Vilkår for brug - Aatos.app

Generelt

Med tjenesten forestås Aatos.app - internettjeneste, som kan findes på adressen https://aatos.app/dk/.

Tjenesteudbyder er Aatos Legal Technology Oy (2901500-3).

Med bruger, brugere og brugeren forstås alle personer, som anvender tjenesteudbyderens tjeneste.

Disse anvendelsesvilkår for brug træder i kraft, når brugeren påbegynder brug af tjenesten. Brugeren giver samtykke til, at brugeren accepterer og efterlever anvendelsesvilkår inden brug af tjenesten. Anvendelsesvilkår gælder hele tjenesteudbyderens tjeneste. Medmindre andet er aftalt eller angivet, gælder anvendelsesvilkår også for andre og relaterede tjenester, som ydes af tjenesteudbyderen.

Gældende lovgivning for tjenesten og anvendelsesvilkår er finsk lovgivning. Vær opmærksom på, at du som forbruger altid kan støtte ret på de obligatoriske forbrugerbeskyttelsesrettigheder, som du har under national forbrugerlovgivning, og som er gældende lovgivning i dit hjemland.

Tjenesteudbyder har ret til og uden varsel at foretage ændringer i anvedelsesvilkår. Sådanne ændringer træder i kraft med det samme og uden varsel. Tjenesteudbyder har ret til at overføre materiale i henhold til anveldelsesvilkår til en tredjepart. Brugerens fortsatte adgang til eller brug af platformen efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

1. Tjenesten

Aatos.app er en automatiseret onlinetjeneste som gør det muligt at udfærdige forskellige juridiske dokumenter.

2. Brugere

Brugeren af tjenesten bliver kunde hos tjenesteudbyder i forbindelse med oprettelse og registrering af en Aatos konto. Tjenesteudbyder er ikke ansvarlig for, at brugerens bruger-ID gøres tilgængelig for tredjepart eller for handlinger udført via bruger-IDet. Brugeren skal straks rette henvendelse til tjenesteudbyderen, hvis brugernavnet eller adgangskoden, som brugeren er i besiddelse af, går tabt eller bliver tilgængeligt for tredjepart.

Brugeren har kun begrænset adgang til tjenesten. Intellektuelle rettigheder, der er tjenesteudbyderens ejendom, overføres ikke til brugeren. Brugeren har ikke ret til at dele eller overføre brugsretten til tjenesten eller bruger-ID til tredjepart.

Brugeren må ikke downloade tjenestens materiale, som er beskyttet af tjenesteudbyderens immaterielle rettigheder eller anden uretmæssig materiale, som brugeren ikke har fået samtykke til fra rettighedshaver. Tjenesteudbyder har ret til at bruge, videresende, kompilere eller på anden måde bruge indhold, som er tilført tjenesten af brugeren. Brugeren overfører alle rettigheder til materiale, som brugeren har tilført tjenesten, til tjenesteudbyderen.

Ved at benytte og bruge tjenesten, accepterer brugeren at modtage direkte markedsføring. Brugeren kan nemt og gratis afmelde direkte markedsføring.

2.1 Kundebaseret direkte markedsføring

Kundebaseret direkte markedsføring sendes til brugeren via den e-mail adresse, som fungerer som brugernavn for brugeren. Aatos.app sender beskeder relateret til tjenesten og beskeder med kundefordele via e-mail. Kundefordele er gratis eller nedsatte fordele for brugere. Sådanne beskeder sendes til registerede brugere, som har tilført en e-mail adresse ved igangtagen af tjenesten, og som er blevet gjort opmærksom på, at en sådan kommunikation vil finde sted. Indeholdet af sendte beskeder relaterer sig altid til tjenester, der ligner de tjenester, som brugeren allerede har taget i brug.

Markedsføring kan direkte fravælges via et link i den meddelelse, som brugeren har modtaget, eller ved at kontakte vores kundeservice (kundeservice@aatos.app).

3. Indgåelse og opfyldelse af aftale

For at bruge tjenester udbudt af Aatos, skal du oprette en Aatos konto. Ved oprettelse og når tjenesten er taget i brug, accepterer brugeren anvendelsesvilkår for Aatos’s tjenester. Tjenesteudbyder er ansvarlig for at levere ydelsen umiddelbart efter betaling har fundet sted.

4. Indsamling af information

Tjenesteudbyder indsamler information i overensstemmelse med tjenesteudbyderens integritetspolitik.

Med tjenesten forestås Aatos.app - internettjeneste, som kan findes på adressen https://aatos.app/dk.

5. Fortrydelsesret og kundetilfredshedsgaranti

5.1 Fortrydelsesret

Brugeren har ikke fortrydelsesret i overensstemmelse med Lov om Forbrugeraftaler Kapitel 4, §18, stk 2 (3) eftersom produktet er udarbejdet på baggrund af brugerens personlige anvisninger, hvorfor produktet får et tydeligt personligt præg. Efter betaling, har tjenesteudbyderen og brugeren opfyldt deres respektive kontraktlige forpligtelser.

5.2 Kundetilfredshedsgaranti

En bruger, som har købt et produkt får en kundetilfredshedsgaranti på 30 dage fra købsdato. Kundetilfredshedsgaranti indebærer, at brugeren har ret til at ændre i købte dokumenter uden yderligere omkostninger. Hvis brugeren vil benytte sin kundetilfredshedsgaranti, skal brugeren kontakte tjenesteudbyderens kundetjeneste (kundeservice@aatos.app).

5.3 Fortrydelsesret

Ved fortrydelse af køb, foretages tilbagebetaling ved brug af samme betalingsmetode, som blev brugt af bruger ved køb.

5.4 Tjenestens pris og betalingsvilkår

Priserne for Aatos’ tjenester fastsættes i overensstemmelse med den gældende prisliste. Priserne findes på https://aatos.app/dk og på produktspecifikke sider på hjemmesiden.

Tjenesteudbyder forbeholder sig ret til at ændre priserne for tjenesterne.

Betalingsleverandør er Klarna Bank AB. Klarna Bank AB’s betalingsvilkår.

5.5 Reklamation

Brugeren skal kontakte tjenesteleverandør uden forskinkelse i tilfæde af eventuelle fejl og mangler ved ydelsen, som han eller hun har købt. Klagen bør ske så snart brugeren har bemærket fejlen eller burde have bemærket fejlen. Klagen kan sendes via e-mail til kundeservice@aatos.app.

6. Vilkår og betingelser for Aatos Bekymringsfri abonnement

6.1 Abonnementets omfang Aatos Bekymringsfri abonnement er en årlig forpligtelse, der koster 499 kroner om året. Dette abonnement giver brugeren adgang til at oprette udvalgte juridiske dokumenter i løbet af den årlige faktureringsperiode, samt yderligere inkluderede tjenester. 6.2 Inkluderede tjenester Abonnementet omfatter følgende juridiske dokumenter: Testamente, Ægtepagt, Fremtidsfuldmagt, Gældsbrev, Gavebrev Yderligere tjenester inkluderer:
  1. Tinglysning af dokumenter: Vi håndterer tinglysningen af de relevante juridiske dokumenter. Brugeren skal selv afholde de omkostninger, der opkræves af tredjeparter (f.eks. Tinglysning.dk) i forbindelse med tinglysning eller notargebyr.
  2. Hjemmelevering af dokumenter: Et eksemplar af hvert juridiske dokument kan sendes direkte til din hjemmeadresse.
  3. Prioriteret support: Som abonnent får du prioriteret adgang til vores juridiske team for support vedrørende dine juridiske dokumenter og vores tjenester.
  4. Altid opdaterede dokumenter: Ubegrænset adgang for brugeren til at redigere de juridiske dokumenter, så de passer til brugerens livssituation
6.3 Opsigelse og fortrydelse Abonnenter kan opsige deres abonnement når som helst via deres kontoindstillinger. Tjenesten forbliver aktiv indtil udløbet af den aktuelle faktureringsperiode. Der ydes ingen delvis refusion for ubrugt tid inden for abonnementsperioden. 6.4 Automatisk fornyelse Medmindre abonnementet opsiges før udløbet af den aktuelle abonnementsperi ode, vil det automatisk blive fornyet, og abonnementsgebyret på 499 kroner bliver opkrævet. 6.5. Ændringer i tjenester eller priser Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i abonnementsprisen, de inkluderede eller udelukkede tjenester, eller andre vilkår for tjenesten. Abonnenter vil blive informeret om eventuelle væsentlige ændringer og vil have mulighed for at opsige abonnementet, inden ændringerne træder i kraft. 6.6 Personlig brug Abonnementet og den tilsvarende konto er personlige og må kun anvendes af abonnenten. Det er ikke tilladt at anvende abonnementet til at oprette dokumenter for tredjeparter, medmindre disse er medskabere af det pågældende dokument. Uautoriseret brug af abonnementet til at generere dokumenter for andre kan føre til ophævelse af abonnementet. I sådanne tilfælde forbeholder Aatos sig retten til at opkræve en betaling for de dokumenter, der er produceret for tredjeparter. 6.7 Brugeransvar Abonnenter er selv ansvarlige for at sikre, at alle de oplysninger, de giver, er korrekte og ajourførte. Aatos er ikke ansvarlig for konsekvenserne af fejlagtige oplysninger, som brugeren har angivet. 6.8 Ingen juridisk repræsentation De tjenester, der leveres under dette abonnement, udgør ikke juridisk repræsentation, bistand, rådgivning eller konsultation. 6.9 Accept af vilkår Ved at tilmelde sig denne tjeneste bekræfter abonnenten, at de har læst, forstået og accepteret disse vilkår.

7. Opbevaring og monitorering af dokumenter

Brugeren er fuldt ansvarlig for opbevaring og overvågning af dokumenter. Tjenesteudbyder er ikke ansvarlig for opbevaring og monitorering og bærer intet ansvar for blandt andet, men ikke alene, nogen form for ødelæggelse og bortkomst af dokumenterne, eller for skader, der opstår på grund af mangelfuld opbevaring og/eller monitorering.

8. Ansvar og ansvarsbegrænsning

Brugeren er ansvarlig for korrektheden og nøjagtigheden af de oplysninger, som brugeren tilfører Aatos, som led i brug af tjenesten. Brugeren er også ansvarlig for eventuelle fejl eller tab forårsaget som følge af fejlagtige informationer tilført af brugeren.

Tjenesteudbyderens forpligtelse til at kompensere brugeren for direkte omkostninger og tab som følge af kontraktbrud, er i alle tilfælde begrænset til maksimalt den pris for den/de tjenester, som tjenesteudbyderen har ydet til brugeren. Pris betyder den del af den samlede pris for brugeren, der er fastsat af tjenesteudbyderen. Andre omkostninger, som brugeren i alle tilfælde skal bære og er ansvarlig for, såsom, men ikke begrænset til tinglysningsafgift, indgår ikke i beregningen af pris.

Tjenesteudbyderen er aldrig ansvarlig for tab ved brug af tjenesten, forårsaget som følge af brugerens forsæt eller ved grov uagtsomhed.

Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for aftaler, hensigtserklæringer eller andre aftaler, som brugere indgår i fællesskab.

Tjenesteudbyderen kan ikke garantere, at tjenesten opfylder brugerens krav eller behov. Tjenesteudbyderen kan ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig eller fungerer korrekt. Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for tab forårsaget på grund af fejl eller mangler i service- og serviceinformation.

Tjenesteudbyderen har ret til og uden varsel at foretage ændringer i anvendelsesvilkår. Tjenesteudbyderen har ret til at foretage ændringer i udbuddet af tjenester eller helt at afslutte leveringen af tjenester inden for en rimelig overgangsperiode.

Tjenesteudbyderen er ikke ansvarlig for ødelæggelse, tab eller ændring af brugerens data eller skader forårsaget heraf. Tjenesteleverandør er ikke ansvarlig for funktioner fra tredjeparts forbindelser mellem tjenesteudbyderens server og brugeren.

9. Tvistløsning

Hvis der opstår et problem, skal brugeren kontakte tjenesteudbyder (kundeservice@aatos.app). Hvis en uenighed om anvendelsesvilkår ikke kan løses gennem forhandling mellem parterne, skal tvisten afgøres endeligt ved en almindelig domstol med Helsinki Byret som første instans. En bruger kan altid lægge sag an ved den kompetente domstol i dennes distrikt. Hvis brugeren er bosat i EU, har brugeren og Aatos også ret til at benytte ODR-platformen for tvistløsning stillet til rådighed af Europa-Kommissionen. Du kan også henvise en tvist til den danske forbrugerombudsmand eller andre tilsvarende myndigheder, der har hjemmel og kompetence til at undersøge din sag.

10. Tjenesteudbyderens kontaktoplysninger

Det er muligt at kontakte tjenesteyder via chat eller e-mail. Kundetjenesten hjælper med alle spørgsmål, som omhandler tjenesten, produkter eller betaling via e-mailadressen kundtjanst@aatos.app eller via https://aatos.app/dk/.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.