testamente

Allt om tes­ta­men­te

Sophie Suvanto

Vad är ett testamente?

Genom att skriva ett testamente kan du själv välja vem som ärver dig och vilken egendom de får. Kanske tycker du att dina barn har det ekonomiskt så bra att du hellre vill att en organisation ärver, eller så vill du att din sambo eller bonusbarn ärver dig. Genom att skriva ett testamente kan du själv bestämma.

Om du har barn har dina barn rätt till hälften av din egendom, men du kan själv välja vem som ärver den andra hälften. Om du inte har barn eller barnbarn kan du testamentera bort all egendom.

Här kan du läsa vem som ärver dig om du inte har ett testamente.Vem behöver ett testamente?

Om du är gift och ni endast har barn från tidigare förhållanden (särkullbarn) eller om du är sambo måste ni skriva ett testamente om ni vill ärva varandra.

Att skriva ett testamente är även bra för gifta makar med gemensamma barn. I ett testamente kan ni bestämma att egendomen ska vara arvtagarens enskilda egendom. Det betyder att om ett barn eller barnbarn ärver t.ex. ett fritidshus är huset arvtagarens enskilda egendom. Vid en eventuell skilsmässa delas egendomen inte lika mellan makarna även om de inte har ett äktenskapsförord. På så sätt kan du säkerställa ett egendomen bevaras inom familjen.

Det är även möjligt att testamentera till en organisation eller förening som står dig nära.Olika typer av testamente


Enskilt testamente: Testamente skrivet av en person. Du bestämmer själv vem som ska ärva dig och vad de ska ärva när du gått bort.


Inbördes testamente: Ett testamente skrivet av två eller flera personer. Vanligen är det upprättat av två makar eller sambor där de skriver att den efterlevande ska ärva den först avlidnes egendom. Efter att båda gått bort fördelas egendomen enligt vad det står i testamentet. Testamente för att sitta i orubbatbo. Barnen har fortfarande rätt att genast få sin laglott men makarna kan i testamentet skriva att de önskar att särkullbarnen ska avvakta med att ta ut sin laglott tills att även den efterlevande maken gått bort.


Testamente med full äganderätt: Full äganderätt betyder att den som får testamentet blir egendomens ägare och får göra vad som helst med arvet utan begränsningar. Testamentstagaren får fritt skänka bort hela egendomen eller testamentera egendomen vidare.


Testament med fri förfoganderätt: Fri förfoganderätt innebär att testamentstagaren får använda och sälja egendomen under sin livstid men får inte ge bort en stor del av arvet eller testamentera det vidare. Efter att den som fått egendomen avlidit är det den först avlidnes familj (barn, föräldrar, syskon eller syskonbarn) som ärver den först avlidnes egendom.


Universal testamente: Universal testamente innebär att testamentstagaren får hela eller en andel av den avlidnes kvarlåtenskap. Det är alltså inte fråga om en specifik sak som testamenterats, utan en andel av kvarlåtenskapen i sin helhet. En universal testamenttagare är en dödsbodelägare.


Legatarie testament: I ett legatarie testamente får testamentstagaren en specifik sak (legat). En legatarie är inte en dödsbodelägare och kan få den testamenterade egendomen redan före arvskiftet.Vad är kvarlåtenskap?

Kvarlåtenskap är den egendom den avlidne lämnat efter sig när denne gått bort.

väg som går igenom en åker. På båda sidorna om vägen står röda hus.


Vad är legat?

Legat är en specifik sak som någon ärver. Det kan vara exempelvis en bostadsrätt, bil, tavla eller specifik summa pengar. Om det är en specifik sak kallas det för saklegat och om det är en summa pengar kallas det för penninglegat. En arvtagare som enligt testamentet ska få legat har rätt att få legatet redan före arvskiftet. En arvtagare som får legat är inte dödsbodelägare.

Det är även möjligt att ange vem som ska få egendomen när den första arvtagaren gått bort, detta kallas för sekundosuccession.Vad är enskild egendom i ett testamente?

I testamentet kan det stå att viss egendom ska vara enskild egendom. Det betyder att egendomen är arvtagarens enskilda egendom och vid en eventuell skilsmässa i framtiden ska den egendomen inte ingå i en bodlening.

Genom att göra egendom till enskild egendom är det möjligt att säkerställa att all eller viss egendom behålls inom familjen. Många vill att hus och sommarstuga ska vara enskild egendom så att det fortsätter gå från generation till generation.Regler för testamentet

För att ett testamente ska vara bindande ska det uppvisas i sin originalform efter att du gått bort. Det räcker inte med att det finns en digitalkopia på testamentet.

Ett juridiskt korrekt och giltigt testamente ska vara:

 • Skriftligt
 • Daterat
 • Undertecknat av den som skrivit testamentet (testatorn)
 • Testatorn måste vara 18 år
 • Undertecknat av två ojäviga vittnen
 • Vittnena ska även ange namnförtydligande, hemvist och yrke
 • Vittnena måste vara minst 15 år och förstå betydelsen av att vara vittne


Vem får inte vittna testamente?

Det är lättare att göra en lista på vem som inte kan vara vittne, och även lagen har en lista på vem som inte kan vara vittne. Vittne får inte vara testatorn, personer som omnämns i testamentet eller deras följande släktingar:

 • Make , förlovade eller sambo
 • Släktingar i rakt upp- och nedstigande led (barn, barnbarn, barnbarnsbarn, mamma, pappa, morfar, mormor, farmor, farfar)
 • Personer i svågerlag i rakt upp- och nedstigande led (svärdotter, svärson, svärmor, svärfar)
 • Syskon


Vem får vittna testamente?

Ovanför nämns vem som inte kan bevittna ett testamente, men vem kan då egentligen vara vittne? Vi rekommenderar starkt att det är en utomstående person som inte är släkt med dig eller någon som omnämns i testamentet.

Vittne kan exempelvis vara (om de inte omnämns i testamentet eller är nära släkt med någon som nämns i testamentet).

 1. En vän, kollega, granne och deras släkt och vänner.
 2. Testators syskons barn
 3. Testators makes syskon
 4. Testators syskons make


Hur bevittnar man ett testamente?

Vittnet skriver under efter att testatorn eller testatorerna skrivit under. Vittnet behöver inte se innehållet i testamentet men måste veta att det är ett testamente.

Vittnets uppgift är att intyga att testators namnunderskrift är korrekt och att testatorn skrivit testamentet vid full psykisk hälsa och av fri vilja. Kontrollera även att datumet är korrekt.

Samtidigt som vittnet skriver under ska vittnet också skriva ett namnförtydligande och ange yrke och hemvist.Hur ska testamentet förvaras?

Den som upprättar ett testamente får själv välja hur testamentet förvaras. Lagen innehåller inte krav på hur testamenten ska förvaras och testamenten ska inte registreras hos Skatteverket. Det är därför viktigt att testamentet förvaras på en säker plats så att det säkert hittas.

Ett testamente kan förvaras i ett bankfack, skrivbordslåda med andra viktiga dokument eller hos en utomstående person du litar på. Vi rekommendera att du förvara testamentet i original på en säker plats, t.ex. i ett bankfack, men att du ger en kopia till en vän och på kopian skriver du var testamentet förvaras. På så sätt kan du försäkra dig om att testamentet säker hittas vid din bortgång.Hur vet man om det finns ett testamente?

Eftersom det i svensk lag inte finns regler för hur testamentet ska förvaras finns det heller inget tydligt svar på frågan hur man vet om det finns ett testamente.

Det man kan och ska göra är att gå igenom den avlidnes alla papper, tömma skrivbordslådor och bankfack och höra med vänner och anhöriga om de känner till om den avlidna skrivit ett testamente.Om testamentet uppdagas senare eller inte hittas?

Om testamentet inte hittas fördelas arvet istället i enlighet med svensk lag och den legala arvsordningen efterföljs. Det är därför viktigt att testamentet förvaras på en säker plats så att egendomen säkert fördelas så som du önskar.

Om ett testamente uppdagas efter att en bouppteckning slutförts ska en tilläggsbouppteckning förrättas. En tilläggsbouppteckning går till på samma sätt som en vanlig bouppteckning.

Om någon undanhåller att denne hittat ett testamente kan det vara fråga om ett brott i enlighet med brottsbalkens 14 kapitel 4 §.Klandra testamente

Ett testamente kan klandras. Det kan klandras eller jämkas.

Jämkning innebär att testamentet förbi sett bröstarvingarna och genom att jämka testamentet kan bröstarvingarna begär sin laglott, men testamentet fortsätter att gälla i övrigt. Testamentet justeras bara så att bröstarvingarna tillsammans får hälften av värdet av den avlidnes totala kvarlåtenskap.

Att ett testamente klandras innebär att arvinge hos en domstol begär att testamentet ska ogiltigförklaras. Testamentet kan klandras om t.ex. testatorn inte förstod betydelsen av att skriva ett testamente när hen skrev det.

Bröstarvingar och andra arvingar måste kräva jämkning eller klandra testamentet hos domstol senast inom sex månader från att de fick veta att testamentet existerar.Vad händer om testamentet inte är giltigt?

Om testamentet ogiltigförklaras av en domstol fördelas hela egendomen i enlighet med ärvdabalken.Vem ärver om testamentstagare dött före testatorn?

Om testamentstagaren avlidit före testator finns det tre olika alternativ för vad som händer.

 1. Testatorns vilja utläses från det upprättade testamentet. Den som testatorn vill att ska få egendomen får egendomen.
 2. Om testatorns vilja inte går att utläsa. Testamentstagarens bröstarvingar (barn) ärver om bröstarvingarna även enligt lag hade kunnat ärva testatorn. T.ex. ett testamente till ett barnbarn och det visar sig att barnbarnet dött då kan barnbarnets barn ärva. Barnbarnets barn har även arvsrätt enligt lagen.
 3. Om testamentstagaren inte hade ärvt enligt lag fördelas arvet i enlighet med lagen. Exempelvis om testamentstagaren är en god vän till tetstatorn kan dennes barn inte ärva om vännen hade dött före testatorn.


Arvsskatt

Arvsskatten avskaffades i Sverige 2005. Det betyder att skatt inte betalas på arv.

Dina arvingar kan dock vara tvungna att betala arvsskatt om du vid din bortgång bor i ett EU land med arvsskatt. Detta i enlighet med EU Förordning nr 650/2012 artikel 21, var det står att att arvet ska beskattas i det land arvlåtaren hade hemvist vid sin bortgång. Det här gäller även om du är svensk medborgare, men bor till exempel i Spanien.


Pappa och barn sitter på stranden. Vita parasoll och hav i bakgrunden.


Kan man skriva testamente online?

Ja, det är möjligt att skriva ett testamente online hos en juridisk onlinetjänst.

Aatos är en av världens mest utvecklade tjänster och den är både lätt att använda och du kan vara säker på att testamentet blir lika bra som om du hade upprättat det hos en jurist. Tjänsten fungerar genom att kunden svarar på enkla "ja och nej" frågor och på så sätt kartlägger tjänsten vem som ärver kunden om hen inte har ett testamente. När du vet vem som ärver dig i enlighet med ärvdabalken, lagen som reglerar arv, kan du sedan enkelt välja vem du vill att ska ärva dig.

Hos Aatos gör du ett testamente till ett fast pris och i priset ingår juridisk rådgivning och hjälp. Dessutom får du tydliga instruktioner om hur du ska underteckna testamentet och vem som kan vara vittne.Vad kostar ett testamente?

Att skriva testamente hos en jurist är dyrt och det tar lång tid. Här är ett axplock på vad det kostar att göra ett testamente hos en jurist eller på en begravningsbyrå. Hos Aatos kostar det 850 kronor. Det är ett fast pris och i priset ingår juridisk rådgivning.

Jurist 1: 1980 kr

Jurist 2: 1990 kr

Jurist 3: 2495 kr

Jurist 4: 2800 kr

Jurist 5: 3900 kr

Jurist 6: 4490 kr

Begravningsbyrå 1: 2450 kr

Begravningsbyrå 2: 2800 kr

Begravningsbyrå 2: 3995 krKvinna gör ett testamente hos Aatos. På bordet finns en kaffekopp, rosa blommor och tidningar.