Øko­no­miske kon­se­kven­ser af skils­mis­se

Skilsmisse
aatos-author-icon.png
Aatos
28.5.2024 ● 2 minutter
Del artiklen
Når et æg­teskab ender i skils­mis­se, har det altid be­ty­de­lige øko­no­miske kon­se­kven­ser for begge parter. Skils­mis­se in­de­bæ­rer mere end bare en emo­tio­nel ad­skil­lelse - det kræver en fuld­stæn­dig øko­no­misk om­struk­tu­re­ring af dit liv. Dette in­klu­de­rer deling af ak­ti­ver, po­ten­ti­el­le juri­diske ud­gif­ter, æn­drin­ger i ind­komst og virk­nin­ger på for­de­le og be­ret­ti­gelse.

Lad os for­klare, hvor­dan en skils­mis­se kan ændre tid­li­gere æg­te­fæl­lers øko­no­miske si­tu­a­tion, og hvilke skridt du kan tage for at for­be­rede dig fi­nan­si­elt.

En skils­mis­se kan bringe flere fi­nan­si­el­le ud­for­drin­ger, her­un­der:

 • Deling af ak­ti­ver: Dette in­klu­de­rer ikke kun åben­lyse ak­ti­ver som huse og biler, men også andre ak­ti­ver som in­ve­ste­rin­ger, kunst, og selv per­son­lige gen­stande af værdi. At opgøre og opdele disse res­sour­cer kan være en lang­va­rig og kom­pleks proces.
 • Æn­drin­ger i ind­komst: Efter skils­mis­se vil du kun kunne basere dit budget på din egen ind­komst, hvil­ket kan være en stor æn­dring. Du måske nødt til at fo­re­tage nogle æn­drin­ger øko­no­misk, sær­ligt hvis du var hjem­me­gå­ende eller tjente be­ty­de­ligt mindre end din æg­te­fæl­le. 
 • Ud­gif­ter til ad­vo­ka­ter: Skils­mis­se kan være en kom­pli­ce­ret proces, og du vil ofte bruge en ad­vo­kat til at hjælpe. Om­kost­nin­ger­ne kan blive be­ty­de­lige, særlig hvis skils­mis­sen træk­ker i lang­drag eller er særlig kom­pli­ce­ret. 
 • Bo­li­g­ud­gif­ter: Hvis I ejede et hjem sammen, skal I be­slut­te, om én person be­hol­der det (og køber den anden ud), om I sælger det og deler over­skud­det eller tabet, eller en anden løs­ning. Hvis du flyt­ter, vil du også have om­kost­nin­ger for­bun­det med at finde og etab­lere en ny bolig.
 • På­virk­ning på social støtte: Hvis du mod­ta­ger ydel­ser fra staten ba­se­ret på din fa­mi­lie­sta­tus, kan disse ændre sig, hvor du nu er enlig. Dette kan om­hand­le bo­lig­støt­te, bør­ne­penge, æg­te­fæl­lebi­drag og visse skat­te­mæs­sige ydel­ser.
 • For­sør­ger­plig­ter: Hvis du har børn, skal du og din tid­li­gere æg­te­fæl­le be­slut­te, hvor­dan I deler om­kost­nin­ger­ne ved deres op­dra­gelse. Dette kan in­klu­dere bidrag, ud­dan­nel­ses­om­kost­nin­ger, og hel­seud­gif­ter. Hvis I ikke kan blive enige om dette bør i kon­tak­te Fa­mi­li­e­rets­hu­set.
 • Frem­ti­dig plan­læg­ning: Du kan have brug for at genover­veje dine lang­sig­tede øko­no­miske planer. Dette kan om­fat­te alt fra pen­sion, in­ve­ste­rin­ger og  te­sta­mente
 • Livs­stils­æn­dring: Be­græns­nin­ger i ind­komst kan betyde, at du må fo­re­tage ju­ste­rin­ger i din hver­dag såsom at lave budget, skære ned på ud­gif­ter, og genover­veje dine behov vs. ønsker.

For­be­re­delse til en skils­mis­se: Øko­no­misk stra­te­gier

Selvom en skils­mis­se kan være ud­for­drende, er der trin, du kan tage for at be­skyt­te din fi­nan­si­el­le frem­tid.

 1. Opret et per­son­ligt budget: Dette vil hjælpe dig med at forstå, hvad du har råd til og hvilke livs­stilæn­drin­ger der kan være nød­ven­dige.
 2. Do­ku­mentér ak­ti­ver: Lav en liste over alle ak­ti­ver, som I ejer. Dette in­klu­de­rer ak­ti­ver, gæld, ind­komst, og din og din æg­te­fæl­les pen­sions­in­for­ma­tio­ner.
 3. Forstå de juri­diske im­pli­ka­tio­ner: Fi­nan­si­el­le be­slut­nin­ger, der træf­fes før og under skils­mis­se­pro­ces­sen, kan have juri­diske kon­se­kven­ser. Sørg for at søge juri­disk rå­d­giv­ning så du ikke over­fø­rer penge ulov­ligt, eller hand­ler i strid med en even­tu­el æg­te­pagt/le­je­kon­trakt eller sam­e­je­ove­renskomst.

Skjul ikke ak­ti­ver: Det kan have al­vor­lige kon­se­kven­ser

En vigtig faktor at huske på, når du navi­ge­rer gennem skils­mis­se­pro­ces­sen, er be­tyd­nin­gen af fuld øko­no­misk gen­nem­sig­tig­hed. Skjul af ak­ti­ver eller uærlig ma­ni­pu­la­tion af din øko­nomi kan have al­vor­lige juri­diske kon­se­kven­ser.

Hvis I ikke har op­ret­tet en æg­te­pagt, skal alle jeres ak­ti­ver deles li­ge­ligt ved skif­te­ret­ten. Dette gælder også for ak­ti­ver, du måske for­sø­ger at skjule. Det er vig­tigt at holde sig for øje, at det ikke kun er uetisk, men at det også er ulov­ligt.

Det er altid bedst at være fuld­stæn­dig ærlig og åben om­kring din øko­no­miske si­tu­a­tion. Ty­de­lig, ærlig kom­mu­ni­ka­tion vil gøre pro­ces­sen let­tere og mind­ske ri­si­ko­en for frem­ti­dig kon­flikt. Det vil sikre, at op­de­lin­gen af ak­ti­ver er ret­fær­dig, og at begge parter kan bygge deres in­di­vi­du­el­le øko­no­miske frem­tid på et solidt grund­lag. Hvis du er i tvivl, er det altid en god idé at søge rå­d­giv­ning fra en kva­li­fi­ce­ret juri­disk rå­d­gi­ver.

Søg pro­fes­sio­nel rå­d­giv­ning

Det kan være nyt­tigt at kon­sul­tere både en øko­no­misk rå­d­gi­ver og en ad­vo­kat under din skils­mis­se. Disse eks­per­ter kan hjælpe med at sikre dine øko­no­miske in­ter­es­ser i en skils­mis­se.

En skils­mis­se kan være en fø­lel­ses­la­det og øko­no­misk ud­for­drende pe­ri­ode i dit liv. Men med or­dent­lig plan­læg­ning og for­stå­else for de øko­no­miske kon­se­kven­ser, kan du komme ud på den anden side med din øko­no­miske sund­hed intakt. Fak­tisk kan denne over­gangs­pe­ri­ode også være en tid til at genover­veje dine øko­no­miske mål oge lægge grund­la­get for din frem­ti­dige øko­no­miske triv­sel.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.