Ek­sem­pel og gratis ska­be­lon til fuld­magt

Fuldmagt gratis skabelon
aatos-author-icon.png
Aatos
1.12.2022 ● 3 minutter
Del artiklen
Mange støder på be­gre­bet “fuld­magt” i for­skel­lige kon­tek­ster. Ek­sem­pel­vis i for­bin­delse med un­der­skrift af af­ta­ler, mod­ta­gelse eller af­hent­ning af ting eller i di­ver­se for­hand­lin­ger.

Men det kan være svært helt at forstå for­må­let med en fuld­magt, hvad en fuld­magt kan om­fat­te og sær­ligt, hvor­dan en fuld­magt bør ud­for­mes. Disse spørgs­mål er cen­tra­le for, at man ud­ar­bej­der og be­nyt­ter en fuld­magt, der passer til hen­sig­ten og som op­fyl­der for­må­let.

Hvad er en fuld­magt?

En fuld­magt er en måde, hvorpå en person giver en anden person ret til at handle på sine vegne. Per­so­nen, der ud­fær­di­ger og giver fuld­magt, be­teg­nes fuld­magts­gi­ver, mens per­so­nen, som mod­ta­ger fuld­magt, be­teg­nes fuld­magts­ha­ver.

Over­ord­net set, kan en fuld­magt enten være en ge­ne­ral­fuld­magt eller en spe­ci­al­fuld­magt.

En ge­ne­ral­fuld­magt giver fuld­magts­ha­ver ret til at handle på vegne af fuld­magts­gi­ver i enhver hen­se­ende. Det er dog også muligt at be­grænse an­ven­del­ses­om­rå­det ved at ude­luk­ke visse for­hold, ek­sem­pel­vis at fuld­magts­ha­ver ikke kan indgå af­ta­ler på vegne af fuld­magts­gi­ver i for­ret­nings­ø­je­med. En spe­ci­al­fuld­magt er modsat be­græn­set til kon­krete hand­lin­ger, hvor fuld­magts­ha­ver kun kan handle på vegne af fuld­magts­gi­ve­ren i spe­ci­fik­ke for­hold.

En ge­ne­ral­fuld­magt skal ikke ting­ly­ses eller no­ta­ri­se­res og træder så­le­des i kraft, når par­ter­ne har un­der­skre­vet fuld­mag­ten.

Hvis du er i tvivl om, hvor­vidt du bør lave en ge­ne­ral­fuld­magt eller en spe­ci­al­fuld­magt, så er det vig­tigt sær­ligt at over­veje, om det er nød­ven­digt for fuld­magts­ha­ver at kunne agere mere frit i et­hvert hen­se­ende eller om for­må­let kan opnås med et mere snæ­vert de­fi­ne­ret an­ven­del­ses­om­rå­de. Typisk vil en spe­ci­al­fuld­magt være til­stræk­ke­lig, hvor­for ge­ne­ral­fuld­mag­ter i prak­sis oftest be­græn­ses til de til­fælde, hvor for­må­let ikke kan opnås med en spe­ci­al­fuld­magt. Ek­sem­pel­vis ved sygdom eller hvis fuld­magts­gi­ver af anden grund ikke er i stand til at handle, såsom læn­gere rejser uden­lands.

Læs mere: Hvad er di­gi­tal fuld­magt?

Ek­semp­ler på ge­ne­ral­fuld­magt og spe­ci­al­fuld­magt

Ne­den­for kan du se to ek­semp­ler på hen­holds­vis en ge­ne­ral­fuld­magt og en spe­ci­al­fuld­magt. De grund­læg­gende for­skel­le er:

TypeAn­ven­del­ses­om­rå­deTids­ho­ri­sont
Ge­ne­ral­fuld­magtFuld­magts­ha­ver kan agere i enhver hen­se­endeFuld­mag­ten gælder typisk enten til en spe­ci­fik dato eller til fuld­magts­gi­ver til­ba­ge­kal­der fuld­mag­ten
Spe­ci­al­fuld­magtEr typisk et snæ­vert de­fi­ne­ret område, som giver fuld­magts­ha­ver be­græn­set frihed til at handleFuld­mag­ten gælder typisk enten til en spe­ci­fik dato, til for­hol­det, som fuld­mag­ten ved­rø­rer er op­fyldt, eller til fuld­magts­gi­ver til­ba­ge­kal­der fuld­mag­ten

⚠️ Det er vig­tigt at un­der­strege, at ek­semp­ler­ne ude­luk­kende er ment til in­spira­tion og at brug af disse ek­semp­ler sker på eget ansvar.

Ek­sem­pel på en ge­ne­ral­fuld­magt

Ge­ne­ral­fuld­magt

Navn:
CPR-nummer:
Adres­se:
Te­le­fon­num­mer: 
E-mail:

Her­ef­ter “Fuld­magts­gi­ver”
giver hermed

Navn:
CPR-nummer:
Adres­se: 
Te­le­fon­num­mer: 
E-mail:

Her­ef­ter “Fuld­magts­ha­ver”

fuld­magt til at handle på vegne af Fuld­magts­gi­ver i enhver hen­se­ende.

Fuld­mag­ten træder i kraft, når begge parter har un­der­skre­vet fuld­mag­ten. Fuld­mag­ten skal gælde til og med xx.xx.xxx.

Fuld­magts­gi­ver kan til enhver tid til­ba­ge­kalde denne fuld­magt.

Un­der­skrift

Sted og dato                                         Sted og dato

________________                     __________________

Fuld­magts­gi­ver                                    Fuld­magts­ha­ver

________________                     __________________

Ek­sem­pel på en spe­ci­al­fuld­magt

Spe­ci­al­fuld­magt

Navn:
CPR-nummer:
Adres­se:
Te­le­fon­num­mer: 
E-mail:

Her­ef­ter “Fuld­magts­gi­ver”
giver hermed

Navn:
CPR-nummer:
Adres­se: 
Te­le­fon­num­mer: 
E-mail:

Her­ef­ter “Fuld­magts­ha­ver”

fuld­magt til at svare på vegne af Fuld­magts­gi­ver på hen­ven­del­ser og spørgs­mål fra Kø­ben­havns Kom­mune.

Fuld­mag­ten træder i kraft, når begge parter har un­der­skre­vet fuld­mag­ten. Fuld­mag­ten skal gælde til og med xx.xx.xxx.

Fuld­magts­gi­ver kan til enhver tid til­ba­ge­kalde denne fuld­magt.

Un­der­skrift

Sted og dato                                         Sted og dato

________________                     __________________

Fuld­magts­gi­ver                                    Fuld­magts­ha­ver

________________                     __________________

Hvad er for­skel­len på en fuld­magt og en frem­tids­fuld­magt?

Hvor en fuld­magt tra­di­tio­nelt har givet be­myn­di­gel­se for en person til at handle på vegne af en anden person, sær­ligt i for­ret­nings­ø­je­med, så ved­rø­rer en frem­tids­fuld­magt det sær­li­ge formål, at den først sættes i kraft, når per­so­nen, som har lavet den, ikke læn­ge­re kan tage vare for sig selv. En frem­tids­fuld­magt er så­le­des i dvale indtil den ak­ti­ve­res.

Læs mer: en fuld­magt og en frem­tids­d­fuld­magt

Hvad er en Frem­tids­fuld­magt?

En frem­tids­fuld­magt fun­ge­rer lidt li­ge­som en normal fuld­magt, men her er for­skel­len, at en frem­tids­fuld­magt først sættes i kraft i frem­ti­den, når du en dag ikke læn­ge­re kan tage vare på dig selv og dine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold.

Det fun­ge­rer så­le­des, at du med en frem­tids­fuld­magt selv kan vælge, hvem din fuld­magts­ha­ver kan være, og hvilke op­ga­ver ved­kom­men­de må og skal fo­re­ta­ge sig. Dette kan være sær­de­les godt for dig, hvis du gerne selv vil be­stem­me, hvem din fuld­magts­ha­ver skal være - for denne mu­lig­hed har du ikke, uden en frem­tids­fuld­magt.

Du kan hur­tigt og nemt få lavet din frem­tids­fuld­magt hos os i dag. Det tager kun 10 mi­nut­ter, og så er du sikker på, at den er juri­disk kor­rekt og klar til at blive sat i kraft, når det bliver nød­ven­digt ude i frem­ti­den.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.