testamente

Vad är en uni­ver­sa­lar­vinge?

Sophie Suvanto

Vad är en universalarvinge?

Om du är den avlidnes enda arvinge och därmed ärver hela kvarlåtenskapen, är du en så kallad universalarvinge. Vanligtvis ärver du hela egendomen, med undantag av eventuella saker som testamenterats till någon annan.

Exempel 1: Lisa är Gunnars enda barn. När Gunnar gått bort och inte lämnat något testamente efter sig, ärver Lisa all hans egendom. Lisa är då en universalarvinge.

Exempel 2: Jonas är enda barnet till Hedda. När Hedda gått bort ärver Jonas all hennes egendom, bortsett från hennes symaskin som hon testamenterat till sin väninna. Jonas är fortfarande universalarvinge och väninnan är legatarie.

Vet du vem som ärver dig?

Behöver du ett testamente?


Skillnaden mellan arvinge och testamentstagare?

Med arvinge avses oftast en person som ärver enligt arvsordningen i lagen. Medan man med en testamentstagare avser en person som har rätt att ärva på grund av testamente. Dessa kan även kallas för testamentariska arvingar. Testamentariska arvingar kan delas upp i universella testamentstagare och legatarier.


Vad är en universell testamentstagare?

Då du testamenterats antingen hela kvarlåtenskapen eller en viss andel av den, är du en så kallad universell testamentstagare. Samtidigt blir du en delägare i dödsboet genom testamentet. Vilket innebär att du bland annat ansvarar för dödsboet tillsammans med eventuella andra arvtagare.

Exempel: Samborna Albert och Belinda har inga barn. För att trygga den efterlevandes ställning upprättar de tillsammans ett inbördes testamente. När Albert gått bort ärver Belinda hela kvarlåtenskapen som Albert lämnat efter sig. Sambon Belinda är då en så kallad universell testamentstagare.


Vad är en legatarie?

Ifall du testamenterats ett visst penningbelopp eller en specifik sak är du en legatarie och den specifika egendomen du ärver kallas för legat. Ett legat kan vara t.ex. en fastighet eller en bil. Observera att legatarien inte blir delägare i dödsboet.

Exempel: Din gode vän går bort och lämnar efter sig ett testamente, enligt vilken du ärver hans segelbåt. Då är du en legatarie och segelbåten är ett legat.