En ny un­der­sø­gel­se kort­læg­ger: Dan­ske­re be­ta­ler mest for juri­di­ske do­ku­men­ter i Norden

Pressemeddelelse

2023-05-17

Gennemsnitlig pris betalt for juridisk dokument
Ifølge resultaterne betaler danskere de højeste omkostninger ved køb af juridiske dokumenter i Norden.

Ifølge den nor­di­ske un­der­sø­gel­se laver dan­ske­re flest te­sta­men­ter i Norden. Ikke desto mindre und­la­der en fem­te­del at op­ret­te juri­di­ske do­ku­men­ter på grund af øko­no­mi­ske for­hold.

Den juri­di­ske online ser­vi­ce Aatos be­stil­te un­der­sø­gel­sen for at kort­læg­ge in­ter­es­sen og brugen af juri­di­ske tje­ne­ster blandt per­so­ner over 35 år. Un­der­sø­gel­sen blev udført som en online spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af ek­ster­ne ana­ly­se­bu­reau­er i fe­bru­ar og marts 2023 og bestod af over 1800 re­spon­den­ter fra Dan­mark, Sve­ri­ge og Fin­land.

Stu­di­et viser, at dan­ske­re har den hø­je­ste pro­cent­del for op­ret­tel­se af te­sta­men­ter i Norden. I Dan­mark har 26% af per­so­ner over 35 år et te­sta­men­te, mens den la­ve­ste pro­cent­del for op­ret­tel­se af te­sta­men­te findes i Fin­land (23%). Det  mest over­se­te juri­di­ske do­ku­ment i Dan­mark er en æg­te­pagt. Kun 15% af dan­ske­re har en æg­te­pagt, og hele 74% over­ve­jer ikke engang at op­ret­te en.

– Det er for­bløf­fen­de, at en be­ty­de­lig ma­jo­ri­tet ikke engang over­ve­jer en æg­te­pagt, selvom 65% af re­spon­den­ter­ne er i et for­hold. I fra­væ­ret af en æg­te­pagt vil et pars ak­ti­ver blive delt lige 50-50. Dette kan re­sul­te­re i, at eks-æg­te­fæl­len får ret til vær­di­en af ek­sem­pel­vis et firma eller fa­mi­li­ens ak­ti­ver i til­fæl­de af skils­mis­se, siger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Aatos Aku Pöl­lä­nen.

Ifølge un­der­sø­gel­sen er den pri­mæ­re årsag til, at mange ikke får ud­fær­di­get juri­di­ske do­ku­men­ter, at en stor del ikke op­fat­ter så­dan­ne do­ku­men­ter som re­le­van­te (39%). Der­u­d­over mang­ler 19% af dan­ske­re viden om for­de­le­ne ved at have juri­di­ske do­ku­men­ter, mens yder­li­ge­re 19% be­trag­ter om­kost­nin­ger­ne for­bun­det med så­dan­ne do­ku­men­ter som en hin­dring.

Om­kost­nin­ger­ne ved juri­di­ske do­ku­men­ter er højest i Dan­mark

Ifølge re­sul­ta­ter­ne be­ta­ler dan­ske­re de hø­je­ste om­kost­nin­ger ved køb af juri­di­ske do­ku­men­ter i Norden. Om­vendt er juri­di­ske do­ku­men­ter bil­ligst i Sve­ri­ge.

Un­der­sø­gel­ses­re­sul­ta­ter­ne viser, at i Dan­mark koster det i gen­nem­snit ca. 2.501 kr. for at op­ret­te et te­sta­men­te, for en æg­te­pagt er det 2.453 kr. og for en frem­tids­fuld­magt er det 1.808 kr. Til sam­men­lig­ning kan juri­di­ske do­ku­men­ter i Sve­ri­ge købes for under 1.550 kr. i gen­nem­snit og i Fin­land under 1.680 kr. I gen­nem­snit.

– Pri­ser­ne er ge­ne­relt højere i Dan­mark sam­men­lig­net med andre nor­di­ske lande. På trods af til­gæn­ge­lig­he­den af mere over­kom­me­li­ge al­ter­na­ti­ver fort­sæt­ter nogle dan­ske­re med at stole på tra­di­tio­nel­le ad­vo­kat­fir­ma­er til deres juri­di­ske behov. Ad­vo­kat­fir­ma­er opkræ­ver typisk efter ti­me­pris, hvil­ket fører til øgede om­kost­nin­ger, for­kla­rer Pöl­lä­nen.

Dan­ske­re er de mest aktive bru­ge­re af online juri­di­ske tje­ne­ster

I Norden er online juri­di­ske tje­ne­ster mest al­min­de­ligt brugt af dan­ske­re. Selvom op­ret­tel­se af juri­di­ske do­ku­men­ter hos ad­vo­kat­fir­ma­er stadig er den mest ud­bred­te metode i Dan­mark, bliver online juri­di­ske tje­ne­ster stadig mere po­pu­læ­re blandt dan­ske­re. Online juri­di­ske tje­ne­ster er den næst­mest al­min­de­li­ge metode (14%) til at op­ret­te juri­di­ske do­ku­men­ter.

– Online juri­di­ske tje­ne­ster til­by­der et le­ve­dyg­tigt al­ter­na­tiv, da de er til­gæn­ge­li­ge 24/7 og til­la­der kun­der­ne at sam­men­lig­ne tje­ne­ster og priser inden det kon­kre­te valg. Aatos har in­ve­ste­ret i bru­gero­p­le­vel­sen, så in­di­vi­der kan få juri­di­ske ser­vi­cer med en høj kva­li­tet,  til en lav pris og på en ube­svæ­ret måde, siger Pöl­lä­nen.

Un­der­sø­gel­sen viser, at de pri­mæ­re år­sa­ger til at vælge online juri­di­ske tje­ne­ster er over­kom­me­lig­hed (57%), adgang til juri­di­ske do­ku­men­ter af en høj kva­li­tet og rå­d­giv­ning (47%), og bru­ger­ven­lig­hed (43%).

Aatos er en legal tech-virk­som­hed, der til­by­der fuldt di­gi­ta­le juri­di­ske tje­ne­ster til al­min­de­li­ge men­ne­sker. Tje­ne­ster­ne in­klu­de­rer fx te­sta­men­te, frem­tids­fuld­magt, æg­te­pagt og gælds­brev. Aatos ope­rerer i Dan­mark, Sve­ri­ge og Fin­land.

Kon­takt

Aku Pöl­lä­nen
Medstif­ter og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør
Aatos
aku@aatos.app   

Mariia Kuk­kakor­pi
Kom­mu­ni­ka­tions­chef
Aatos
mariia@aatos.app

💡 Vil du gerne mod­ta­ge da­ta­pak­ken? Send en e-mail til mariia@aatos.app