Ar­ve­af­kald efter ar­ve­la­ders død

arveafkald
IMG_1939.jpeg
Karoline
21.5.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Vidste du, at du kan give afkald på den arv, der vil til­falde dig efter en be­stemt person? Der kan fo­re­kom­me si­tu­a­tio­ner, hvor det kan give mening at give afkald på arv, om end det er af øko­no­miske eller per­son­lige år­sa­ger.  

Tids­punk­tet for, hvor­når et ar­ve­af­kald af­gi­ves, kan have be­tyd­ning for, om ar­ve­af­kal­det mu­lig­vis senere hen kan om­stø­des. Det er derfor vig­tigt at have styr på reg­ler­ne for ar­ve­af­kald.

Ar­ve­af­kald

At give ar­ve­af­kald be­ty­der, at du som arving giver afkald på den arv, der ellers ville til­falde dig fra en be­stemt person. Et ar­ve­af­kald kan gives på for­ven­tet eller falden arv.

For­ven­tet arv er den arv, der vil falde, når en be­stemt person dør. Falden arv er der­i­mod den arv, der falder efter en be­stemt person, når ved­kom­men­de er afgået ved døden.

Et ar­ve­af­kald kan altså gives både før og efter, at ar­ve­la­der er afgået ved døden. Dog skal du være op­mærk­som på, at et ar­ve­af­kald i nogle si­tu­a­tio­ner kan om­stø­des. Det kan derfor være nød­ven­digt at søge juri­disk bi­stand, før du giver afkald på din arv.

Der gælder ikke sær­lige krav til, hvor­dan et ar­ve­af­kald skal ud­fær­di­ges. Det be­ty­der, at et ar­ve­af­kald både kan gives mundt­ligt og skrift­ligt. Det rådes dog til, at et ar­ve­af­kald ud­fær­di­ges på skrift. På den måde undgås mis­for­stå­el­ser senere hen og det skrift­lige ar­ve­af­kald tjener som bevis for, at ar­ve­af­kal­det er givet.

Et ar­ve­af­kald kan gives både på legal arv eller på arv efter te­sta­mente. Et ar­ve­af­kald kan ikke senere hen en­si­digt an­nul­le­res.

Et per­son­ligt ar­ve­af­kald

Du kan enten give afkald på al arv for dig og dine livs­ar­vin­ger eller du kan give afkald på al arv til fordel for dine livs­ar­vin­ger.

Hvis du af­gi­ver afkald på arv for dig og dine livs­ar­vin­ger, vil af­kal­det gælde for hele din gren af fa­mi­lien, dvs. dine børn, bør­ne­børn etc.

Hvis du der­i­mod giver afkald på arv til fordel for dine livs­ar­vin­ger, kaldes det et per­son­ligt ar­ve­af­kald og arven vil i så fald tilgå dine livs­ar­vin­ger i stedet for dig.

Ar­ve­af­kald mod ve­der­lag

Et ar­ve­af­kald kan også gives mod be­ta­ling.

Ve­der­la­get kan fast­sæt­tes på for­skel­lig vis. Det kan enten være et fast beløb eller en be­stemt pro­cent­del af arven. Ve­der­la­get kan også udgøre ét eller flere be­stemte ak­ti­ver.

Et ve­der­lag, der gives i for­bin­delse med afkald på arv, vil af­gifts­mæs­sigt blive be­trag­tet som en gave. Der skal derfor be­ta­les ga­ve­af­gift af det ve­der­lag, der gives i for­bin­delse med ar­ve­af­kal­det. Der skal be­ta­les 15% i afgift af ve­der­la­get.

Bund­fradra­get på bo­af­gift, der i 2024 udgør 333.100 kr., kan ikke an­ven­des på ve­der­la­get.

💡Læs mere om bo­af­gift

Ind­hol­det i et ar­ve­af­kald

Der gælder ingen faste form­krav til, hvor­dan et ar­ve­af­kald kan gives. Og et ar­ve­af­kald kan derfor gives på mange for­skel­lige måder. Dog følger det af ar­ve­loven, at et ar­ve­af­kald skal gives per­son­ligt over for ar­ve­la­de­ren.

Det rådes dog til, at ar­ve­af­kal­det ud­fær­di­ges på skrift for at undgå mis­for­stå­el­ser senere hen.


Et ar­ve­af­kald bør in­de­holde;

Per­son­lige op­lys­nin­ger på begge parter
Ar­ve­af­kal­det bør in­de­holde per­son­lige op­lys­nin­ger om ved­kom­men­de, der ønsker at give afkald på sin arv samt per­son­lige op­lys­nin­ger om ar­ve­la­der. De per­son­lige op­lys­nin­ger bør være fulde navn, adres­se og CPR-nummer.

Type af ar­ve­af­kald
Der­u­d­over kan det ind­fø­res, hvor­vidt der af­gi­ves ar­ve­af­kald for hele din fa­mi­lie­gren eller om der er tale om et per­son­ligt ar­ve­af­kald.

Afkald mod ve­der­lag og be­ta­ling af afgift
Det bør også ind­fø­res, hvor­vidt af­kal­det gives mod ve­der­lag samt hvem, der skal betale en even­tu­el ga­ve­af­gift af ve­der­la­get.

Un­der­skri­vel­sen
Slutvis bør ar­ve­af­kal­det un­der­skri­ves af både af­kalds­gi­ver og ar­ve­la­der.

Det væ­sent­lig­ste, når der gives et ar­ve­af­kald er, at ar­ve­af­kal­det kommer frem til ar­ve­la­de­ren. Ar­ve­la­der be­hø­ver ikke at ac­cep­tere ar­ve­af­kal­det.

💬­Ek­sem­pel på ar­ve­af­kald fra rets­prak­sis:
Da Mads døde over­tog Helle hele boet efter ham som den eneste arving. Ple­je­dat­te­ren Emilie skulle ellers have arvet et pan­te­brev på 20.000 kr. efter Mads’ te­sta­mente. Emilie havde dog i vrede over en ryk­nings­på­teg­ning på pan­te­bre­vet skre­vet til Helle ”Du skal ikke føle dig for­plig­tet med de 20.000 kr. - gør med dem hvad du vil." Det fand­tes, at Helle måtte op­fat­te brevet fra Emilie som et en­de­ligt afkald på arven. Helle kunne derfor frit te­sta­men­tere pan­te­bre­vet.

Ha­bi­li­tets­kra­vet

For at et ar­ve­af­kald er gyl­digt, skal visse ha­bi­li­tets­krav være op­fyldt både for af­kalds­gi­ver og ar­ve­la­der. Af­kalds­gi­ve­ren skal være myndig, ikke under vær­ge­mål og være i stand til at handle for­nufts­mæs­sigt. Ar­ve­la­de­ren skal være habil i den for­stand, at ved­kom­men­de er i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af ar­ve­af­kal­det. Hvis ar­ve­la­der er meget svæk­ket, kan af­kalds­gi­ver ikke give afkald over for ar­ve­la­der. Et ar­ve­af­kald kan ikke gives over for en værge.

💬­Ek­sem­pel på ar­ve­af­kald fra rets­prak­sis:
I en sag fra 2017 måtte et per­son­ligt ar­ve­af­kald anses som gyl­digt, da det var kommet frem til ar­ve­la­der, der havde den nød­ven­dige ha­bi­li­tet til at forstå det ukom­pli­ce­rede ar­ve­af­kald. Uanset om ar­ve­la­der ville ac­cep­tere af­kal­det eller ej.

Til­fælde, hvor det kan give mening at give afkald på arv

Der kan være mange år­sa­ger til, at man ønsker at give afkald på arv. Ek­semp­ler på til­fælde kan være;

👉 Du er i gæld, dvs. in­sol­vent, hvil­ket med­fø­rer, at arven vil gå til kre­di­to­rer.

👉 Du ønsker ikke arven af per­son­lige år­sa­ger.

👉 Du har ikke øko­no­misk behov for arven og ønsker derfor, at den til­fal­der den næste ge­ne­ra­tion.

👉 Du ønsker ikke at del­tage i skif­tet af døds­bo­et, men ønsker blot et ve­der­lag mod at give afkald på arven.

Om­stø­de­lse af ar­ve­af­kald ved in­sol­vens

Afkald på for­ven­tet arv, det vil sige afkald på arv fra en person, der stadig er i live, kan ikke an­fæg­tes af kre­di­to­rer. Der vil altså ikke kunne ske om­stø­de­lse eller an­fæg­telse af et sådan afkald, selvom af­kalds­gi­ver senere hen skulle gå kon­kurs.

Et afkald på falden arv, det vil sige afkald på arv fra en person, der er afgået ved døden, kan der­i­mod i nogle til­fælde an­fæg­tes af af­kalds­gi­vers kre­di­to­rer.

Det gælder nemlig, at afkald givet senere end seks må­ne­der før frist­da­gen i kon­kurs­bo­et kan om­stø­des og arven vil i så fald indgå i af­kalds­gi­vers kon­kurs­bo.


Ar­ve­af­kald, der er af­gi­vet senere end to år før kon­kur­sens frist­dag kan også om­stø­des. Men om­stø­de­l­sen kan undgås, hvis det kan be­vi­ses, at af­kalds­gi­ve­ren på af­kald­s­tids­punk­tet var sol­vent, dvs. be­ta­lings­dyg­tig.

Frist­da­gen er ved kon­kurs og re­kon­struk­tion den dato, hvor skif­te­ret­ten mod­ta­ger en be­gæ­ring om kon­kurs eller re­kon­struk­tion.

Så­fremt du ønsker at give afkald på arv som følge af gæld og kre­di­to­rer, er det helt af­gø­rende, at ar­ve­af­kal­det af­gi­ves inden ar­ve­la­ders død.

Ar­ve­af­kald efter ar­ve­la­ders død

Ar­ve­af­kald, der af­gi­ves efter ar­ve­la­de­rens død, dvs. afkald på falden arv, be­hand­les af skif­te­ret­ten. Det med­fø­rer, at ar­ve­af­kal­det skal af­gi­ves til skif­te­ret­ten inden den en­de­lige boop­gø­relse er ind­le­ve­ret. Senest inden ud­lod­nin­gen af boet på­be­gyn­des.

Selvom det kan synes ret li­ge­til at afgive et ar­ve­af­kald, kan der være nogle fælder og tids­fri­ster, du bør være op­mærk­som på. Det kan derfor være nød­ven­digt at søge juri­disk bi­stand, hvis du ønsker at afgive et ar­ve­af­kald.

✍️Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.