Gör ett förstklassigt testamente enkelt online

Juridiskt korrekt, endast 850 kronor

Testamente på 10 minuterAatos dokumentti
Vad är ett testamente?

I ett testamente väljer du själv vem som ärver dig och vilken egendom de får. Vill du att din sambo ärver dig?

Kaikilla laitteilla
Vad kan man skriva i ett testamente?

Du kan exempelvis ange att din partner ska ärva dig och att dina barns make inte har rätt till egendomen vid en skilsmässa.

Aatos dokumentti
Ska testamente registreras?

Nej, ett testamente ska inte registreras. Det är giltigt direkt när du och två vittnen skrivit under.

Chat
Ska testamente bevittnas?

Ja, testamentet ska bevittnas av två personer. När du laddar ner ditt testamente meddelar vi även vem som kan vara vittne.

Allekirjoitus
Testamente hos Aatos

Hos Aatos upprättar du testamente fullständigt online. Tjänsten ställer enkla frågor och upprättar sedan ett skräddarsytt avtal. I priset ingår juridisk rådgivning.

Testamentti

850 kr

Testamente


Gör ett eget eller inbördes testamente fullständigt online till ett fast pris. Du behöver inte träffa en jurist utan tjänsten kartlägger din situation och önskemål och upprättar ett testamente anpassat för just dig.

Över 20 000 användare

Simon A.

Utmärkt tjänst! Vi hade funderat en tid på att göra ett äktenskapsförord men att boka tid på en byrå kändes som allt för mycket tid och pengar. Därför var aatos kanon! Tjänsten var lätt och enkelt att använda. Vi upprättade vårt avtal från sommarstugan och var varken tvungna att boka tid eller besöka en jurist.


Allt om testamente

Vad är ett testamente?

Genom att skriva ett testamente kan du själv välja vem som ärver dig och vilken egendom de får. Du vill kanske att var barn ärver viss specifik egendom, att dina barnbarn ärver direkt, eller så vill du att din sambo eller bonusbarn ärver dig.

Om du har barn har dina barn rätt till hälften av din egendom när du gått bort, men du kan fritt testamentera bort resten. Om du inte har barn eller barnbarn kan du testamentera bort hela din egendom.

I den här artikeln behandlar vad olika juridiska termerna gällande testamenten innebär. Vad du kan testamentera bort, vad gemensamma barn och särkullbarn ärver och vad som händer med enskild egendom.


Vem kan upprätta ett testamente?

Alla som fyllt 18 år kan upprätta ett testamente. Den som fyllt 16 år kan upprätta ett testamente men testamentet får endast beröra egendom som hen förtjänat genom arbete, fått i gåva eller i testamente om det i testamentet står att hen får rätt att själv råda över egendomen.


Vilka bör skriva ett testamente?

Makar med särkullbarn och sambor bör skriva testamente. Sambor och makar med endast särkullbarn ärver inte varandra. Ni måste skriva ett testamente.

Om du inte har en make eller barn bör du upprätta ett testamente om du inte vill att dina föräldrar, syskon eller syskonbarn ärver dig.

Även makar med gemensamma barn bör skriva ett testamente eftersom det i ett testamente är möjligt att ange att egendomen ska vara arvtagarens enskilda egendom. Det betyder att arvtagarens make inte har rätt till egendomen vid en eventuell framtida skilsmässa.


Måste man skriva testamente?

Ingen måste skriva ett testamente, om du inte skriver ett testamente kommer din egendom fördelas enligt svensk lag. Många väljer att skriva ett testamente eftersom det ger en möjlighet att själv välja vem som ärver och vad de ärver.


Olika typer av testamente

Alla testamenten innebär att den du anger i testamentet ärver din egendom. Det finns dock olika typer av testamente som påverkar vem som ärver din egendom och vem som får egendomen när den första arvtagaren avlidit. Du kan även skriva ett testamente själv eller tillsammans med en partner.

Enskilt testamente:
Testamente skrivet av en person. Du bestämmer själv vem som ärver dig och vad de ska ärva när du gått bort.

Inbördes testamente:
Ett testamente skrivet av två eller flera personer. Vanligen är det upprättat av makar eller sambor där de skriver att den efterlevande ska ärva den först avlidnes egendom. Efter att båda gått bort fördelas egendomen enligt vad det står i testamentet. Den här typen av testamentet kallades tidigare testamente för att sitta i orubbatbo.

Testamente med full äganderätt:
Full äganderätt betyder att den som får testamentet blir egendomens ägare och får göra vad som helst med arvet utan begränsningar. Testamentstagaren får fritt skänka bort hela egendomen eller testamentera egendomen vidare. Om du testamenterar med full äganderätt kan du inte bestämma vem som får egendomen när den första arvtagaren gått bort, eftersom arvet går direkt till testamentstagarens arvingar.

Testament med fri förfoganderätt:
Fri förfoganderätt innebär att testamentstagaren får använda och sälja egendomen under sin livstid men får inte ge bort en stor del av arvet eller testamentera det vidare. Efter att den som fått egendomen avlidit är det den först avlidnes familj (barn, föräldrar, syskon eller syskonbarn) som ärver den först avlidnes egendom. Om du testamenterar med fri förfoganderätt kan du själv bestämma vem som får egendomen efter att den första arvtagaren gått bort.

Universal testamente:
Universal testamente innebär att testamentstagaren får hela eller en andel av den avlidnes kvarlåtenskap. Det är alltså inte fråga om en specifik sak som testamenterats, utan en andel av kvarlåtenskapen. En universal testamentstagare är dödsbodelägare.

Legatarie testament:
I ett legatarie testamente får testamentstagaren en specifik sak (legat). En legatarie är inte en dödsbodelägare och kan få den testamenterade egendomen redan före arvskiftet.

Det är möjligt att testamentera bort både specifik egendom och ange att resten av kvarlåtenskapen ska fördelas i andelar. Exempelvis "Oscar får min Volvo från 2018 och Helena får min klocka från bostadsrätt på malmövägen 62, Örebro. Resten av min egendom ska fördelas så att Oscar får ¼, Helena får ¼ och Pinja får ½."


Vad är legat?

Legat är en specifik sak som någon ärver. Det kan vara exempelvis en bostadsrätt, bil, tavla eller en specifik summa pengar. Om det är en specifik sak kallas det för saklegat och om det är en summa pengar kallas det för penninglegat. En arvtagare som enligt testamentet ska få legat har rätt att få legatet redan före arvskiftet. En arvtagare som får legat är inte dödsbodelägare.

Det är även möjligt att ange vem som ska få egendomen när den första arvtagaren gått bort, detta kallas för sekundosuccession.


Vad menas med kvarlåtenskap?

Kvarlåtenskap är den egendom den avlidne lämnat efter sig när denne gått bort.


Vad är enskild egendom i testamente?

I testamentet kan det stå att viss egendom ska vara enskild egendom. Det betyder att egendomen är arvtagarens enskilda egendom och vid en eventuell skilsmässa ska den egendomen inte ingå i en bodelning och likadelas inte.

Genom att göra egendom till enskild egendom är det möjligt att säkerställa att all eller viss egendom behålls inom familjen. Många vill att hus och sommarstuga ska vara enskild egendom så att det fortsätter att gå från generation till generation.


Vem ärver make?

Den efterlevande maken ärver den avlidna maken, om makarna inte har barn eller endast har gemensamma barn. Om makarna har särkullbarn har särkullbarn rätt att få sitt arv direkt.


Hur ärver äkta makar varandra?

Den efterlevande maken ärver den avlidna maken vid dennes bortgång. Om makarna endast har gemensamma barn ärver den efterlevande maken all egendom och vid den efterlevande makens bortgång ärver barnen. Om den avlidna maken endast har särkullbarn ärver barnen sitt arv direkt och den efterlevande maken ärver inte. Om makarna har både särkullbarn och gemensamma barn ärver särkullbarnen sin andel av arvet direkt och den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andel. När efterlevande maken går bort ärver gemensamma barnen sitt av. Om makarna inte har barn ärver den efterlevande maken all egendom.

Om makar med endast särkullbarn vill ärva varandra måste de skriva ett testamente.


Hur länge måste man vara gift för att få ärva?

Begreppet "sitta i orubbatbo" använd egentligen inte mera, men innebär att den efterlevande maken ska få hela arvet. På så sätt kan denne fortsätta bo kvar i det som varit makarnas gemensamma bostad och använda deras egendom.

Om makar vill sitta i orubbatbo och de har särkullbarn måste de skriva ett testamente. Särkullbarn har rätt till hälften av arvet, men makarna kan testamentera hälften av sin egendom till varandra. Då ärver särkullbarnen hälften och den efterlevande maken hälften. Det är även möjligt att be att särkullbarnen ska begära sitt arv först när båda makarna gått bort, och ange att om de inte väntar med att ta ut sitt arv får de endast sin laglott vilket är hälften av vad de annars skulle ha ärvt.


Kan en sambo ärva?

Utan ett testamente ärver sambor inte. Inte ens om sambor har barn ärver de varandra. Det betyder att om en av samborna går bort går arvet till den avlidne sambons barn och om hen inte har barn går arvet till sambons föräldrar eller syskon.

Sambor har aldrig rätt att få arv, du måste skriva in sambon i ditt testamente.


Kan man testamentera bort hela kvarlåtenskapen?

Endats personer som inte har barn kan testamentera bort hela kvarlåtenskapen. Bröstarvingar, barn och barnbarn om barnet gått bort, har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften arvslotten och arvslotten är vad barnet hade ärvt om det inte funnits ett testamente.

Exempel: Jonas har två barn. När Jonas avlider har hans barn rätt till ½ av kvarlåtenskapen var. Om Jonas hade skrivit ett testamente hade hans barn fortfarande haft rätt till minst hälften, vilket är ¼ var.

Läs mer om barns rätt till laglott.


Hur många procent ärver barn?

Barn har alltid rätt till minst 50% av den avlidnes egendom. Hur många procent varje enskilt barn ärver beror på hur många barn den avlidne har. Exempelvis om den avlidne har 4 barn och inte har ett testamente har barnen rätt till 25% var, om den avlidne har 2 bar har de rätt till 50% var. Om den avlidne har ett testamente har barnen ändå rätt till hälften, vilket är 12.5% respektive 25% var.


Kan man testamentera bort laglott?

Nej, det går inte att testamentera bort laglotten. Bröstarvingar har alltid rätt att få hälften av den avlidnes kvarlåtenskap.


Kan man göra barn arvlösa?

Nej, det är inte möjligt att göra ett barn arvslösa i ett testamente eftersom barn alltid har rätt till sin laglott. Om du i testamentet förbiser barnens rätt till arv kan de hos en domstol yrka på jämkning. Domstolen justerar sedan testamentet så att barnen får sin laglott, i övrigt fortsätter testamentet att gälla.


Göra särkullbarn arvslösa

Det är inte möjligt att göra särkullbarn arvslösa, de har alltid rätt att kräva sin laglott. Laglotten är hälften av vad de hade ärvt om det inte hade funnit ett testamente. Om du i testamentet anger att särkullbarnen inte ska ärva dig kan de hos domstol yrka på att de ska få sin laglott.


Hur stor är arvsrätt för särkullbarn?

Arvsrätten är lika stor för särkullbarn och gemensamma barn. Båda har alltid rätt till åtminstone sin laglott vilket är hälften av vad de hade fått om den avlidne inte hade skrivit ett testamente. Den enda skillnaden på arvsrätten för särkullbarn och gemensamma barns är att gemensamma barn har rätt till sin del av arvet direkt medan gemensamma barn måste vänta på sin andel av arvet tills den efterlevande maken gått bort.


Vem ärver först maka eller särkullbarn?

Särkullbarn har rätt till sitt arv direkt när deras förälder gått bort, även om föräldern gift om sig och har en make. Om makarna endast har särkullbarn ärver den efterlevande maken inte. Makarna måste skriva ett testamente.


Vem ärver om testamentstagare dött före testatorn?

Om testamentstagaren avlidit före testator finns det tre olika alternativ för vad som händer.

  1. Testators vilja utläses från det upprättade testamentet. Den som testatorn vill att ska få egendomen får egendomen. Exempelvis kan det stå att efter första arvtagarens död ska egendomen gå till person X. Om den första arvtagaren dött före testatorn går egendomen direkt till person X.

  2. Om testators vilja inte går att utläsa. Testamentstagarens bröstarvingar (barn) ärver om bröstarvingarna även enligt lag hade kunnat ärva testatorn. T.ex. ett testamente till ett barn och barnet dött går arvet till barnets barn eftersom barnbarnet har arvsrätt enligt lag.

  3. Om testamentstagaren inte hade ärvt enligt lag fördelas arvet i enlighet med lagen. Exempelvis om testamentstagaren var en vän till testatorn kan testamentstagarens barn inte ärva eftersom barnet inte har arvsrätt enligt lag.


Ändra testamente

Ett testamente kan ändras. I enlighet med ärvdabalken ska ändringarna göras på samma sätt som det ursprungliga testamentet upprättades. Det betyder att testatorn måste skriva ett nytt testamente som uppfyller formkraven för att ändringarna ska vara giltigt. Det är inte tillräckligt att endast skriva ändringen på testamentet, ett nytt testamente måste upprättas.

Om du gör ett nytt testamente, skriv tydligt att det nya testamentet upphäver alla tidigare testamenten. Det är även bra att förstöra det tidigare testamentet.


Ändring av gemensamt testamente

Det är möjligt att ändra ett gemensamt inbördes testamente. Testamentet kan återkallas och ändras av båda parterna. Om testamentet ändras ensidigt av den ena parten så att den andra inte mera har någon nytta av testamentet kan det leda till att även den som ändrat testamentet förlorar sin rätt till arv.

Exempelvis om makarna A och B skrivit ett inbördes testamente och A senare ändrar så att en organisation ska ärva hela hens egendom, då kan man anta att B inte vill att A ska ärva dennes egendom eftersom B inte kommer att ärva As egendom. Därmed är inte Make A mera arvtagare till Make B.

Rätten att ändra och återkalla testamentet försvinner inte om den ena av parterna skulle dö. Den efterlevande kan fortfarande ändra vem som ärver hens egendom när hen går bort. Den efterlevande maken kan endast göra ändringar gällande den egna egendomen. Det är inte möjligt att göra ändringar gällande det som varit den avlidnes egendom.


Kan man återkalla testamente?

Det är möjligt att när som helst återkalla ett testamente, det finns inget formkrav för hur ett testamente återkallas. Du kan återkalla testamentet genom att förstöra det.

Testamentet kan också återkallas genom att du skriver ett nytt testamente och där ange att du återkallar det tidigare testamentet och det inte mera gäller. Ange även hur egendomen ska fördelas i stället, ska dina arvingar enligt svensk lag eller ska någon annan ärva egendomen.


Formkrav

För att ett testamente ska vara bindande måste det uppvisas i sin originalform efter att du gått bort. Det räcker inte med att det finns en kopia eller digitalkopia på testamentet.

Ett juridiskt korrekt och giltigt testamente ska vara:

  • Skriftligt

  • Daterat

  • Undertecknat av den som skrivit testamentet (testatorn)

  • Testatorn måste vara 18 år

  • Undertecknat av två ojäviga vittnen

  • Vittnena ska även ange namnförtydligande, hemvist och yrke

  • Vittnena måste vara minst 15 år och förstå betydelsen av att vara vittne


Måste testamente vara skriftligt?

Ett testamente måste vara skriftligt och i enlighet med alla formkrav för att det ska vara binande. Ett nödtestamente är dock ett undantag till kravet om att testamentet måste vara skriftligt. Om en nödsituation, exempelvis allvarlig sjukdom, leder till att testatorn inte hinner skriva ett testamente i enlighet med lagens formkrav kan ett nödtestamente upprättas. Ett nödtestamente kan upprättas muntligt framför två vittnen eller genom att testatorn själv skriver ner sin önskan på ett papper och sedan undertecknar det själv utan vittnen.

Vittnena ska uppfylla samma formkrav som vittnena för ett vanligt testamente och det räcker inte med att testatorn spelar in ett ljudmeddelande om det inte finns två vittnen. Inte ens om det går att höra vem som pratar på inspelningen är det tillräckligt om det inte finns två vittnen som hörde inspelningen.

Ett nödtestamente är endast i kraft en kort tid efter att det upprättades.


Vem får inte vittna testamente?

Vittne får inte vara testatorn, personer som omnämns i testamentet eller deras följande släktingar: make, sambo, förlovade, släktingar i rakt upp- och nedstigande led (barn, mamma, mormor), personer i svågerlag i rakt upp- och nedstigande led (svärdotter, svärmor), styvföräldrar och styvbarn, syskon.


Hur ska ett testamente se ut?

Ett testamente måste vara skriftligt, daterat och underskrivet av två vittnen och testatorn för att det ska vara giltigt. I övrigt finns det inte formkrav på hur själva texten ska vara formulerad. Skriv tydligt att det är fråga om ett testamente och var så klar som möjligt när du skriver hur din egendom ska fördelas.


Vart skickar man sitt testamente?

Till skillnad från Danmark och Norge registreras testamenten inte i Sverige. Det betyder att ett testamente inte ska skickas någonstans och det blir testamentet giltigt och juridiskt bindande direkt när testatorn och två vittnen skrivit under testamentet. Testamentet måste även vara skriftligt och daterat och i övrigt uppfylla formkraven för ett testamente.


När träder ett testamente i kraft?

Testamentet träder i kraft direkt när alla formkrav för testamentet är uppfyllda, det ska alltså vara undertecknat av två vittnen och testatorn.


Måste ett testamente godkännas?

Ett testamente ska inte godkännas och det ska inte registreras. Att testamentet verkligen är giltigt framkommer först efter testators död. Kontrollera noggrant att du uppfyllt alla formkrav när du skriver testamentet.


Hur ska det förvaras?

Den som upprättar ett testamente får själv välja hur testamentet förvaras. Lagen innehåller inte krav på hur testamenten ska förvaras och testamenten ska inte registreras hos Skatteverket. Det är därför viktigt att testamentet förvaras på en säker plats så att det hittas efter din bortgång.

Ett testamente kan förvaras i ett bankfack, i en skrivbordslåda med andra viktiga dokument eller hos en utomstående person du litar på. Vi rekommendera att du förvarar testamentet i original på en säker plats, t.ex. i ett bankfack, men att du ger en kopia till en vän och på kopian skriver du var testamentet förvaras. På så sätt försäkrar du dig om att testamentet hittas vid din bortgång.


Hur vet man om det finns ett testamente?

Eftersom det i svensk lag inte finns regler för hur testamentet ska förvaras finns det heller inget klart svar på frågan hur man vet om att det finns ett testamente.

Det man kan och ska göra är att gå igenom den avlidnes samtliga papper, tömma skrivbordslådor och bankfack och höra med vänner och anhöriga om de vet om den avlidna skrivit ett testamente.

Om testamentet hittas senare eller inte hittas?

Om testamentet inte hittas fördelas arvet enligt svensk lag och den legala arvsordningen efterföljs. Det är därför viktigt att testamentet förvaras på en säker plats så att egendomen fördelas så som du önskar.

Om ett testamente uppdagas efter att en bouppteckning slutförts ska en tilläggsbouppteckning förrättas. Om någon undanhåller ett testamente kan det vara fråga om ett brott i enlighet med brottsbalkens 14 kapitel 4 §.


Vad händer om testamentet försvinner?

Om ett testamente försvinner när testatorn fortfarande är i liv kan testatorn skriva ett nytt testamente och ange att det tidigare testamenten inte ska gälla. Om testamentet försvunnit efter att testatorn avlidit kan arvtagare fortfarande ha rätt till arv i enlighet med testamentet men de måste kunna påvisa att de har rätt till arv.

Om ingen vet om att ett testamentet upprättats och det inte hittas vid din bortgång kommer din egendom fördelas i enlighet med lagen.


Hur vet man om ett testamente är giltigt?

För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara skrivet i enlighet med de formkrav som uppställs i ärvdabalken. Det ska vara skriftligt, daterat, undertecknat av testatorn och två ojäviga vittnen. Vittnena ska vara minst 15 år och vid full psykisk hälsa när de skriver under. Vittnena ska även ange yrke och hemvist.


Vad kan göra ett testamente ogiltigt?

Ett testamente kan anses vara ogiltigt om testatorn inte var behörig att skriva ett testamente eller om formkraven inte uppfylls. Ett testamente är ogiltigt om testatorn tvingades att skriva testamentet eller om någon fått testatorn att skriva ett testamente på grund av testators oförstånd eller beroende ställning. Kapitel 13 i ärvdabalken anger de omständigheter som kan göra ett testamente ogiltigt.


Ogiltigförklara testamente

Ett testamente kan klandras eller jämkas. Jämkning innebär att bröstarvingarna begär sin laglott. I övrigt fortsätter testamentet att gälla. Om ett testamente klandras innebär det att en arvinge hos en domstolen begär att testamentet ska ogiltigförklaras. Testamentet kan klandras exempelvis om testatorn inte förstod betydelsen av att skriva ett testamente när hen skrev det.

Testamentet måste jämkas eller klandras hos domstol inom sex månader från att en arvinge fick veta att testamentet existerar.


Vad händer om testamentet inte är giltigt?

Om testamentet ogiltigförklaras fördelas egendomen i enlighet med ärvdabalken och inte i enlighet med testamentet.


Hur ta del av testamente?

Alla arvingar ska delges testamentet när en person dött. Att ta del av ett testamente innebär att arvtagarna godkänner eller erkänner testamentet.

Godkännande innebär att arvtagaren godkänner testamentet och erkännande att arvtagaren tagit del av testamentet men inte godkänt det. Om en arvtagare tänker begära jämkning eller klandra testamentet ska denne erkänna testamentet för att visa att hen tagit del av det.

Om du endats vill visa att du delgivits testamentet men inte godkänt det skriv på testamente eller en bestyrkt kopia "Jag, Emilia Berg, har tagit del av testamentet". Uppsala 13.9.2021. Kom ihåg att skriva under med underskrift och namnförtydligande.


Hur godkänner jag ett testamente?

Ett testamente godkänns genom att du på testamentet skriver att du godkänner testamentet. Du ska även ange ditt namn, underskrift, datum och ort. Om du inte godkänt testamentet inom sex månader men inte heller klandrat eller yrkat på att det ska jämkas antas det att du godkänt testamentet.

Att du godkänner testamentet innebär att du inte kan klandra eller begära jämkning senare. Om du som bröstarvinge godkänner ett testamente som förbiser din rätt till arv kan du inte längre yrka på laglott hos en domstol.


Kan ett testamente bli för gammalt?

Ett testamente kan inte bli gammalt. Det fortsätter att gälla tills det återkallas eller ändras. Om det är upprättat i enlighet med lagens formkrav gäller det tills testatorn gått bort.


Kan jag själv skriva testamente?

Du kan skriva ett testamente själv. Lagen kräver inte att du skriver testamentet hos en jurist eller advokat.


Var kan jag skriva testamente?

Du kan välja att skriva det själv genom att använda en mall, besöka en jurist eller använda dig av en juridisk onlinetjänst. En mall är gratis och du behöver inte besöka ett kontor för att göra ditt testamente. En mall känner dock inte till din situation och den kan omöjligt ge alla alternativ som skulle vara till nytta för dig. Dessutom kan du inte vara säker på att testamentet blir juridiskt korrekt.

Hos en jurist kan du vara säker på att testamentet blir juridiskt korrekt och att det passar din situation, men det kräver att du bokar tid och besöker ett kontor. Dessutom är det dyrt och tar länge även om det inte är svårt att skriva.

Den tredje lösningen är att använda dig av en juridisk onlinetjänst. Du svara på lätta frågor och sedan upprättas ett testamente som är anpassat för dig. Du behöver inte känna till lagar och paragrafer och behöver inte upprätta testamentet själv. Enkelt, snabbt och billigt.


Kan man skriva testamente online?

Ja, det är möjligt att skriva ett testamente online hos en juridisk onlinetjänst.

Aatos.app är en av världens mest utvecklade juridiska tjänst för konsumenter, tjänsten är både lätt att använda och du kan vara säker på att testamentet blir lika bra som om du hade upprättat det hos en jurist. Du svarar på enkla "ja och nej" frågor och på så sätt kartlägger tjänsten vem som ärver dig om du inte har ett testamente. När du vet vem som ärver dig i enlighet med lagen kan du sedan enkelt välja vem du vill att ska ärva dig.


Vad kostar det att skriva ett testamente?

Det kostar ca 1950-5000 kronor att göra ett testamente hos en jurist eller begravningsbyrå. Hos Aatos får du testamente till fast pris, det kostar endast 850 kronor. I priset ingår juridisk rådgivning.


Arvsskatt

Arvsskatten avskaffades i Sverige 2005. Det betyder att skatt inte betalas på arv.

Dina arvingar kan dock vara tvungna att betala arvsskatt om du vid din bortgång bor i ett EU land med arvsskatt. Detta i enlighet med EU Förordning nr 650/2012 artikel 21, var det står att att arvet ska beskattas i det land arvlåtaren hade hemvist vid sin bortgång. Det här gäller även om du är svensk medborgare, men bor till exempel i Spanien eller Thailand vid din bortgång.
Hur upprättas ett testamente hos Aatos?

Vem ärver dig?


Tjänsten klargör vem som ärver dig genom att ställa enkla frågor och visar sedan hur ditt arv skulle fördelas utan testamente.

Kartläggning av livssituation och önskemål


Tjänsten kartlägger din livssituation och önskemål. Beroende på vilken typ av egendom du äger och dina önskemål kommer tjänsten föreslå den typ av testamente som passar dig bäst.

Fördela egendomen


Nu har du möjlighet att dela upp egendomen och lägga till arvingar. Tjänsten frågar efter all nödvändig information, så du kan vara säker på att all information som behövs nämns i testamentet. Du kan själv fördela egendomen eller acceptera tjänstens förslag.

Ett testamente som passar dig bäst


Utgående från informationen du angett rekommenderar tjänsten lämpliga villkor. Alla villkor förklaras klart och enkelt och du kan själv välja om du vill ta bort eller lägga till villkor.

Testamentet är klart


Ditt testamente är nu klart! När du betalat kan du ladda ner och skriva under. Förutom själva testamentet får du även klara direktiv för hur du skriver under, vem som kan vara vittne och förslag på hur testamentet kan förvaras. Testamentet sparas även på ditt Aatos konto.


Det lättaste sättet att göra ett testamente

När du gör ett testamente hos Aatos behöver du inte känna till hur ett testamente upprättas. Du behöver inte träffa en jurist och kan upprätta ditt testamente var och när det passar dig bäst. Tjänsten kartlägger din situation och sedan upprättas ett juridiskt korrekt testamente på några minuter. Om någonting är oklart eller om du känner att du behöver juridisk hjälp finns våra jurister och kundtjänst alltid nära till hands, de hjälper via chatt och e-post utan extra kostnad.