Nor­disk un­der­sø­gel­se: Æg­te­pagt er det mest for­søm­te do­ku­ment i Dan­mark

Ægtepar ved en flod
aatos-author-icon.png
Aatos
18.7.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
I Norden har dan­ske­re de hø­je­ste ud­gif­ter til juri­di­ske do­ku­men­ter. Ikke desto mindre til­by­der online juri­di­ske tje­ne­ster en øko­no­misk al­ter­na­tiv mu­lig­hed og er blevet den næst­mest po­pu­læ­re metode til at op­ret­te en æg­te­pagt.

Ifølge en nor­disk un­der­sø­gel­se har kun 15% af danske per­so­ner over 35 år fuld­ført en æg­te­pagt, der er en af de mest an­vend­te juri­di­ske do­ku­men­ter i Dan­mark. Ikke desto mindre af­slø­rer samme un­der­sø­gel­se, at te­sta­men­te og frem­tids­fuld­magt er mere al­min­de­ligt an­vendt end æg­te­pagt. Cirka en fjer­de­del (26%) af re­spon­den­ter­ne op­ly­ste, at de havde et te­sta­men­te, mens lidt under en fem­te­del (17%) havde en frem­tids­fuld­magt.

Ifølge en nordisk undersøgelse har kun 15% af danske personer over 35 år fuldført en ægtepagt

Aatos, en online juri­disk ser­vi­ce, be­stil­te un­der­sø­gel­sen for at fast­slå, i hvil­ket omfang per­so­ner over 35 år er be­kendt med de mest al­min­de­li­ge juri­di­ske do­ku­men­ter og deres formål. Un­der­sø­gel­sen om­fat­te­de cirka 1800 danske, sven­ske og finske del­ta­ge­re og blev udført af en ek­stern forsk­nings­part­ner, Ta­loustut­ki­mus, ved hjælp af en in­ter­net­pa­nel.

En tred­je­del kender æg­te­pagt godt

Ifølge un­der­sø­gel­sen har 42% af danske per­so­ner over 35 år en god for­stå­el­se af ind­hol­det og for­må­let med en æg­te­pagt. Dette tal pla­ce­rer den som det næst­mest kendte juri­di­ske do­ku­ment i un­der­sø­gel­sen, med 58% der er be­kendt med te­sta­men­te og 32% med frem­tids­fuld­magt.

Over­ra­sken­de nok, på trods af den gode viden om do­ku­men­tets formål og ind­hold, havde kun få re­spon­den­ter fak­tisk ud­fyldt en æg­te­pagt. Kun 15% op­ly­ste, at de havde gjort det, mens 11% over­ve­je­de det. Dette be­ty­der, at fler­tal­let (74%) ikke havde ud­fyldt do­ku­men­tet og ikke havde nogen in­ter­es­se i at gøre det, selvom 65% var i et for­hold.

Disse re­sul­ta­ter an­ty­der, at æg­te­pagt stadig be­trag­tes som et ta­bu­em­ne i Dan­mark, idet mange in­di­vi­der pri­mært for­bin­der do­ku­men­tet med skils­mis­se. Imid­ler­tid kan dette do­ku­ment også bruges til at be­skyt­te ak­ti­ver efter døden. Når et par bliver gift, over­ve­jer de sjæl­dent mu­lig­he­den for, at deres for­hold kan ende, enten gennem skils­mis­se eller død.

Der­u­d­over in­di­ke­rer re­sul­ta­ter­ne, at selvom dan­ske­re måske tror, de har en god for­stå­el­se af ind­hol­det og for­må­let med æg­te­pagt, kan de måske ikke rigtig forstå, hvor­dan det kunne på­vir­ke deres eget liv og have for­de­le for dem.

Yngre men­ne­sker er mere in­vol­ve­re­de i at ud­fyl­de Æg­te­pagt

Un­der­sø­gel­sen har af­slø­ret, at yngre ge­ne­ra­tio­ner er mere til­bø­je­li­ge til at ud­fyl­de en æg­te­pagt end ældre ge­ne­ra­tio­ner. Spe­ci­fikt har danske per­so­ner mellem 35 og 49 år ud­fyldt en æg­te­pagt hyp­pi­ge­re end det over­ord­ne­de gen­nem­snit.

Ægtepagt baserat på ålder

In­ter­es­sant nok fandt un­der­sø­gel­sen, at lavind­komst­grup­per er mere aktive i at op­ret­te en æg­te­pagt end højere ind­komst­grup­per, hvor dan­sker­ne, der tjener mindre end 200.000 DKK, er sær­ligt aktive.

Har lavet ægtepagt baseret på indkomstgruppe

Det er værd at be­mær­ke, at det er til­rå­de­ligt at op­ret­te en æg­te­pagt selv for par med lav ind­komst og få ak­ti­ver. Dette juri­di­ske do­ku­ment kan be­skyt­te per­so­ner mod deres æg­te­fæl­les gæld under en skils­mis­se­af­ta­le. Hvis den ene æg­te­fæl­le har mere gæld end ak­ti­ver, kan den anden æg­te­fæl­le være for­plig­tet til at stille ak­ti­ver til rå­dig­hed gennem en bo­de­ling.

En æg­te­pagt kan også be­skyt­te arv i frem­ti­den. Hvis den ene æg­te­fæl­le arver en ejen­dom, kan en æg­te­pagt sikre, at ejen­dom­men for­bli­ver inden for fa­mi­li­en i til­fæl­de af en skils­mis­se eller æg­te­fæl­les død.

Online juri­di­ske tje­ne­ster er det næst mest al­min­de­li­ge sted at ud­fyl­de en Æg­te­pagt

Ifølge un­der­sø­gel­sen er tra­di­tio­nel­le ad­vo­kat­fir­ma­er stadig de mest ud­bred­te steder at ud­fyl­de en Æg­te­pagt, idet 67% af re­spon­den­ter­ne op­ly­ser, at de har ud­fyldt deres do­ku­ment på et ad­vo­kat­fir­ma.

Ikke desto mindre er online juri­di­ske tje­ne­ster blevet stadig mere po­pu­læ­re, og 9% af re­spon­den­ter­ne angav, at de havde brugt online tje­ne­ster til deres Æg­te­pagt. Mens for­skel­len mellem tra­di­tio­nel­le og online tje­ne­ster stadig er be­ty­de­lig, for­ven­tes denne ten­dens at fort­sæt­te, da di­gi­ta­li­se­ring gør juri­di­ske tje­ne­ster mere over­kom­me­li­ge og bru­ger­ven­li­ge.

I Dan­mark er det mindre al­min­de­ligt at ud­fyl­de en Æg­te­pagt i en bank end i andre nor­di­ske lande, idet kun 7% af de danske re­spon­den­ter rap­por­te­rer, at de har ud­fyldt deres do­ku­ment i en bank. Dette står i kon­trast til Fin­land (20%) og Sve­ri­ge (25%).

Un­der­sø­gel­sen af­slø­rer: Ad­vo­kat­fir­ma­er er de dy­re­ste

Ifølge un­der­sø­gel­sen er den gen­nem­snit­li­ge om­kost­ning ved at ud­fyl­de en Æg­te­pagt i Dan­mark 2.453 kr., hvil­ket er næsten 1.000 kr. højere end i Fin­land og Sve­ri­ge. Den gen­nem­snit­li­ge pris i Fin­land var 1.468 kr., og i Sve­ri­ge 1.430 kr.

Un­der­sø­gel­sen viste også, at det mest dyre sted at op­ret­te en æg­te­pagt er på et tra­di­tio­nelt ad­vo­kat­fir­ma, med en gen­nem­snit­lig pris på 2.577 kr. Denne højere pris skyl­des pri­mært ti­me­pri­ser, som kan hur­tigt blive op­skru­et med mere kom­plek­se juri­di­ske spørgs­mål. En tom­mel­finger­re­gel for juri­di­ske tje­ne­ster er, at jo mere kom­pleks do­ku­men­tet er, jo højere vil om­kost­nin­ger­ne nor­malt være.

Ifølge un­der­sø­gel­sen er det næst mest dyre sted at ud­fyl­de en Æg­te­pagt i en bank (2.323 kr.), og det bil­lig­ste er online juri­di­ske tje­ne­ster (2.257 kr.).

Hvor meget betalte du for at udfærdige ægtepagt?

Det er værd at be­mær­ke, at der er for­skel­le mellem online-tje­ne­ster­ne. Mens den gen­nem­snit­li­ge pris for at ud­fyl­de en æg­te­pagt i en juri­disk ser­vi­ce er 2.257 kr., er det muligt at få en skræd­der­sy­et æg­te­pagt ba­se­ret på par­rets egne ønsker og si­tu­a­tion for så lidt som 599 kr. 

Online juri­disk ser­vi­ce Aatos til­by­der en fuldt di­gi­tal ser­vi­ce, der stil­ler enkle spørgs­mål - som en ad­vo­kat ville gøre det på et ad­vo­kat­fir­ma - og op­ret­ter et do­ku­ment ba­se­ret på sva­re­ne. Parret kan der­ef­ter ændre do­ku­men­tet ved at til­fø­je ak­ti­ver. Når man bruger Aatos' ser­vi­ce, kan parret sikre, at alle re­le­van­te be­tin­gel­ser til­by­des, og do­ku­men­tet op­fyl­der alle de juri­di­ske krav.

Har du no­gen­sin­de undret dig over, hvor­dan din æg­te­pagt ville se ud? Prøv det gratis ne­den­for.

Om un­der­sø­gel­sen

Un­der­sø­gel­sen med titlen In­ter­es­se for og brug af juri­di­ske do­ku­men­ter ved­rø­ren­de privat- og fa­mi­li­e­liv blev be­stilt af Aatos og gen­nem­ført af Ta­loustut­ki­mus. For­må­let med denne un­der­sø­gel­se var at fast­slå, om pri­va­te per­so­ner har visse juri­di­ske do­ku­men­ter og deres in­ter­es­se i at op­ret­te så­dan­ne do­ku­men­ter online i Sve­ri­ge, Dan­mark og Fin­land.

Må­l­grup­pen for un­der­sø­gel­sen var mænd og kvin­der over 35 år ba­se­ret på be­folk­nin­gen i hvert land (und­ta­gen Åland, Færø­er­ne og Grøn­land). Stikprø­ve­stør­rel­sen ud­gjor­de i alt 1863 per­so­ner: 608 i Fin­land, 624 i Dan­mark og 631 i Sve­ri­ge. Un­der­sø­gel­sen blev gen­nem­ført mellem fe­bru­ar og marts 2023, og alle data blev ind­sam­let gennem online spør­ge­ske­ma­er.

💡 Vil du gerne mod­ta­ge da­ta­pak­ken? Send en e-mail til Aatos kom­mu­ni­ka­tions­chef Mariia mariia@aatos.app