testamente

Vem kan be­vitt­na ett tes­ta­men­te?

Sophie Suvanto

Vem kan bevittna ett testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt och juridiskt bindande ska det upprättas skriftligen, undertecknas av testatorn/testatorerna och undertecknas av två vittnen.

Vittnena ska vara samtidigt närvarande och se när testator undertecknar testamentet. Vittnen behöver inte ta del av innehållet i testamentet men ska veta att det är ett testamente de bevittnar. Vittnena ska även ange yrke, hemvist, namnförtydligande och personnummer.

Vittnena måste vara minst 15 år fyllda, vid full psykisk hälsa så att de förstår betydelsen av att vara vittne. Vittne får inte heller vara testatorn själv eller

  • Testators make eller sambo
  • Släktingar i rakt upp- och nedstigande led (barn, barnbarn, barnbarnsbarn, mamma, pappa, morfar, mormor, farmor, farfar)
  • Personer i svågerlag (svärdotter, svärson, svärmor, svärfar)
  • Testators syskon

Personer som omnämns i testamentet får inte vara vittnen och inte heller dennes make, sambo, släktingar i rakt upp- och nedstigande led, personer i svågerlag eller syskon kan vara vittne.

Ett testamente ska inte registreras, och ska återges i originalform för att det ska vara giltigt. Därmed måste testamentet förvaras på en säker plats så att det hittas vid testatorns bortgång. Det kan förvaras i ett bankfack eller i en byrålåda tillsammans med andra viktiga papper. Du kan även ge en kopia till en vän och berätta var originalet finns.