partner.

Du kan även skriva vem som först får egendomen och vem som ska ärva egendomen när den första mottagaren dött. T.ex. kan du skriva att din sambo ska ärva sommarvillan och när din sambo går bort ska UNICEF, den lokala fotbollsklubben eller dina barn ärva villan.

Du kan också ange att barnbarn ska få en summa pengar redan vid din bortgång. Då behöver de inte vänta på att få en del av arvet tills att deras förälder gått bort.

I ett testamente kan du bestämma själv hur din egendom ska fördelas och vem som ärver vad när du går bort. Speciellt viktigt är det att ta reda på vem som ärver dig om du inte har ett testamente så att du sedan kan göra ändringar i ett testamente.

Om du gör ett testamente online hos Aatos berättar tjänsten först vem som ärver dig och sedan kan du göra de ändringar som krävs för att det ska bli så som du vill.

Sambos kan skriva ett testamente tillsammans

Sambor kan skriva ett gemensamt testamente, ett så kallat inbördes testamente. I testamentet kan samborna ange att den efterlevande sambon ska ärva den först avlidne sambon med fri förfoganderätt. Då ärver först den efterlevande sambon och när den går bort ärver den först avlidne sambons arvingar egendomen. En sambo som ärver med fri förfoganderätt får använda och sälja egendomen men får inte skänka bort eller testamentera bort egendomen.

Exempel. Johanna och Rafael är sambos när Johanna avlider. Rafael och Johanna har skrivit ett inbördes testamente där den efterlevande ärver all egendom med fri förfoganderätt. De har inte barn. Rafael ärver Joahnnas egendom och när Rafael avlider ärver Johannas föräldrar egendomen. Rafaels egendom går till hans arvingar.

Sambor kan även ange att de ska ärva varandra med full äganderätt. Då kan den efterlevande sambon göra vad som helst med egendomen, även skänka och testamentera bort den. När den efterlevande sambon avlider ärver den efterlevande makens arvingar egendomen. Den först avlidnes arvingar ärver inte.

Exempel. Johanna och Rafael är sambos när Johanna avlider. Rafael och Johanna har skrivit ett inbördes testamente där den efterlevande ärver all egendom med full äganderätt. De har inte barn. Rafael ärver Joahnnas egendom och när Rafael avlider ärver Rafales arvingar Rafaels och Johannas egendom.

Kan sambor ärva allt?

Sambor kan ärva allt om de inte har bröstarvingar, bröstarvingar är barn och barnbarn. Det kräver dock att samborna skrivit ett testamente.

Om samborna har gemensamma barn eller barn från tidigare förhållanden (särkullbarn) har barnen rätt till laglott. Laglotten är hälften av det barnen skulle ha ärvt om det inte fanns ett testamente.

Exempel. Mats avlider och hans egendom är värd 100 000 kronor. Han har två barn. Barnen får 50 000 var (arvslott). Även om Mats hade skrivit ett testamente hade barnen haft rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten. Mats barn har alltid rätt till minst 25 000 kronor (50 000 / 2). Mats hade kunnat testamentera 50 000 kronor till hans sambo och barnen hade ärvt 25 000 kronor var.

Barn kan kräva att få sin del av arvet

Även om sambos skriver ett testamente kan barnen kräva att få sitt arv direkt. Barn kan inte göras arvslösa genom ett testamente.

I ett testamente är det dock möjligt att ange en önskan om att barnen ska vänta med att ta ut sin laglott fram till att även den efterlevande sambon avlidit. Det är även möjligt att lägga till en "morot" så att om barnen trots allt kräver att få sin laglott direkt får de endast laglotten och inget efterarv. Vanligen väntar barnen med att ta ut sin laglott och sambon kan använda all egendom och bo kvar i det gemensamma hemmet.

Om barnen kräver sin laglott genast måste den efterlevande sambon ge egendom av det värdet till barnet. Det kan vara okomplicerat eller komplicerat om den enda egendomen av värde är ett hus. Då måste huset säljas för barnet ska få sin laglott.

Genom att skriva ett testamente kan sambor säkerställa sambon ärver minst hälften av egendomen och att om barn vill ha sitt arv direkt får de endast laglotten och går miste om resten.

Därmed är det väl värt det att fundera över ekonomin, familjesituationen och diskutera med sambon om hur ni vill skriva testamentet.

Hur egendom fördelas utan och med testamente

EXEMPEL 1: utan testamente

Peter och Klas är sambos och har två barn. När Peter dör är hans kvarlåtenskap värd 100 000 kronor. Barnen ärver direkt och båda får 50 000 kronor var. Klas ärver inte.

EXEMPEL 2: med testamente

Peter och Klas är sambos och har två barn. De har skrivit ett inbördes testamente där den efterlevande sambon ärver den avlidnes egendom. Dessutom har de skrivit att barnen ska vänta med att ta ut sitt arv tills efter att den efterlevande sambon gått bort. Om de inte väntar ärver de endast laglotten. Det ena barn vill ha sin laglott direkt.

Peters kvarlåtenskap är värd 100 000 kronor. Barnet som vill ha sin laglott direkt får endast laglotten vilket är 25 000 kronor (utan testamente hade barnet ärvt 50 000 kronor och laglotten är hälften av det). Klas ärver resten och när Klas går bort har det andra barnet rätt till arvet efter Peter. Barnet som tog ut sin laglott direkt ärver inget annat efter Peter.

Var lämnas testamente?

Ett testamente ska inte lämnas för registrering utan är giltigt direkt när det skrivits under av testatorn och två opartiska vittnen. Kom ihåg att testamentet måste återges i original i papper för att vara det ska vara giltigt, förvara det därför på en säker plats där det säkert hittas vid din bortgång.