Bryl­lup­støj og dres­scode

Bryllopstoj
aatos-author-icon.png
Aatos
4.4.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Hvad nu, hvis jeg tager det for­kerte på? Hvis du har brug for en op­fri­sker i for­hold til reg­ler­ne og tra­di­tio­ner­ne for dres­sco­des og bryl­lup­støj, så læs med.

Et bryl­lup er oftest en lyk­ke­lig stund, og i 2022 steg an­tal­let af vi­el­ser i Dan­mark fak­tisk med hele 20 pro­cent fra året før. Med ca. 33.000 vi­el­ser havde vi det hø­je­ste antal danske vi­el­ser siden 00’erne.

Al­li­ge­vel kan det som gæst til et bryl­lup være mindre lyk­ke­ligt at skulle finde ud af, hvad i al­ver­den man skal have på. For er der ikke alle mulige regler og tra­di­tio­ner? Hvad nu hvis jeg tager det helt for­kerte på, og alles øjne plud­se­lig vender sig mod mig?

Hvis disse tanker lyder be­kendte, eller hvis du blot har brug for en lille op­fri­sker i for­hold til reg­ler­ne og tra­di­tio­ner­ne for dres­sco­des og bryl­lup­støj i Dan­mark, så læs med i denne ar­ti­kel.

Dres­scode: Hvad tøj skal man have på til bryl­lup?

Al­ler­først skal det gøres klart, at du jo ikke skal have noget be­stemt tøj på til et bryl­lup. Jo, det kan være, dit tøj så ikke ender med at passe ind med de andre gæster, og jo, det kan være, at bru­de­par­ret ikke bliver helt til­fredse - men når alt kommer til alt, er det dig selv, der be­stem­mer, hvad du vil have på.

Hvis du dog gerne vil sørge for, at alle er til­fredse, kan du starte med at kigge på bryl­lupsin­vi­ta­tio­nen. Langt de fleste skri­ver nemlig i in­vi­ta­tio­nen, hvis de har ønsker til gæ­ster­nes bryl­lup­støj - en så­kaldt dres­scode.

En over­sigt over dres­sco­des og bryl­lup­støj

Ne­den­for vil vi give et over­blik over, hvad de for­skel­lige dres­sco­des be­ty­der, så du kan få en bedre for­stå­else for, hvad for­vent­nin­ger­ne til dit bryl­lup­støj er.

 • Galla: Hvis bru­de­par­ret spe­ci­fi­ce­rer, at deres dres­scode er galla, skal man som mand komme i kjole og hvidt (et så­kaldt kjole- eller ping­vin­sæt), mens man som kvinde skal troppe op i en lang gal­lakjo­le.
 • Smoking/Black tie: Ved denne dres­scode skal man som mand finde en smoking med sort but­ter­fly frem, mens man som kvinde skal finde en lang eller kort fest­kjo­le.
 • Mor­ning suit: Denne dres­scode bruges oftest, når ar­ran­ge­men­tet finder sted før kl. 17. Her for­ven­tes det, at mæn­dene ik­læ­der sig et outfit, der består af en lang jakke, vest og bukser, mens kvin­der­ne skal have en lang eller kort kjole på.
 • Mørkt kostume: Hvis bru­de­par­ret ønsker denne dres­scode, skal mæn­dene komme i mørkt jak­ke­sæt, mens kvin­der­ne skal komme i en lang eller kort kjole eller et par pæne bukser.
 • Fest­ligt: Hvis der ønskes fest­ligt bryl­lup­støj, skal I komme i pænt og fest­ligt tøj, men ellers har I frit valg til at finde ud af, hvad det fest­lige tøj skal være. Hvis der ingen dres­scode er, må det også for­ven­tes, at bru­de­par­ret ønsker fest­ligt tøj med valg­fri­hed.

💡 En bor­ger­lig vielse finder ofte sted på rå­d­hu­set. Parret kan også blive gift andre steder, fx i bag­ha­ven, på stran­den, på et slot eller i skoven.

Regler bryllupstoj

Tra­di­tio­ner og regler for bryl­lup­støj

Når nu vi har fået styr på de for­skel­lige dres­sco­des, kan der dukke nye spørgs­mål op. Er der for ek­sem­pel nogle farver, som en eller anden gammel tra­di­tion siger, jeg ikke må have på? Er der andre tra­di­tio­ner, jeg slet ikke kender til? Frygt ikke, for vi vil nu gen­nem­gå de tra­di­tio­ner og regler, der har noget at sige om dit bryl­lup­støj.

Hvilke farver må man ikke have på til et bryl­lup?

Ifølge uskrevne regler og gamle tra­di­tio­ner kan det være en idé at holde sig fra hvide, røde og sorte kjoler, når du plan­læg­ger dit bryl­lup­støj.

Du kender nok al­le­rede til reglen om, at det kun er bruden, der må komme i hvid kjole. Det har fået nogle til at for­søge sig med mere cre­me­far­vede nu­an­cer, der lægger sig op ad den hvide farve. Dette vil for­skel­lige folk have for­skel­lige me­nin­ger om, da de kan være uenige om, hvor­vidt det er okay at have en farve på, der er så tæt på hvid. Det kan derfor være en god idé at spørge bruden, hvis du har en cre­me­far­vet kjole, som du gerne vil have på.

Det menes også, at man bør holde sig fra at tage en rød kjole på. Ifølge gammel tra­di­tion tager en kvinde en rød kjole på, fordi hun enten er gom­mens el­ske­rinde, eller fordi hun ønsker at blive det. Det kan også være, at den røde farve stjæler op­mærk­som­he­den på bryl­lups­bil­le­der­ne. Det er dog noget andet, hvis bru­dens mor har rød kjole på, da det sig­na­le­rer, at hun god­ken­der æg­te­ska­bet. Det er ikke alle, der går op i den røde farves sym­bo­lik i dag, så forhør dig even­tu­elt med bru­de­par­ret, hvis du gerne vil have en rød kjole på.

Der er også hold­nin­ger til, hvor­vidt du må bære en sort kjole, da sort sig­na­le­rer sorg og på den måde mod­sæt­ter sig den lykke, der er for­bun­det med et bryl­lup. Gamle tra­di­tio­ner siger også, at svi­ger­mødrene bør vælge en anden farve end sort til sit bryl­lup­støj, da det kan ses som et udtryk for, at de ikke god­ken­der æg­te­ska­bet. Igen kan det være en idé at spørge bru­de­par­ret, om det er okay at have en sort kjole på, eller om de helst vil være fri for den mørke farve.

Dragt og bryllup

Hvad må mænd ikke tage på til bryl­lup?

Vi har nu snak­ket en del om far­ver­ne på kjo­ler­ne, men hvad så med dem, der ikke bærer kjole? Der er nemlig også regler for, hvad du kan til­lade dig, hvis dit bryl­lup­støj ikke består af en kjole.

Der gælder den regel, at hvis brudg­om­men ikke bærer kjole og hvidt, må gæ­ster­ne heller ikke gøre det. Hvis brudg­om­men ikke bærer smoking, gælder det li­ge­le­des, at gæ­ster­ne ikke må, da de ikke må være klædt pænere på end brudg­om­men. Des­u­den må en smoking først tages på efter kl. 17.

En anden regel siger, at hvis du bærer jakke, må du ikke smide den før brudg­om­men, uanset hvor varmt du måtte have det. Her gælder det altså om at håbe på, at brudg­om­men ikke er kuldskær!

En over­sigt over tra­di­tio­ner­ne og reg­ler­ne for bryl­lup­støj

For at op­sum­mere kan du her se en over­sigt over de tra­di­tio­ner og regler for bryl­lup­støj, vi netop har gen­nem­gå­et:

 • Det er kun bruden, der kommer i hvid kjole. Der kan være debat om, hvor­vidt det er okay at komme i farver, der er tæt på hvid.
 • En rød kjole har før sig­na­le­ret, at man er gom­mens el­ske­rinde eller ønsker at blive det, men det er ikke alle, der tænker over det i dag. Farven kan dog stjæle op­mærk­som­hed på bil­le­der.
 • En sort kjole er for­bun­det med sorg, og nogle mener, at dette ikke er pas­sende til et bryl­lup.
 • Mæn­dene må ikke være klædt pænere på end brudg­om­men.
 • En even­tu­el smoking må først tages på efter kl. 17.
 • Du må ikke smide jakken før brudg­om­men, uanset hvor varmt du har det.

Vælg dit bryl­lup­støj med ro i maven

Du har i løbet af denne ar­ti­kel fundet ud af, hvad for­skel­lige dres­sco­des be­ty­der, samt hvilke regler og tra­di­tio­ner, vi har for bryl­lup­støj i Dan­mark. For­hå­bent­ligt vil dette hjælpe dig til at træffe dit tøjvalg med mere ro i maven. Som vi star­tede med at sige, er et bryl­lup en lyk­ke­lig stund, og derfor ønsker vi, at du kan vælge og bære dit bryl­lup­støj med selvsik­ker­hed og en vilje til at fejre det lyk­ke­lige par.

Er du på udkig efter en nem og pris­ven­lig måde at op­ret­te en æg­te­pagt på?

Så er Aatos online ser­vi­ce lige det, du har brug for! Med vores ser­vi­ce kan du op­ret­te en juri­disk bin­dende æg­te­pagt på kun 10 mi­nut­ter, helt efter dine per­son­lige ønsker. Og det bedste af det hele er, at du kan komme i gang med at op­ret­te æg­te­pag­ten helt gratis!

Vores ser­vi­ce er både enkel og på­li­de­lig, og den er skræd­der­sy­et til at imø­de­kom­me dine behov. Du kan op­ret­te en æg­te­pagt med Aatos online ser­vi­ce til kun 499 kr., og du kan være sikker på, at din æg­te­pagt er fuldt ud gyldig og juri­disk bin­dende.

Så hvis du vil have en hurtig og nem måde at op­ret­te en æg­te­pagt på, så er Aatos online ser­vi­ce det per­fek­te valg for dig!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.