Bor­ger­lig vielse

Sko til brudepar
aatos-author-icon.png
Aatos
15.2.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Hvis I skal giftes, kan I blive gift i kirken, på rå­d­hu­set, i jeres bag­have eller et helt fjerde sted. I Dan­mark bliver hvert andet par bor­ger­ligt viet.

Selvom en bor­ger­lig vielse er over­stå­et på ganske kort tid, kan det sag­tens være en ro­man­tisk be­gi­ven­hed.

I denne ar­ti­kel kan du læse om alt, du bør vide om bor­ger­lige vi­el­ser.

Hvad er en bor­ger­lig vielse?

Lad os først og frem­mest tage et kig på, hvad en bor­ger­lig vielse egent­lig er. Hvis vi­el­sen ikke fo­re­ta­ges af en præst, er det en bor­ger­lig vielse. En bor­ger­lig vielse fo­re­går ofte på rå­d­hu­set, men den kan også foregå på stran­den, i bag­ha­ven eller et tredje sted.

Bor­ger­lige vi­el­ser fo­re­ta­ges som regel af borg­meste­ren eller en anden em­beds­mand, som borg­meste­ren har be­myn­di­get til at fo­re­tage vi­el­sen.

En bor­ger­lig vielse er i stedet for det mere tra­di­tio­nel­le kir­ke­bryl­lup, og det tager som regel ikke meget mere end 15 mi­nut­ter.

Rent lov­mæs­sigt er der ab­so­lut ingen for­skel på, om I bliver gift i kirken, eller om I vælger en bor­ger­lig vielse.

Læs mere: Hvad er en æg­te­pagt?

En bor­ger­lig vielse oftest fo­re­går på rad­hu­set

Som oven­for nævnt fo­re­går en bor­ger­lig vielse oftest på rå­d­hu­set, men I kan også blive viet andre steder, såsom i bag­ha­ven, på stran­den, på et slot eller i skoven.

Hvis I gerne vil giftes på rå­d­hu­set, be­hø­ver I ikke at gøre det på rå­d­hu­set i jeres kom­mune. I kan frit vælge mellem alle rå­d­huse i Dan­mark, så hvis I ek­sem­pel­vis holder bryl­lups­festen i en anden by, kan I blive viet på rå­d­hu­set i den by. Det kan også være, at I har fo­rel­sket jer i et smukt rådhus i na­bo­by­en, hvor I drøm­mer om at blive gift.

Hvis I gerne vil giftes i haven, på stran­den, på et slot eller lig­nende, vil borg­meste­ren eller en em­beds­mand mødes med jer på stedet og fo­re­tage vi­el­sen. Som oven­for nævnt tager en bor­ger­lig vielse som oftest ikke meget mere end 15 mi­nut­ter.

Læs mere: Op­ret­telse af æg­te­pagt efter vi­el­sen

Hvor­dan får vi en bor­ger­lig vielse?

I kan desvær­re ikke bare slå vejen forbi rå­d­hu­set en mandag ef­ter­mid­dag, fordi I har be­slut­tet jer for, at I gerne vil giftes nu og her. Der er nemlig lige et par små­ting og lidt pa­pir­ar­bejde, der skal klares, inden I of­fi­ci­elt kan sige “ja” til hin­an­den.

I skal først og frem­mest ud­fylde en æg­te­skab­ser­klæ­ring. Dette kan I nemt gøre på borger.dk. Æg­te­skab­ser­klæ­rin­gen er en er­klæ­ring på, at I begge ønsker at indgå et æg­teskab, og I skal begge un­der­skrive er­klæ­rin­gen. Når I ud­fyl­der æg­te­skab­ser­klæ­rin­gen, kan I sam­ti­dig fo­re­tage nav­ne­æn­dring, hvis I ønsker dette.

Her­ef­ter vil der blive ud­stedt en prø­vel­se­s­at­test, der be­kræf­ter, om I op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne for lov­ligt at kunne indgå æg­teskab i Dan­mark. Kom­mu­nen vil li­ge­le­des sende et brev med tids­punk­ter for vi­el­sen.

Det er vig­tigt at nævne, at prø­vel­se­s­at­testen ikke må være mere end fire må­ne­der gammel på bryl­lups­da­gen. Hvis I skal giftes i haven, i skoven, på stran­den eller et andet sted, der ikke er på rå­d­hu­set, skal I huske at med­bringe prø­vel­se­s­at­testen. Efter vi­el­sen vil I få ud­le­ve­ret jeres vi­el­se­s­at­test.

Læs mere: 3 ek­semp­ler på, hvor­dan en skils­mis­se kan ru­i­ne­re dig

In­ter­na­tio­na­le æg­te­ska­ber

I nogle til­fælde er det nød­ven­digt at søge om æg­te­ska­bet hos Fa­mi­li­e­rets­hu­set.

Dette gælder, hvis en af jer:

 • Ikke er dansk eller nor­disk stats­bor­ger
 • Ikke har tidsu­be­græn­set op­hold­stil­la­delse i Dan­mark
 • Ikke har ret til ube­græn­set ophold i Dan­mark efter EU-reg­ler­ne

Hvis der er nav­ne­æn­dring i for­bin­delse med jeres æg­teskab, skal dette også re­gi­ste­res. An­søg­nin­gen om nav­ne­æn­dring skal sendes senest 15 dage før datoen for den bor­ger­lige vielse.

Hvis I skulle glemme dette i alle bryl­lupspla­ner­ne, er der ingen grund til panik. I kan nemlig godt ændre navn efter vi­el­sen - husk blot, at det kun er gratis i tre må­ne­der efter vi­el­sen. I vil au­to­ma­tisk få til­sendt nye sund­heds­kort.

Læs mere: Æg­te­pagt før eller efter æg­te­skab

Skal der være vidner til en bor­ger­lig vielse?

Ja, det skal der. En bor­ger­lig vielse - uanset om det er på rå­d­hu­set eller på stran­den - skal over­væ­res af mini­mum to vidner.

Hvis I af den eller anden grund ikke selv ønsker at finde vidner (måske I holder jeres vielse hem­me­lig for fa­mi­lie og venner), kan kom­mu­nen sørge for vidner.

Hvad koster en bor­ger­lig vielse?

Alle ved, at et bryl­lup kan være en be­sko­ste­lig affære, men selve vi­el­sen koster altså in­gen­ting. Det er ganske gratis at blive gift på rå­d­hu­set. I skal hver­ken betale noget til kom­mu­nen eller per­so­nen, der vier jer.

Det er dog vig­tigt at nævne, at uden­land­ske par skal betale 1.650 kroner for ud­ar­bej­del­sen af æg­te­skab­ser­klæ­rin­gen samt prø­vel­se­s­at­testen. Dette gælder li­ge­le­des ved et kir­ke­bryl­lup.

For­læn­gelse af bor­ger­lig vi­el­ses­ce­re­moni

Som nævnt er en bor­ger­lig vielse for­holds­vis hur­tigt over­stå­et, men der er stadig mange, der drøm­mer om at være hvid brud, blive ført op ad gulvet af sin far eller andre tra­di­tio­ner, der for­bin­des med et kir­ke­bryl­lup.

Dette er be­stemt ikke umu­ligt med en bor­ger­lig vielse, men det kræver, at I sørger for at for­vent­nings­af­stem­me med den, der vier jer.

I kan ek­sem­pel­vis for­længe vi­el­sen ved at have:

 • Ind­gangs­mu­sik
 • Taler fra gæ­ster­ne
 • Sange
 • Bryl­lupsløf­ter fra dig og din part­ner
 • Ud­veks­ling af ringe
 • Ud­gangs­mu­sik

Læs mere: Bryl­lup­støj og dres­scode

Kan vi få en kir­ke­lig vel­sig­nelse efter en bor­ger­lig vielse?

Ja, det kan I godt. Fak­tisk er det slet ikke ual­min­de­ligt, at par vælger først at få en bor­ger­lig vielse, hvor­ef­ter de får en kir­ke­lig vel­sig­nelse.

En kir­ke­lig vel­sig­nelse minder på mange måder om et kir­ke­bryl­lup, dog spør­ger præ­sten ikke, om I vil tage hin­an­den til æg­te­fæl­ler, da I al­le­rede har sagt ja til dette ved den bor­ger­lige vielse. I vil der­i­mod skulle svare ja til at elske og ære hin­an­den i med­gang og mod­gang, indtil døden jer skil­ler.

Læs mere: Før­tids­pen­sion for sam­le­ven­de

Det tra­di­tio­nel­le kir­ke­bryl­lup

Det kan også være, at I drøm­mer om et tra­di­tio­nelt kir­ke­bryl­lup. Her skal I hen­vende jer til præ­sten i den kirke, hvor I gerne vil giftes. Her skal I med­bringe prø­vel­se­s­at­testen.

I har mu­lig­hed for at blive gift i en kirke, når:

 • En af jer er medlem af fol­kekir­ken, og kirken til­hø­rer med­lem­mets sogn
 • En af jer er medlem af fol­kekir­ken, og denne eller I begge har en særlig til­knyt­ning til kirken, og I derfor ønsker at blive viet i lige præcis denne kirke

Vær des­u­den op­mærk­som på, at en præst fak­tisk kan nægte at vie jer, hvis den ene eller I begge er fra­skilte.

Skab din egen æg­te­pagt al­le­rede i dag

På trods af at have bor­ger­lig vielse eller kir­ke­lig vielse, er det smart øko­no­misk for­be­re­delse at lave æg­te­pagt. Du kan lave æg­te­pagt med det samme på Aatos online ser­vi­ce.

Det koster kun 499 kr.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.