Hvor­når ud­be­ta­les skat

Betalt for meget i skat
IMG_1939.jpeg
Karoline
5.6.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Fire ud af fem dan­skere fik d. 12 april 2024 ud­be­talt over­sky­dende skat. SKAT ud­be­ta­ler over­sky­dende skat be­reg­net ud fra din års­op­gø­relse fra 2023. I gen­nem­s­nit får dan­sker­ne mere end 6.500 kr. til­bage i skat.

Det kan være over­væl­dende at sætte sig ind i de danske skat­te­reg­ler, der gælder for forskuds­op­gø­rel­ser, års­op­gø­rel­ser, ho­ved­kort og bikort etc. For hvilke tids­fri­ster gælder der? Hvor­dan be­reg­nes skat over­ho­ve­det? Og hvem skal man kon­tak­te, hvis der er fejl?

Penge til­bage i skat

Hvis du har betalt for mange penge i skat, vil du få det over­sky­dende beløb betalt til­bage til din Nem­Konto.

Som ud­gangs­punkt bliver din over­sky­dende skat betalt til­bage d. 12 april 2024, men der kan fo­re­kom­me til­fælde, hvor du først får dine penge senere.

På Skat.dk kan du selv be­regne din skat. Det kræver dog, at du har et godt over­blik over din øko­nomi, da du selv skal ind­ta­ste alle de re­le­vante beløb.

A-skat og B-skat

A-skat

A-skat, der også kaldes kil­de­skat, er den skat, du be­ta­ler af din pri­mære ind­tægt, din A-ind­komst.

Ved A-skat er det din ar­bejds­gi­ver, der in­de­hol­der og ind­be­ret­ter A-skat­ten til SKAT.

A-skat­ten er en skat, der be­ta­les aconto. Skat­ten be­reg­nes derfor ud fra det for­ud­gå­ende ind­kom­står. Det be­ty­der, at A-skat­ten er en skat, der be­ta­les på forskud.

Når dit skat­te­regnskab gøres op i din års­op­gø­relse, kan du se, om du har betalt for meget eller for lidt i A-skat. Og du får i for­bin­delse hermed enten et beløb til­bage, fordi du har betalt for meget skat, eller en ek­stra­reg­ning, fordi du har betalt for lidt i skat.

Du kan se på din løn­sed­del, hvad du be­ta­ler i A-skat. Udover A-skat­ten, be­ta­ler du også ar­bejds­mar­keds­bi­drag (AM-bidrag) på 8%.

Du be­ta­ler A-skat af:

✔️Løn

✔️SU

✔️­Fe­ri­e­penge og fe­ri­e­godt­gø­relse

✔️­Dag­penge og sy­ge­dag­penge

✔️Ho­nora­rer

Hvor meget du skal betale i A-skat frem­går af dit skat­te­kort, som du kan se elek­tro­nisk på Skat.dk. På skat­te­kor­tet frem­går også fradrag og træk­pro­cent.

Skat­te­kor­tet kaldes også nogle gange for ho­ved­kort, bikort eller fri­kort.

B-skat

B-skat er den skat, du be­ta­ler af en B-ind­komst. En B-ind­komst er en type ind­komst, der ikke ka­te­go­ri­se­res som A-skat, som er, når din ar­bejds­gi­ver in­de­hol­der og ind­be­ta­ler skat­ten for dig. Du skal selv betale skat­ten af en B-ind­komst. Du be­ta­ler også B-skat, hvis du ude­luk­kende har en B-ind­komst. En B-ind­komst kan ek­sem­pel­vis være det øko­no­miske over­skud, du har i en en­kelt­mands­virk­som­hed eller de penge du tjener som fre­elan­cer.

Du ud­reg­ner din B-skat ved først at trække ar­bejds­mar­keds­bi­dra­get (AM-bidrag) på 8% af din ind­komst. Her­ef­ter skal du bruge din træk­pro­cent på resten af be­lø­bet. De to tal lægger du sammen og så har du det beløb, du skal betale i skat af din B-ind­komst.

Træk­pro­cen­ten af din ind­komst er et udtryk for den pro­cent­del af din ind­tægt, der bliver truk­ket fra som skat. Din træk­pro­cent frem­går af dit skat­te­kort, som du kan finde på Skat.dk.

På Skat.dk kan du også ud­regne, hvad du får ud­be­talt, hvis din ind­komst, træk­pro­cent eller fradrag ændrer sig.

B-skat­ten skal du selv sørge for at ind­be­ta­le og du kan med fordel forskud­s­re­gi­strere din B-ind­komst hos SKAT.

Fri­kort og fradrag

Alle dan­skere har et bund­fradrag. Bund­fradra­get er et beløb, der ikke skal be­ta­les skat af. Et bund­fradrag kaldes også et per­son­fradrag.

Per­son­fradra­get i 2024 udgør 49.700 kr. Tid­li­gere va­ri­e­rede ens per­son­fradrag af, om man var over eller under 18 år. Men i 2024 har alle per­so­ner, uanset alder, som ud­gangs­punkt et per­son­fradrag på 49.700 kr.

Med et fri­kort får du fradra­get på én gang, mens du ved et ho­ved­kort får for­delt fradra­get over årets 12 må­ne­der.

Ho­ved­kort, bikort og fri­kort

Fri­kort

Tjener du mindre end dit per­son­fradrag, bør du an­vende dit fri­kort. Hvis du der­i­mod tjener mere, skal du an­vende dit ho­ved­kort og bikort. Når dit fri­kort er ud­nyt­tet, vil du her­ef­ter skulle betale skat af din ind­komst.

Ho­ved­kort og bikort

Dit ho­ved­kort bruges, der hvor du tjener mest. Det vil som ofte være der, hvor du får ud­be­talt din løn eller din SU, hvis du er stu­de­rende. Du skal kun bruge dit ho­ved­kort ét sted. Hvis du har flere ud­be­ta­lere på dit ho­ved­kort, kan du ri­si­kere at betale for lidt i skat og derfor få et skat­tes­mæk.  Hvis du har andre jobs, skal de ind­be­ta­les på dit bikort.

På ho­ved­kor­tet står både din træk­pro­cent og per­son­fradrag. Du skal kun betale skat af det beløb, der over­sti­ger dit per­son­fradrag.

Bi­kor­tet skal kun bruges, hvis du har flere ud­be­ta­lere. Dit bikort kan bruges flere steder.

💬­Ek­sem­pel:

Laura læser till dag­ligt jura på uni­ver­si­te­tet og hun får derfor ud­be­talt SU hver måned. Dog har Laura også et stu­di­ejob på et ad­vo­kat­kon­tor ved siden af stu­di­et. Her ar­bej­der hun 12 timer om ugen. Laura får SU’en indsat på sit ho­ved­kort, mens hendes løn fra kon­to­ret bliver ind­be­talt på hendes bikort. Der­u­d­over fre­elan­cer hun som fo­to­graf, men denne ind­komst er en B-ind­komst og derfor skal Laura selv sørge for at betale skat heraf.

Forskuds­op­gø­relse for 2024

En forskuds­op­gø­relse er en be­reg­ning af din for­ven­tet ind­komst og skat for det kom­men­de år. Forskuds­op­gø­rel­sen åbnede d. 14 novem­ber 2023. Du skal lø­bende rette i din forskuds­op­gø­relse, hvis du har øko­no­miske for­hold, der ændrer sig. Herved sikrer du, at du be­ta­ler kor­rekt skat.

Års­op­gø­rel­sen

Års­op­gø­rel­sen er din over­sigt over din skat fra sidste år. Den viser, hvad du har haft af ind­komst og fradrag. Der­u­d­over in­de­hol­der års­op­gø­relse en over­sigt over, hvad du har betalt i skat i det for­gangne år.

Det er i års­op­gø­rel­sen, at du kan se, om du skal have penge til­bage i skat eller har betalt for lidt i skat. Fristen for at rette i din års­op­gø­relse for 2023 var d. 1. maj 2024.

Din års­op­gø­relse for 2024 vil først være klar i marts 2025.

Grunde til, at du ikke får dine penge ud­be­talt

Der kan være flere grunde til, at du ikke får ud­be­talt din over­sky­dende skat ved den fast­sat­te tids­frist. Det kan ek­sem­pel­vis være fordi;


👉Du eller din æg­te­fæl­le har gæld til det of­fent­lige. Hvis en af jer har gæld til det of­fent­lige vil den over­sky­dende skat nemlig bruges til at betale af på den of­fent­lige gæld. Du vil få en besked i Di­gi­tal Post, hvis der bliver til­ba­ge­holdt penge og hvor­når even­tu­el­le penge vil blive over­ført til din konto.

👉Du mang­ler at give re­le­vante op­lys­nin­ger. Det kan ek­sem­pel­vis være op­lys­nin­ger an­gå­ende andre ind­tægtskil­der.

👉Ved større beløb af over­sky­dende skat. Inden pen­gene over­fø­res til din konto, bliver be­lø­bet tjek­ket.

Over­blik – de vig­tig­ste datoer

 1. Januar 2024
  Skat­testy­rel­sen mod­ta­ger de re­le­vante op­lys­nin­ger fra ek­sem­pel­vis ar­bejds­gi­vere, banker etc.
 2. Fe­bru­ar 2024
  Skat­testy­rel­sen laver be­reg­nin­ger ud fra de mod­tagne op­lys­nin­ger.
 3. marts 2024
  Års­op­gø­rel­sen er klar og kan ses i Tast­Selv på Skat.dk.
 4. Frem til d. 12 april 2024
  Års­op­gø­rel­sen sendes ud på papir til de bor­gere, der er fri­ta­get fra eller ikke om­fat­tet af Di­gi­tal Post.
 5. Fra d. 12 april 2024
  Ud­be­ta­lin­gen af over­sky­dende skat sker.
 6. maj 2024
  Fristen for at rette i sin års­op­gø­relse for 2023.
 7. juli 2024
  Frist for at ud­fylde op­lys­nings­skema for selv­stæn­dige, bor­gere med uden­landsk ind­komst eller ejen­dom, visse bo­li­g­ud­le­jere m.fl.
 8. juli 2024
  Fristen for at betale re­stskat uden tillæg.

Kon­takt SKAT

Hvis du har spørgs­mål til SKAT og du ikke kan finde svar på Skat.dk, eller hvis du har fundet en fejl i den skat, du har betalt, kan du ringe til SKAT og tale med en me­d­ar­bej­der. Du kan se åb­ning­sti­der og ak­tu­el­le ven­te­ti­der på Skat.dk/kon­takt.

✍️Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. På den måde, kan du have al din hver­dags­jura samlet ét sted og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

(Kilde for over­blik: Års­op­gø­relse for 2023: hvad sker hvor­når? Skat­testy­rel­sen.dk)
Alle juridiske forhold fra start til slut online.