testamente

Vad är ett tes­ta­men­te?

Sophie Suvanto

Vad är ett testamente?

Genom att upprätta ett testamente kan du själv påverka den lagstadgade arvsordningen. Även om bröstarvingarna (dina barn och deras barn) alltid har rätt till sin laglott som är 50% av arvet har du möjlighet att påverka vem som ska få den resterande egendomen. I ärvdabalken finns bestämmelserna gällande testamente.

Om du är sambo utan barn kan du genom testamente säkerställa att din sambo ärver dig. Utan ett testamente kan sambon inte ärva varandra. Du kan även testamentera din egendom till en allmännyttig organisation.

Utan ett testamente följs den i lagen föreskriva arvsordningen. Ett upprättat testamente kan alltid återkallas och skrivas på nytt.

Olika typer av testamente

Enskilt testamente. Testamente av en person, där personen själv bestämmer hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas.

Inbördes testamente. Ett testamente skrivet av två eller flera personer. Vanligen är det upprättat av två makar eller sambor där de förordnar om att vid den första makens bortgång ärver den efterlevande maken all egendom med fri förfoganderätt och vid den andra makens bortgång ska arvet fördelas på ett specifikt sätt. Även syskon och vänner kan upprätta ett inbördes testamente. Ett testamente som skrivits tillsammans med en make eller sambo gäller inte om makarna skiljer sig eller om samboförhållandet upphör före dödsfallet.

Testamente med full äganderätt. Full äganderätt innebär att den som får testamentet blir egendomens ägare och får göra vad som helst med arvet utan begränsningar. Testamentstagaren får alltså fritt skänka bort hela egendomen eller testamentera egendomen vidare.

Testament med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att testamentstagaren får använda sig av egendomen under sin livstid men får inte ge bort en stor del av arvet eller testamentera det vidare. Efter testamentstagarens bortgång är det den först avlidnes familj (föräldrar, syskon eller syskonbarn) som ärver den först avlidnes egendomen, om testatorn/testatorerna inte har bestämt annat.

Universal testamente. Universal testamente innebär att testamentstagaren får hela eller en andel av den bortgångnes kvarlåtenskap. Det är alltså inte en specifik sak eller summa pengar som testamenterats, utan en andel av kvarlåtenskapen i sin helhet. En universal testamenttagare är en dödsbodelägare.

Legatarie testamente. I ett legatarie testamente får testamentstagaren en specifik sak eller belopp. En legatarie är inte en dödsbodelägare och kan få den testamenterade egendomen redan före arvskiftet.

Hur gör man ett testamente?

Du kan själv skriva ett testamente, kontrollera dock att lagens formkrav efterföljs så att det garanterat är giltigt. Du kan även upprätta ett testamente hos en advokatbyrå eller genom en juridisk digital plattform.

Ett testamente behöver inte registreras, men det ska 1) vara skriftligt, 2) underskrivas av testatorn i närvaro av två utomstående vittnen och 3) vara underskrivet av de två vittnena.

Arvsskatt

Arvsskatten slopades i Sverige år 2005. Även om arv inte beskattas i Sverige, kan din egendom arvsbeskattas om du flyttar till ett land med arvsbeskattning. Detta trots att du är svensk medborgare. Om du vill säkerställa att dina arvingar inte betalar arvsskatt måste du i ett testamente förordna om att svensk lag ska tillämpas.