Framtids­full­makt enkelt online

Juridiskt korrekt, endast 850 kronor

Framtids­fullmakt 10 minuterAatos dokumentti
Vad är en framtids­fullmakt?

I en framtidsfullmakt väljer du vem som får bevaka dina intressen, betala räkningar och kontakta myndigheter om du i framtiden inte kan göra det själv.

Kaikilla laitteilla
Hur aktiveras en framtidsfullmakt?

Personen som ska företräda dig aktiverar fullmakten om du blir beslutsoförmögen på grund av varaktig sjukdom. Du kan också välja att tingsrätten ska besluta om aktivering.

Aatos dokumentti
När kan man göra en framtidsfullmakt?

Alla som har fyllt 18 år och kan ta hand om sina egan ärenden kan skriva en framtidsfullmakt.

Chat
Ska framtidsfullmakten bevittnas?

Ja, en framtidsfullmakt ska bevittnas av två utomstående personer.

Allekirjoitus
Ska en framtidsfullmakt registreras?

Nej, en framtidsfullmakt ska inte registreras.

Document

850 kr

Framtids­fullmakt


Välj vem som ansvarar för dina intressen om du i framtiden inte kan göra det själv. Utan en framtids­fullmakt utser tingsrätten en företrädare för dig. Aatos kartlägger din situation och full­makten upprättas online baserat på det.

Över 20 000 användare

Simon A.

Utmärkt tjänst! Vi hade funderat en tid på att göra ett äktenskapsförord men att boka tid på en byrå kändes som allt för mycket tid och pengar. Därför var aatos kanon! Tjänsten var lätt och enkelt att använda. Vi upprättade vårt avtal från sommarstugan och var varken tvungna att boka tid eller besöka en jurist.


Allt om framtids­fullmakter

Vad menas med framtids­fullmakt?

Framtidsfullmakter är en relativt ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Det är ett juridiskt dokument där du utser en person som får representera dig och ta hand om dina ärenden om du i framtiden inte kan göra det själv. Framtidsfullmakten börjar gälla först när du blir beslutsoförmögen och inte kan sköta dina egna angelägenheter.

I framtidsfullmakten anger du vad företrädaren får göra och hur dina ärenden ska skötas.

Varför framtids­fullmakt?

Om du i framtiden på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd varaktigt inte längre kan ta hand om dina egna angelägenheter har du redan på förhand valt vem som får företräda dig om du skrivit en framtidsfullmakt. Om du insjuknar i till exempel demens, alzheimer eller är med i en allvarlig olycka kan du behöva någon som företräder dig och kan ta beslut om boende, betalar hyra och kontaktar myndigheter.

En framtidsfullmakt ger dig möjligheten att själv bestämma vem som får företräda dig, samtidigt som du underlättar för dina anhöriga när de direkt kan företräda dig.

Vem behöver en framtids­fullmakt?

Alla behöver en framtidsfullmakt. Många tror att endast äldre personer behöver en men det stämmer inte alls. Vem som helst kan när som helst insjukna i en allvarlig och varaktig sjukdom. En framtidsfullmakt måste skrivas i god tid före du skulle behöva den, och därför borde alla skriva en fullmakt.

Hur fungerar en framtids­fullmakt?

I en framtidsfullmakt anger du vem som ska företräda dig och i vilka ärenden företrädaren eller företrädarna får ta beslut. Framtidsfullmakten kommer i kraft först när du inte kan sköta om de ärenden som fullmakten gäller. Nedan kan du läsa mera om hur och när framtidsfullmakter kommer i kraft.

Vad händer om man inte har framtids­fullmakt?

Om du inte har en framtidsfullmakt kan en god man eller förvaltare utses av en domstol (föräldrabalken kapitel 11). Det krävs dock att du eller dina anhöriga yrkar på god man eller förvaltare hos en domstol. Om du har en framtidsfullmakt kan den eller de du valt direkt företräda dig och behöver inte vänta på ett domstolsbeslut.

I en framtidsfullmakt kan du även skriva att du vill fortsätta donera till en specifik organisation, att du vill att fullmaktshavaren ska få presenter på bemärkelsedagar och att dina anhöriga ska få egendom du inte längre använder.

En anhörig har även anhörigbehörighet att hjälpa dig med vissa ekonomiska ärenden. För det behöver du inte en framtidsfullmakt, men anhörigbehörighet är mer begränsat än en framtidsfullmakt och du får inte välja vem som företräder dig.

Läs mer om skillnaden mellan framtidsfullmakt, anhörigbehörighet och generalfullmakt.

Vad innebär lagen om framtids­fullmakter?

Lagen om framtidsfullmakter innebär att alla vuxna personer i Sverige har rätt att upprätta en fullmakt som börjar gälla i framtiden om personen skulle bli beslutsoförmögen. Lagen ger alla en möjlighet att planera inför framtiden och på förhand bestämma vem som får ta beslut och vilka beslut som får tas.

När kom lagen om framtids­fullmakt?

Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft i juli 2017. Eftersom lagen är relativt ny är begreppet framtidsfullmakt och dess innebörd fortfarande är nytt för många. Många fler skulle ha nytta av en framtidsfullmakt, men antalet personer som upprättar en framtidsfullmakt ökar.

Vem upprättar framtids­fullmakt?

Den som skriver en framtidsfullmakt kallas för fullmaktsgivare. Endast en person kan vara fullmaktsgivare. Makar och sambor måste skriva varsin fullmakt. Det är tyvärr inte möjligt för makar och sambor att skriva en gemensam framtidsfullmakt på samma sätt som man kan skriva ett gemensamt testamente.

Vem är fullmaktshavare?

Fullmaktshavare är den som företräder och fattar beslut på fullmaktsgivarens vägnar. En fullmaktsgivare utser en eller flera fullmaktshavare i framtidsfullmakten. Endast den eller de som nämns som fullmaktshavare kan företräda fullmaktsgivaren.

Framtids­fullmakt flera fullmaktshavare

Det är möjligt att utse flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Fullmaktsgivaren kan ange att fullmaktshavarna ska företräda denne tillsammans, varför sig eller subsidiärt.

 • Tillsammans betyder att de ska fatta alla beslut tillsammans.

 • Var för sig betyder att samtliga fullmaktshavare företräder fullmaktsgivaren samtidigt och de kan fatta beslut utan att prata med varandra.

 • Subsidiärt betyder att de är fullmaktshavare i turordning. Om den första inte kan ta emot eller fortsätta uppdraget kommer den andra fullmaktshavaren att få möjlighet att ta emot uppdraget.


Vem kan skriva en framtids­fullmakt?

Alla personer som har fyllt 18 år och kan fatta beslut själv kan skriva en framtidsfullmakt.

Vad får man göra med en framtids­fullmakt?

Fullmaktsgivaren bestämmer själv vad fullmaktshavaren får och inte får göra. En framtidsfullmakt gäller normalt både personliga och ekonomiska angelägenheter.

Personliga angelägenheter omfattar att sköta om fullmaktsgivarens person och privata ärenden. Det innebär bl.a. att kontakta vård och myndigheter och se till att fullmaktsgivaren har ett lämpligt boende.

Ekonomiska angelägenheter omfattar bl.a. rätt att ingå hyreskontrakt, betala räkningar, förvalta egendom, sköta försäkringsärenden och bankärenden. Bankärenden innebär bl.a. rätt att göra uttag, öppna konton, betala räkningar, förvalta tillgångar, samt placera pengar. Det är normalt inte möjligt att använda fullmaktsgivarens kontokort och internetbank, men det varierar från bank till bank.

Det är möjligt att ange att fullmaktshavaren endast får företräda fullmaktsgivaren i personliga eller ekonomiska ärenden, eller endast i specifika ärenden som fullmakten omfattar. Fullmaktshavaren har lojalitetsplikt och ska alltid iaktta och lyssna på fullmaktsgivarens åsikt i de frågor som fullmaktsgivaren förstår.

Vad får man inte göra med en framtidsfullmakt?

Följande saker får en fullmaktshavaren inte göra:

 • Fatta beslut som gäller sjukvård, hälsovård och tandvård.

 • Ingå äktenskap, skriva testamente och godkänna faderskap.

 • Ge gåvor eller egendom till sig själv, om fullmakten inte ger rätt till det.

Fullmaktshavaren får vanligen inte heller tillgång till fullmaktsgivarens internetbank och kan inte använda fullmaktsgivarens kontokort. Det beror dock på varje banks individuella regler. Det kan vara bra att även upprätta en till framtidsfullmakt hos din bank. En sådan fullmakt sparas hos din bank och gäller endast bankärenden. Du måste registrera en specifik fullmakt som berör apoteksärenden om du vill att någon annan hämtar ut dina läkemedel för dig.

Vad omfattar en framtids­fullmakt?

Vad framtidsfullmakten innehåller är upp till dig, det beror på vad du vill att fullmaktshavaren ska ha rätt att göra. Därför är det svårt att använda en färdig mall eftersom den omöjligt kan innehålla alla villkor som skulle passa just din situation.

För att framtidsfullmakten ska vara juridiskt korrekt och uppfylla lagens formkrav ska det åtminstone framgå:

 1. att det är en framtidsfullmakt

 2. vem som är fullmaktshavare

 3. vilka ärenden fullmakten gäller

 4. vilka övriga villkor gäller

I en framtidsfullmakt är det även möjligt att:

 • Utse flera fullmaktshavare. Du kan ange om de ska utföra uppdraget tillsammans, var för sig eller subsidiärt.

 • Utse en granskare som granskar uppdraget och har rätt att återkalla fullmakten.

 • Ange om fullmaktshavaren har rätt att sälja ditt hem.

 • Ange om fullmakten ska fortsätta eller inte fortsätta gälla efter din bortgång.

 • Ange om fullmaktshavaren får ge gåvor till dina anhöriga på bemärkelsedagar.

 • Ange om fullmaktsgivaren har rätt att få ett årligt arvode för uppdraget.

 • Ange om fullmaktshavaren eller tingsrätten ska avgöra om fullmakten träder i kraft.

 • Ange om fullmaktshavaren får fatta beslut som gäller ditt husdjur

Juridiskt korrekt framtids­fullmakt

En juridiskt korrekt framtidsfullmakt ska vara

 1. Skriftlig

 2. Daterad

 3. Den som skrivit fullmakten (fullmaktsgivare) måste vara 18 år och kunna ta hand om sina egna ärenden

 4. Undertecknad av fullmaktsgivaren

 5. Undertecknad av två ojäviga vittnen

 6. Vittnena ska även ange namnförtydligande, hemvist och yrke

 7. Vittnena måste vara minst 15 år och förstå betydelsen av att vara vittne

Vem får inte vittna en framtids­fullmakt?

Vittne får inte vara fullmaktsgivaren, personer som omnämns i fullmakten eller deras följande släktingar:

 • Make , förlovade eller sambo

 • Släktingar i rakt upp- och nedstigande led (barn, barnbarn, barnbarnsbarn, mamma, pappa, morfar, mormor, farmor, farfar)

 • Personer i svågerlag i rakt upp- och nedstigande led (svärdotter, svärson, svärmor, svärfar)

 • Styvföräldrar och styvbarn

 • Syskon

Vart skickar man framtids­fullmakt?

En framtidsfullmakt ska inte skickas till en myndighet eller registreras. Ingen myndighet kontrollerar eller sparar fullmakten. Systemet bygger på att fullmaktsgivaren själv har rätt att utse vem som ska företräda denne och fullmaktshavaren får sedan göra vad som står i fullmakten.

Var förvaras framtidsfullmakt?

Det finns inte ett krav på att förvara en framtidsfullmakt på ett specifikt ställe. Förvara fullmakten på en säker plats så att den hittas när den behövs. Vi rekommenderar att du upprättar framtidsfullmakten i flera exemplar så att var fullmaktshavare får ett originalexemplar. Det betyder att du skriver ut samma dokument flera gånger och sedan skriver du och två vittnen under dokumenten och ger ett exemplar till var fullmaktshavare. Behåll ett exemplar själv.

Var finns framtids­fullmakt?

Eftersom det inte finns krav på att förvara en framtidsfullmakt på ett specifikt ställe går det inte att säga var en framtidsfullmakt finns. Om du är osäker på om det finns en fullmakt eller inte, tala med personens släkt och vänner och se om de känner till att det skulle finnas en framtidsfullmakt. Kontrollera även alla platser var personen förvara viktiga papper.

Kan jag ta tillbaka min framtids­fullmakt?

Du kan ta tillbaka din framtidsfullmakt före den trätt i kraft. Efter att fullmakten trätt i kraft har du endast en begränsad möjlighet att återkalla fullmakten. Om du utsett en granskare i din framtidsfullmakt har även granskaren rätt att återkalla fullmakten om du gett granskaren denna rätt.

Om du ångrar din framtidsfullmakt medan du ännu är beslutsoförmögen meddela det till fullmaktshavaren, ta tillbaka samtliga fullmakter och förstör originalhandlingarna så snabbt som möjligt. Om fullmakten återkallas, återkallas även tillståndet för fullmaktshavaren att företräda dig.

Hur aktiveras en framtidsfullmakt?

Det är vanligen fullmaktshavaren som avgör när fullmakten aktiveras (lagen om framtidsfullmakt 9 §). I din framtidsfullmakt kan du även ange att tingsrätten ska bestämma om fullmakten ska aktivera.

Fullmaktshavaren ska bestämma att fullmakten träder i kraft när du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd varaktigt och i huvudsak inte längre kan ta hand om de saker framtidsfullmakten omfattar. Fullmaktshavaren kan alltid begära att tingsrätten ska avgöra om din situation är sådan att fullmakten ska aktiveras, oberoende vad du skrivit i din fullmakt. Om fullmaktshavaren bedömer att fullmakten ska aktiveras ska han eller hon genast underrätta dig och din sambo, make och närmaste anhöriga.

Om du angett att domstolen ska bestämma när fullmakten börjat gälla måste fullmaktshavaren hos domstolen ansöka om att fullmakten börjar gälla. Endast fullmaktshavare kan ansöka eller bestämma att fullmakten träder i kraft. Fullmaktsgivaren eller fullmaktsgivarens anhöriga kan inte bestämma det.

När upphör fullmakten att gälla?

En framtidsfullmakt som trätt i kraft kan upphöra att gälla när:

 • Fullmaktshavaren bedömer att den inte längre är nödvändig, exempelvis om fullmaktsgivaren tillfrisknar

 • En god man eller förvaltare utses

 • Överförmyndarmyndigheten bestämmer att fullmakten ska upphöra

 • Om fullmaktsgivaren försatts i konkurs.

När gäller framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakten gäller från att tingsrätten eller fullmaktshavaren avgjort att du inte längre kan ta hand om de saker som fullmakten gäller på grund av varaktig sjukdom eller försvagat hälsotillstånd.

Gäller framtids­fullmakt efter dödsfall?

Huvudregeln är att en framtidsfullmakt fortsätter att gälla efter din bortgång, men du kan i framtidsfullmakten ange att den ska upphöra att gälla när du gått bort. Om framtidsfullmakten gäller efter din bortgång kan fullmaktshavaren avsluta dina pågående ärenden samt trygga och skydda din egendom.

Kan två personer ha framtids­fullmakt?

Nej, två personer kan inte skriva en framtidsfullmakt tillsammans. Exempelvis makar eller sambor kan inte skriva en framtidsfullmakt tillsammans där de anger att den som först blir beslutsoförmögen ska företrädas av den andra personen. Varje person måste skriva en egen framtidsfullmakt.

Hur skriver jag en framtids­fullmakt?

Det är möjligt att skriva en framtidsfullmakt själv, hos en jurist eller genom att använda en juridisk onlinetjänst. Om du använder dig av en mall du hittar på internet är det vanligen kostnadsfritt, men mallen är inte anpassad efter just ditt specifika behov och utan att läsa lagen kan du inte veta vilka villkor som kan och bör tas med.

Om du besöker en jurist blir det säkert rätt men det tar länge och är dyrt, även om en framtidsfullmakt inte är ett svårt dokument att skriva. Du kan även använda dig av en juridisk onlinetjänst. Det är billigt, enkelt och snabbt. Du svara på enkla frågor och sedan upprättas en framtidsfullmakt som är anpassad för just dig och din situation. Du behöver inte besöka en jurist men har tillgång till juridisk hjälp och kan vara säker på att fullmakten är juridiskt korrekt.

Kan jag själv skriva en framtids­fullmakt?

Ja, du kan själv skriva en framtidsfullmakt. Lagen kräver inte att du besöker en jurist eller advokat. Du kan använda dig av en mall eller upprätta det via en juridisk onlinetjänst.

Måste en jurist skriva framtids­fullmakt?

Nej, en jurist måste inte skriva framtidsfullmakten. Lagen om framtidsfullmakter kräver inte att en jurist skriver din framtidsfullmakt.

Vad kostar framtids­fullmakt?

Hos en jurist kostar det mellan 1850 och 5000 kronor att göra en framtidsfullmakt. Hos Aatos kostar en framtidsfullmakt 850 kronor och i priset ingår juridisk rådgivning.

Är framtids­fullmakt bra?

En framtidsfullmakt är ett bra och nyttigt dokument som alla behöver. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du själv välja vem som ska företräda dig om du i framtiden blir beslutsoförmögen. Du underlättar även för dina anhöriga som direkt kan företräda dig utan att först kontakta en domstol och vänta på beslut.

Framtids­fullmakt risker

Det finns få risker med en framtidsfullmakt eftersom du själv väljer vem som får företräda dig och vad de får göra. Kontroller dock hur just din bank ställer sig till framtidsfullmakter. Ibland kan det behövas en specifik framtidsfullmakt upprättad hos din bank för att fullmaktshavaren ska få sköta samtliga bankärende. Det kan vara bra att ha två framtidsfullmakter, en som gäller för dina personliga och ekonomiska angelägenheter och en som förvaras på banken och enbart berör bankärende. Du kan även behöva registrera en

Fullmakt som berör apoteksärenden.

Hur en framtids­full­makt upprättas hos Aatos

Tjänsten kartlägger dina önskemål


Genom att svara på enkla “ja och nej” frågor kartlägger tjänsten dina önskemål och baserat på det upprättas en framtidsfullmakt som är anpassad för just dig.

Din livssituation kartläggs


Därefter kartläggs din livssituation. Din familjesituation och den egendom du äger påverkar vilken typ av framtidsfullmakt som du har mest nytta av och vem du väljer som fullmaktshavare.

Fullmaktshavare och villkor rekommenderas


Baserat på informationen du angett rekommenderar Aatos den mest lämpliga fullmaktshavaren för dig, men du kan själv välja vem du vill att ska få företräda dig. När du valt fullmaktshavare rekommenderar Aatos vilka villkor som du borde ta med så att fullmakten passar just dig bäst. Du kan även lägga till och ta bort villkor, alla villkor förklaras klart och tydligt.

Framtidsfullmakten är klar


Fullmakten är nu klar och när du betalat för den kan du ladda ner den. Fullmakten innehåller även anvisningar för när den kommer i kraft och vad en fullmaktshavare får och inte får göra. Fullmakten sparas på ditt Aatos konto, så du har alltid tillgång till en digital kopia.


Det enklaste sättet att göra en framtids­fullmakt

När du gör en framtidsfullmakt hos Aatos behöver du inte veta något alls om hur en framtidsfullmakt upprättas och vilka villkor du borde ta med. Genom att svara på klara och tydliga frågor kartlägger tjänsten din situation och dina önskemål. Du kan vara säker på att alla nödvändiga villkor är med, att fullmakten är juridiskt korrekt och att den anpassats för just dig.