Bryl­lup i ud­lan­det

Et ægtepar i London.
IMG_1939.jpeg
Karoline
19.1.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Kær­lig­hed kender ingen græn­ser, heller ikke lan­de­græn­ser. Ifølge Dan­marks Sta­ti­stik, er dan­skere de mest gif­te­lyst­ne i EU. Dan­mark har nemlig EU-rekord i vi­el­ser. Men der er nogle ting, I skal være op­mærk­som­me på, hvis I ønsker at holde bryl­lup i ud­lan­det.

At blive gift i ud­lan­det, er en proces hvor der bør blive gjort flere over­vej­el­ser. Denne ar­ti­kel skaber et over­blik over det, der er værd at vide, hvis I ønsker at blive gift i ud­lan­det.

De ge­ne­rel­le æg­te­skabs­be­tin­gel­ser i Dan­mark

Reg­ler­ne for at kunne indgå æg­teskab i Dan­mark følger af æg­te­skabs­lo­ven. For at kunne indgå æg­teskab i Dan­mark, skal I begge være fyldt 18 år og ugifte på tids­punk­tet for vi­el­sen. Det vil sige, at hvis en af jer tid­li­gere har været gift, skal dette æg­teskab være ophørt, før I kan indgå æg­teskab på ny.

Der­u­d­over gælder der et krav om, at I ikke må være nært be­slæg­tet. Så­fremt den ene af jer er under vær­ge­mål, skal værgen give samtyk­ke, før I kan blive gift.

Hvis I ønsker at blive gift i Dan­mark, men I bor i et andet land, er det de danske æg­te­skabs­be­tin­gel­ser, der skal være op­fyldt. Dog gælder det, at så­fremt en af jer er stats­bor­gere i et andet nor­disk land, kan I vælge, at det er dette lands regler for æg­teskab, der skal finde an­ven­delse.

💡 Læs mere: I skal giftes, men hvad in­de­bæ­rer det?

Sikre din frem­tid med æg­te­pagt

I en æg­te­pagt kan du be­skyt­te dine egne og din fa­mi­lies ak­ti­ver. Opret din egen æg­te­pagt i dag sammen med din æg­te­fæl­le. Du kan gratis prøve, hvor­dan dine ønsker og si­tu­a­tion på­vir­ker do­ku­men­tet. Det tager kun 10 mi­nut­ter.

Be­tin­gel­ser for at kunne blive gift i ud­lan­det

Hvis I ønsker at blive viet i ud­lan­det, skal I være op­mærk­som­me på, at nogle lande kræver do­ku­men­ta­tion for, at I op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne for at blive gift i Dan­mark.

Dog kræver nogle lande blot, at I kan do­ku­men­tere jeres ci­vil­stand. Dette kan gøres med en ci­vil­stand­s­at­test, som I kan få fra jeres bopælskom­mune.

👉 Hvis det land, I ønsker at blive gift i, der­i­mod kræver bevis på, at I kan indgå æg­teskab efter de danske regler, skal I ansøge Fa­mi­li­e­rets­hu­set om en æg­te­skab­sat­test. For at opnå en æg­te­skab­sat­test, skal I begge op­fylde de be­tin­gel­ser, der gælder i Dan­mark, for at kunne indgå æg­teskab.

For­bud­det mod pro­forma

I Dan­mark er det ulov­ligt at indgå et æg­teskab, der ude­luk­kende tjener som et middel til at opnå ret til ophold i Dan­mark, EU, Schweiz eller i et land, der er om­fat­tet af af­ta­len om Det Eu­ro­pæ­iske Øko­no­miske Sam­ar­bejds­om­rå­de (EØS).

Dette be­ty­der, at man ikke må indgå æg­teskab, for at hjælpe en anden stats­bor­ger med at få ophold i de oven­stå­ende lande.

Læs mere: De juri­diske for­de­le ved at være gift

Prø­vel­se­s­at­test eller æg­te­skab­sat­test

Når I ønsker at blive viet, skal I sende en an­søg­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Det koster 1900 kr. at ansøge om en prø­vel­se­s­at­test eller en æg­te­skab­sat­test.

Så­fremt der er tale om æg­teskab, der ønskes ind­gå­et i Dan­mark, skal der an­sø­ges om en prø­vel­se­s­at­test. Dette gælder både for to uden­land­ske per­so­ner, der ønsker at indgå æg­teskab og for par be­stå­ende af én dan­sker og én ud­læn­ding.

Så­fremt der er tale om et æg­teskab, der ønskes ind­gå­et i ud­lan­det, skal der, som oftest, an­sø­ges om en æg­te­skab­sat­test.

Hvis der ikke er for­hold, der taler for at for­korte prø­vel­ses- eller æg­te­skab­sat­testen, vil denne være gyldig i fire må­ne­der efter ud­ste­del­sen. For­hold såsom gyl­digt ophold, vil for­korte at­te­stens gyl­dig­heds­pe­ri­ode.

Når I ikke at blive viet inden for denne pe­ri­ode, vil at­testen bort­falde, og I skal ansøge på ny.

Schloss Neuschwanstein

Ek­sem­pel: To danske stats­bor­gere, der vil giftes i Tys­kland

Føl­gende do­ku­men­ter skal fo­re­læg­ges de tyske myn­dig­he­der, når en dansk stats­bor­ger ønsker at indgå æg­teskab i Tys­kland med en tysk stats­bor­ger, eller hvor to danske stats­bor­gere ønsker at indgå æg­teskab:

 • Æg­te­skab­sat­test. Denne er ud­stedt af Fa­mi­li­e­rets­hu­set efter an­søg­ning.  
 • Pas/iden­ti­tetskort. 
 • Fød­sel­sat­test og dåbs-/nav­ne­at­test. Op­lys­nin­ger­ne skal være op­da­te­ret og ak­tu­el­le. 
 • En even­tu­el skils­mis­sedom/skils­mis­se­be­vil­ling. Hvis tid­li­gere æg­te­fæl­le er afgået ved døden, skal der ved­læg­ges en død­sat­test. 
 • Fol­ke­re­gi­ster­ud­skrift.

Vielse for de tyske bor­ger­lige myn­dig­he­der finder sted på Stan­de­sam­ter­ne.

Ao Nang, Thailand

Ek­sem­pel:  Dansk stats­bor­ger og thailandsk stats­bor­ger

For at et æg­teskab ind­gå­et i Thailand er gyl­digt, skal det indgås på et lokalt di­strikt­s­kon­tor.

Den Thailand­ske am­bas­sade skal ud­stede en attest på thailandsk, der be­kræf­ter for­skel­lige in­for­ma­tio­ner om den danske stats­bor­ger, der ønsker at blive gift i Thailand. Det gælder uanset, hvor den danske stats­bor­ger er bosat.

Den Thailand­ske am­bas­sade skal bruge føl­gende do­ku­men­ter for at kunne ud­stede at­testen:

 • Æg­te­skab­sat­test ud­stedt af Fa­mi­li­e­rets­hu­set 
 • Fo­tokopi af da­ta­si­den i pas 
 • Jeres fulde navn skre­vet på Thailandsk
 • Kopi af kvit­te­ring for be­ta­ling til den thailand­ske am­bas­sade.

👉 Vær op­mærk­som på, at at­testen fra am­bas­sa­den skal le­ga­li­se­res i det thailand­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um, før æg­teskab kan indgås på det lokale di­strikt­s­kon­tor.

De spe­ci­fik­ke regler for det en­kelte land, kan findes på Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets hjem­meside.

Læs mere: Bor­ger­lig vielse

An­er­ken­delse af uden­landsk vielse

Efter æg­te­skabs­lo­ven an­er­ken­des et uden­landsk æg­teskab i Dan­mark, hvis æg­te­ska­bet er gyl­digt i det land, hvor æg­te­ska­bet blev ind­gå­et.

Dog an­er­ken­des æg­te­ska­bet ikke, hvis;

 • par­ter­ne ikke var til stede sam­ti­dig ved vi­el­sen,
 • en af par­ter­ne ved vi­el­sen ikke var fyldt 18 år, 
 • an­er­ken­delse af æg­te­ska­bet stri­der mod grund­læg­gende danske rets­prin­cip­per, eller
 • der er grunde til at antage, at der er tale om pro­forma med det formål at opnå ret til ophold.

Opret en æg­te­pagt med Aatos

Med Aatos kan I nemt op­ret­te en skræd­der­sy­et æg­te­pagt til netop jeres behov. Prøv, hvor nemt det er at skrive juri­disk bin­den­de æg­te­pagt på egen hånd.

Kilde: Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, Ind­gå­else af æg­teskab.

Læs mere:

Alle juridiske forhold fra start til slut online.