Te­sta­mente

Dannebrog
Den danske ar­ve­lovDu kan del­vist fravige ar­ve­lovens regler ved at op­ret­te et te­sta­mente.
opbevaring af juridiske dokumenter
Op­be­va­ring af te­sta­men­terDer gælder for­skel­lige regler til op­be­va­ring af dit te­sta­mente.
Arv efter foraeldre
Arv efter for­æl­dre Når en eller begge for­æl­dre dør, vil du som barn ofte arve dem.
Familie
De for­skel­lige typer af te­sta­men­terVidste du godt, at der er for­skel­lige typer af te­sta­men­ter?
Mor og barn
Uskif­tet bo og sær­børnMen hvor­dan for­hol­der det sig nu lige med arv og sær­børn?
Lys tændt i et rum
Ind­si­gelse mod et te­sta­menteHvor­dan gør man ind­si­gelse mod et te­sta­mente?
Fire mennesker går udenfor. Bjerget kan ses i baggrunden.
Livs­ar­vin­gerHvem er dine livs­ar­vin­ger?
En person, der underskriver et papir.
Værd at vide om vid­ne­te­sta­menteHvad er et vid­ne­te­sta­mente?
Regler for et testamente
Regler for te­sta­men­terKender du reg­ler­ne for at lave et gyl­digt te­sta­mente?
pige som tæller penge
Te­sta­mente og ar­ve­forskudSkal du op­ret­te et ar­ve­forskud sammen med te­sta­mente?
Par går
Værd at vide om ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente Ugifte sam­le­vere kan op­ret­te et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente.
books+pen.jpg
Hvad er et te­sta­mente?Ar­tik­len om­hand­ler te­sta­men­ter og legale ar­vin­ger.
Huse i Danmark
Te­sta­mente og bo­af­giftNår en person dør, skal arven for­de­les mellem de ef­ter­ladte.
Samlevertestamente
Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­menteVidste du, at man ikke arver som kæ­re­ste?
Cykel
Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­terAlt du har brug for at vide om Cen­tral­re­gi­ste­ret for Te­sta­men­ter.
Skrive dit eget testamente
Ek­sem­pel på et te­sta­men­te: få en gratis ska­be­lonHar du brug for en gratis ska­be­lon til at lave dit eget te­sta­mente?
En person i en let frakke.
Pris for et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­terHvad koster et ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente i år 2024?
Et par, der danser på parkvejen
Ar­ve­af­gift for sam­le­vendeOm man er sam­le­vende kan få be­tyd­ning for øko­no­mien på for­skel­lige måder.
En person med mappe
Flere te­sta­men­terHar du op­ret­tet mere end ét te­sta­mente?
Pårørende
Hvem arver mig? Med et te­sta­mente kan du selv be­stem­me, hvem som arver dig.
Par har gjort gensidigt testamente
Gen­si­digt te­sta­menteTypisk op­ret­tes et gen­si­digt te­sta­mente mellem æg­te­fæl­ler eller sam­le­vende.
Mor og to børn.
Uskif­tet bo og te­sta­men­terHvad er uskif­tet bo?
Sort/hvide billeder i en kasse
Arv og særejeLæs mere om hvor­dan du gør din formue til dine ar­vin­gers særeje
Underskrift med en gammeldags pen
Hvor­dan re­gi­stre­res et no­tar­te­sta­mente?Et no­tar­te­sta­mente skal un­der­skri­ves foran en notar.
To mennesker der kigger ud over vandet
For­de­ling af arv – hvor­dan hånd­te­res si­tu­a­tio­nen?Døds­bo­et udgør alle de ejen­de­le, vær­di­er og gæld, som afdøde ef­ter­la­der sig
Kvinde blæser
Te­sta­tors mu­lig­hedDet er altså te­sta­to­ren, der be­stem­mer, hvad der skal ske med arven.
To børn hånd i hånd
Seks grunde til, at dit te­sta­mente kan er­klæ­res ugyl­digHvor­når og hvor­for kan dit te­sta­mente er­klæ­res ugyl­digt?
File cabinet
Hvor finder jeg et ting­lyst te­sta­mente?Denne ar­ti­kel giver dig vej­led­ning til, hvor du finder dit te­sta­mente
arveafkald
Ar­ve­af­kald efter ar­ve­la­ders dødTids­punk­tet for ar­ve­af­kald har be­tyd­ning for, om det senere kan om­stø­des
Blomster og en stol
Hvad er et ar­ve­af­kald?Du kan give afkald på for­ven­tet eller falden arv.
Arving
Hvem er egent­lig min arving?Hvem der er din arving?
Bornetestamenter
Alt du bør vide om bør­ne­te­sta­men­terEt bør­ne­te­sta­mente kan være vigtig at over­veje.
aendre-testamente.jpg
Æn­dring af et te­sta­menteHvad skal du være op­mærk­som på, hvis dit te­sta­mente skal ændres.  
Computer med statistikker
Nor­disk studie: En fjer­de­del af dan­skere over 35 år har al­le­rede et te­sta­menteTe­sta­mente er det mest al­min­de­lige juri­diske do­ku­ment at op­ret­te i Dan­mark.
Person på stranden.
Hjælp, te­sta­men­tet er en nul­li­tetNogle for­hold kan føre til, at et te­sta­mente anses som ugyl­digt.
familie
Tvangs­arv til sær­børn Hvor­dan for­de­les arven mellem børnen?
Testamente online
Te­sta­mente pris i 2024Hvad koster et te­sta­mente i år 2024?
Kvinde sidder på gulvet
Hvem arver barn­løse?Hvem arver mig, når jeg ikke har børn?
Tvangsarv
Hvad er tvangs­arv? Visse ar­vin­ger har en særlig ret til arv.
Landskab
Til­ba­ge­kal­delse og æn­dring af te­sta­menteEt te­sta­mente kan i visse til­fælde til­ba­ge­kal­delse og ændres.
arver din samlever
Arv til sam­le­verDin sam­le­ver arver ikke au­to­ma­tisk efter dig, uden et te­sta­mente.
En person skriver
Kopier af te­sta­men­terKun no­tar­te­sta­men­ter har en gyldig kopi til det ori­gi­na­le te­sta­mente.
Et hus kan være arv
Alt du bør vide om arvHvem der arver en og hvor meget de arver er be­stemt i Ar­ve­loven.
Folk, der renoverer et hus
Le­ga­terHvad er et legat helt præ­cist?
Kvinde der kigger ud over vandet
Te­sta­mente - fra det åbnes, til arven ud­be­ta­lesPro­ces­sen fra at et te­sta­mente åbnes, til ar­vin­ger­ne mod­ta­ger deres arv
Bærbar på bordet
Te­sta­mente uden en ad­vo­kat Et te­sta­mente kan op­ret­tes uden en ad­vo­kat.
Alle juridiske forhold fra start til slut online.